Is 47:09
Acum, însă, aceste două lucruri vor veni asupră-ţi,
năprasnic, într'o singură zi:
văduvia şi pierderea copiilor;
acestea fără veste vor veni asupră-ţi,
în ciuda vrăjitoriei tale,
în ciuda tăriei descântecelor tale,
Is 51
Făgăduinţe celor credincioşi. Braţul Domnului. Nu vă temeţi de oameni! Domnul asupra neamurilor.
1
Auziţi-mă, voi, cei ce urmaţi dreptatea
şi-L căutaţi pe Domnul:
Priviţi în stânca pe care aţi tăiat-o
şi în oglinda gropii pe care aţi săpat-o a.
2
Priviţi la Avraam, tatăl vostru,
şi la Sarra care v'a născut:
că el era singur când Eu l-am chemat
şi l-am binecuvântat
şi iubire i-am arătat şi l-am înmulţit.
3
Şi acum, pe tine te voi mângâia, Sioane;
şi toate pustiile lui le-am mângâiat
şi pustiile lui le voi face ca raiul
şi asfinţitul său ca raiul Domnului b:
veselie şi bucurie vor afla ei într'însul,
mulţumire şi glas de laudă.
4
Ascultaţi-Mă, poporul Meu, ascultaţi-Mă,
şi voi, regi, luaţi aminte la Mine,
că lege va ieşi de la Mine
şi judecata Mea va fi spre luminarea neamurilor. c
5
Dreptatea Mea se apropie cu repeziciune
şi ca o lumină va ieşi mântuirea Mea d;
în braţul Meu vor nădăjdui neamurile,
insulele Mă vor aştepta
şi în braţul Meu se vor încrede.
6
Ridicaţi-vă ochii la cer
şi uitaţi-vă'n jos la pământ,
că, iată, cerul ca un fum s'a înnegurat e
şi pământul ca o haină se va învechi,
iar locuitorii tot astfel vor muri;
dar mântuirea Mea va fi pe vecie
şi dreptatea Mea nu va lipsi.
7
Ascultaţi-Mă, voi, cei ce cunoaşteţi judecata f,
poporul în a cărui inimă este Legea Mea:
nu vă temeţi de mustrarea oamenilor
şi nu vă'ncovoiaţi sub defăimarea lor;
8
căci ca o haină vor fi mâncaţi de timp,
şi ca o lână vor fi mâncaţi de molii,
dar dreptatea Mea va fi pentru vecie
şi'n generaţiile generaţiilor mântuirea Mea.
9
Deşteaptă-te, deşteaptă-te, Ierusalime,
şi'mbracă-te cu tăria braţului tău!
Deşteaptă-te ca'n revărsatul zorilor,
ca generaţia de demult g.
Oare nu Tu ai ciopârţit dihania?
nu Tu ai străpuns balaurul h?
10
nu Tu ai secat marea,
apele genunii celei necuprinse?
nu Tu ai făcut adâncul mării cale de trecere
pentru cei eliberaţi şi mântuiţi? i
11
Că Domnul îi va întoarce
şi veni-vor în Sion cu veselie şi cu veşnică bucurie;
că laudă şi veselie vor veni asupra capului lor:
fugit-au durerea, întristarea şi suspinul j.
12
Eu, chiar Eu sunt Cel ce te alină;
ia seama cine eşti, că te-ai temut de omul muritor
şi de fiul omului,
de ei, cei ce ca iarba s'au uscat,
13
şi L-ai uitat pe Dumnezeu Cel ce te-a făcut,
pe Cel ce a făcut cerul şi a întemeiat pământul;
şi pururea erai înfricoşat, cât e ziua de lungă,
de arătarea mâniei celui ce te necăjea;
că aşa cum gândea el să te nimicească pe tine,
unde-i acum mânia lui, a celui ce-ţi făcea necazuri? k
14
Că'n mântuirea ta el nu va sta şi nici va zăbovi l.
15
Că Eu sunt Dumnezeul tău, Eu, Cel ce tulbur marea
şi-i fac valurile să vuiască;
Domnul Atotţiitorul e numele Meu.
16
Pune-voi cuvintele Mele în gura ta
şi te voi adăposti sub umbra mâinii Mele m
cu care am întărit cerul şi am întemeiat pământul!
Şi [Domnul] îi va zice Sionului:
„Tu eşti poporul Meu“.
17
Deşteaptă-te, deşteaptă-te,
ridică-te, Ierusalime,
cel ce din mâna Domnului ai băut paharul mâniei Lui;
că tu ai băut pân' la fund paharul căderii,
paharul mâniei;
18
şi din toţi fiii tăi, pe care tu i-ai născut,
nimeni nu s'a găsit să te mângâie,
şi din toţi fiii tăi, pe care tu i-ai crescut,
nimeni nu s'a găsit să te ţină de mână.
19
Aceste două lucruri îţi stau împotrivă:
cine-ţi va fi alături în mâhnire?
cădere, zdrobire, foamete şi sabie:
cine te va alina?
20
Fiii tăi sunt cei uluiţi,
cei ce dorm pe la gura fiecărei uliţi
ca o sfeclă pe jumătate fiartă n,
plini de mânia Domnului,
slăbiţi prin Domnul Dumnezeu.
21
Ascultă, de aceea, tu, cea nefericită,
tu, cea beată – dar nu de vin:
22
Aşa zice Domnul Dumnezeu
Cel care-l judecă pe poporul Său:
Iată, ţi-am luat din mână paharul căderii,
paharul mâniei Mele,
şi de-acum n'o să-l mai bei;
23
şi-l voi pune în mâna celor ce te-au asuprit
şi a celor ce te-au umilit,
a celor ce i-au zis sufletului tău:
„Apleacă-te, ca să trecem noi!“;
iar tu ţi-ai făcut şalele una cu pământul
pentru cei ce fără tine treceau.