Is 47:09
Acum, însă, aceste două lucruri vor veni asupră-ţi,
năprasnic, într'o singură zi:
văduvia şi pierderea copiilor;
acestea fără veste vor veni asupră-ţi,
în ciuda vrăjitoriei tale,
în ciuda tăriei descântecelor tale,
Ap 18
Căderea Babilonului.
1După acestea am văzut un alt înger pogorându-se din cer, având putere mare; şi pământul s'a luminat de slava lui.
2Şi a strigat cu glas puternic, zicând: „A căzut!, a căzut Babilonul cel mare şi a devenit sălaş al demonilor şi cuibar a a tot duhul necurat şi cuibar a toată pasărea spurcată şi urâtă b“.
3Pentru că toate neamurile au băut din vinul aprinderii desfrânării ei, şi împăraţii pământului cu ea s'au desfrânat c, şi neguţătorii lumii din puterea strălucirii d ei s'au îmbogăţit.
4Şi-am auzit un alt glas din cer, zicând: „Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu primiţi din plăgile ei,
5fiindcă păcatele ei au ajuns pân'la cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nedreptăţile ei.
6Plătiţi-i e aşa cum şi ea a plătit, şi cu'ndoită măsură îndoit măsuraţi-i după faptele ei; în paharul în care a turnat, turnaţi-i de două ori pe-atât.
7Şi cât s'a slăvit ea pe sine şi a strălucit f, tot pe-atâta daţi-i chin şi bocet. Fiindcă zice ea în inima ei: Stau ca o'mpărăteasă, şi văduvă nu sunt, şi bocet nu voi vedea...
8Pentru aceea, într'o singură zi îi vor veni plăgile: moarte şi bocet şi foamete; şi'n foc va fi mistuită, că puternic este Domnul Dumnezeu Care-o judecă.
9Iar g împăraţii pământului care s'au desfrânat cu ea şi s'au bucurat de strălucirea ei vor plânge şi se vor bate'n piept asupră-i când vor vedea fumul arderii ei,
10departe stând de frica chinurilor ei şi zicând:
Vai!, vai!, tu, cetatea cea mare,
Babilonul, cetatea cea tare,
că'ntr'un ceas ţi-a venit judecata!...
11Şi neguţătorii pământului vor plânge şi vor boci asupră-i, că nimeni nu le mai cumpără marfa,
12marfă de aur şi de argint şi de pietre preţioase şi de mărgăritare şi de vison şi de porfiră şi de mătase şi de stofă stacojie, tot lemnul bine-mirositor şi tot lucrul de fildeş, şi tot lucrul de lemn de mare preţ şi de bronz şi de fier şi de marmură,
13şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn şi făinuţă albă şi grâu şi vite şi oi şi cai şi căruţe şi robi h şi suflete de oameni.
14Şi dusu-s'au de la tine roadele după care-ţi tânjea sufletul, şi de la tine pierit-au toate cele grase şi strălucite, şi niciodată nu s'or mai afla...
15Neguţătorii acestora, cei ce s'au îmbogăţit de pe urma ei, departe vor sta de frica chinului ei, plângând şi jelindu-se
16şi zicând:
Vai!, vai!, cetatea cea mare,
cea învestmântată'n vison şi'n porfiră şi'n stofă stacojie
şi'mpodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare!
17
Că'ntr'un ceas s'a pustiit atâta bogăţie!
Şi tot căpitanul de vas şi tot călătorul pe mare şi corăbierii şi toţi câţi trăiesc de pe urma mării stăteau departe
18şi strigau uitându-se la fumul arderii ei, zicând: Care cetate era asemenea cetăţii celei mari?...
19Şi-şi puneau ţărână pe capete şi strigau, plângând şi jelindu-se şi zicând:
Vai!, vai!, cetatea cea mare,
din a cărei îmbuibare s'au îmbogăţit
toţi cei ce au corăbii pe mare,
că'ntr'un ceas s'a pustiit!“...
20
„Veseleşte-te i de ea, cerule, şi voi, sfinţi şi apostoli şi profeţi;
că judecata voastră asupră-i a judecat-o Dumnezeu! j
21Iar un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră mare de moară şi a aruncat-o'n mare, zicând: „Aşa, dintr'o lovitură, aşa va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla!...
22
Şi vocea ţiteraşilor şi-a muzicanţilor
şi-a flautiştilor şi-a trâmbiţaşilor
nu se va mai auzi de-acum în tine;
şi nici un meşteşugar din orice meşteşug
nu se va mai afla în tine;
şi'n tine cântec de moară
nu se va mai auzi.
23
Şi lumină de lampă,
nu, niciodată nu se va mai ivi'ntru tine;
şi glas de mire şi de mireasă,
nu, niciodată nu se vor mai auzi'ntru tine,
pentru că neguţătorii tăi erau mai-marii pământului
şi pentru că toate neamurile s'au rătăcit prin vraja ta...
24Şi s'a găsit în ea sânge de profeţi şi de sfinţi şi-al tuturor celor înjunghiaţi pe pământ“.