Is 37:25
şi am făcut un pod
şi am secat apele,
fiece ochi de apă...
4Rg 19
CAPITOLUL 19
Urmarea istorisirii. Înfrângerea, prin rugăciune, a lui Senaherib.
1Şi a fost că dacă regele Iezechia a auzit acestea, şi-a sfâşiat hainele şi s'a îmbrăcat în sac şi s'a dus în templul Domnului.
2Şi i-a trimis pe Eliachim, căpetenia curţii domneşti, pe Şebna grămăticul şi pe bătrânii preoţilor, îmbrăcaţi în sac, la Isaia profetul, fiul lui Amos a.
3Aceştia i-au zis: „Aşa grăieşte Iezechia: – Ziua de azi e o zi de necaz, de certare şi de mânie: copiii stau să se nască, dar mama n'are putere.
4Poate că Domnul, Dumnezeul tău b, va auzi cuvintele lui Rabşache, pe care regele Asirienilor, stăpânul său, l-a trimis să-L ocărască pe Dumnezeul-Cel-Viu, şi anume să-L ocărască chiar cu vorbele pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a auzit; aşadar, roagă-te Domnului, Dumnezeului tău, pentru aceştia care au rămas c.
5Aşa că servii regelui Iezechia au venit la Isaia.
6Iar Isaia le-a zis: „Aşa să-i spuneţi domnului vostru: Aşa grăieşte Domnul: Să nu te temi de cuvintele pe care le-ai auzit, cu care M'au ocărât slugile regelui Asirienilor.
7Iată, Eu voi trimite într'însul un duh şi va auzi o veste şi se va întoarce în ţara sa; şi acolo, în propria lui ţară, îl voi lovi Eu cu sabia“.
8Aşa că Rabşache s'a întors şi l-a găsit pe regele Asiriei războindu-se împotriva Libnei d – căci auzise că acesta a plecat din Lachiş
9de îndată ce a auzit despre Tirhaca, regele Etiopienilor, spunându-se: „Iată, vine să te izbească“. Aşa că s'a întors şi a trimis soli la Iezechia, zicând:
10„Aşa îi veţi grăi lui Iezechia, regele lui Iuda: – Să nu te amăgească Dumnezeul tău, în care te încrezi, spunând: Ierusalimul nu va fi dat în mâna regelui Asirienilor!...
11Oare tu n'ai auzit despre tot ceea ce regii Asirienilor au făcut în toate ţările, cum le-au nimicit? iar tu crezi c'ai să scapi?
12Oare dumnezeii neamurilor pe care părinţii mei le-au nimicit fost-au în stare să scape Gozanul şi Haranul şi Reţeful şi pe fiii lui Eden care erau în Telasar? e
13Unde e regele Hamatului? unde e regele Arpadului? şi unde-i regele cetăţii Sefarvaim, al Inei şi al Hevei?...“.
14Iar Iezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o; şi s'a suit în templul Domnului; şi acolo, înaintea Domnului, a deschis-o
15şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu, Cel ce şezi pe heruvimi, doar Tu eşti Dumnezeu în toate împărăţiile pământului; Tu eşti Cel ce ai făcut cerul şi pământul.
16Pleacă-Ţi, Doamne, auzul şi ia aminte; deschide-Ţi, Doamne, ochii şi vezi; şi auzi cuvintele lui Senaherib, pe care le-a trimis ca să-L ocărască pe Dumnezeul-Cel-Viu.
17Că, într'adevăr, Doamne, regii Asirienilor au pustiit neamurile
18şi pe dumnezeii lor i-au aruncat în foc; pentru că aceia nu sunt dumnezei, ci lucru de mâini omeneşti, din lemn şi din piatră; şi i-au nimicit.
19Dar acum, Doamne, Dumnezeul nostru, scapă-ne din mâinile lor, pentru ca fiece împărăţie de pe pământ să aibă cunoştinţă că Tu singur eşti Dumnezeu!“
20Iar Isaia, fiul lui Amos, a trimis la Iezechia şi i-a zis: „Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel: Am auzit rugăciunea cu care Mi te-ai rugat asupra lui Senaherib, regele Asirienilor.
21Acesta este cuvântul pe care Domnul l-a grăit despre el: f
Fiica fecioară a Sionului te-a dispreţuit
şi te-a batjocorit;
fiica Ierusalimului g şi-a râs de tine dând din cap.
22
Pe Cine-ai ocărât tu şi L-ai întărâtat?
Împotriva Cui ţi-ai înălţat tu glasul
şi ţi-ai ridicat ochii spre înălţimi?:
Împotriva Sfântului lui Israel.
23
Că prin soli L-ai ocărât pe Domnul,
fiindc'ai zis:
«Cu mulţimea carelor de luptă
m'am ridicat eu pe înălţimea munţilor
şi pe coamele Libanului
şi i-am tăiat vârfurile cedrilor
şi mândreţea chiparoşilor
şi am intrat până'n inima codrului,
a codrului Carmelului
24
şi m'am răcorit bând ape străine,
şi cu urma piciorului meu am secat toate râurile'ntre maluri».
25
N'ai auzit tu oare de aceste lucruri
pe care din vechime le-am făcut?
Din vremuri de demult am rânduit,
dar doar acum Mi-am arătat Eu planul
ca tu să pustieşti
cetăţile'n puternicia lor.
26
Celor ce locuiau în cetăţi întărite
le-am slăbit mâinile,
iar ei s'au veştejit;
ca iarba uscată pe acoperişuri au devenit,
cum e troscotul s'au făcut.
27
Dar acum îţi cunosc şederea
şi ieşirea şi intrarea
şi mânia
cu care'mpotriva Mea te-ai mâniat.
28
De vreme ce'mpotriva Mea te-ai mâniat
şi cu trufia Mi-ai atins auzul,
belciugul Meu în nări am să ţi-l pun
şi'n buze îţi voi pune o zăbală
şi te-oi întoarce'n calea
pe care ai venit... h
29
Şi acesta-ţi va fi semnul: i
În anu-acesta vei mânca ce-ai strâns;
în anu-al doilea, ce răsare;
în anu-al treilea semănaţi şi seceraţi
şi sădiţi vii şi poama le-o mâncaţi.
30
Vor creşte cei rămaşi în Iuda
şi-şi vor înfige rădăcini în jos
şi roadă vor purta în sus;
31
că din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă
şi din muntele Sion vor fi cei mântuiţi; j
râvna Domnului puterilor va face acestea.
32
De aceea, aşa grăieşte Domnul
despre regele Asirienilor:
Nu va intra el în cetatea aceasta
şi nici săgeată'n ea va repezi,
nici pavăză'mpotrivă-i va aduce
şi nici cu şanţ o va împresura;
33
ci pe drumul pe care a venit
pe acela se va întoarce
şi în cetatea aceasta nu va intra,
zice Domnul.
34
Eu voi ocroti cetatea aceasta
ca să o mântuiesc
de dragul Meu
şi-al robului Meu David“. k
35Şi a fost că'n noaptea aceea a venit îngerul Domnului şi a ucis din tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii; când s'au sculat dimineaţa, iată că toate trupurile erau leşuri.
36Iar Senaherib, regele Asirienilor, s'a ridicat şi a plecat şi s'a întors şi a locuit în Ninive.
37Şi'n timp ce el se închina în templul lui Nisroc, dumnezeul său, Adramelec şi Şareţer, fiii săi, l-au ucis cu sabia şi au fugit în ţara Araratului; iar în locul lui a domnit Asarhadon, fiul său.