Is 21:05
– Gătiţi masa c, mâncaţi, beţi, sculaţi-vă, mai-marilor,
şi pregătiţi-vă scuturile.
Ir 6
Din nou despre năvălirea vrăjmaşilor. Profetul ca „Om de'ncercare“.
1
Întăriţi-vă, voi, fii ai lui Veniamin,
[să fugiţi] din mijlocul Ierusalimului,
cu sunet de trâmbiţă răsunaţi în Tecoa
şi semnal ridicaţi peste Bethacherem a,
căci rele ameninţă dinspre miazănoapte
şi mare zdrobire se apropie.
2
Şi fala b ta, o, fiică a Sionului, luată va fi de la tine.
3
La ea vor veni păstorii şi turmele lor
şi vor face lângă ea colibe'mprejur
şi fiecare partea lui şi-o va paşte.
4
Pregătiţi-vă de război împotrivă-i,
ridicaţi-vă şi'n amiazăzi să mergem asupră-i!
Vai nouă, că ziua s'a plecat,
că umbrele zilei, subţiri, se topesc.
5
Ridicaţi-vă, şi să mergem noaptea împotrivă-i
şi temeliile să i le zdrobim.
6
Că acestea zice Domnul:
Doborâţi-i arborii cu securea,
faceţi întărituri împotriva Ierusalimului!...
O, cetate mincinoasă!;
toată silnicia se află într'însa.
7
Aşa cum o groapă răceşte apa,
tot astfel răutatea o răceşte pe ea;
necurăţie şi ticăloşie se vor auzi într'însa,
de-a pururi înaintea ei.
8
Cu durere şi loviri vei fi certat, Ierusalime,
ca nu cumva sufletul Meu să se îndepărteze de tine,
ca nu cumva să fac din tine un pământ pustiu
care nu va fi locuit. c
9
Că acestea zice Domnul:
„Culegeţi, adunând culegeţi ca pe o vie
rămăşiţele lui Israel;
mâinile vi le întoarceţi
precum în coşniţa sa culegătorul de struguri“.
10
Către cine oare voi grăi d
şi cui oare mă voi mărturisi
aşa ca el să audă?
Iată, netăiate'mprejur sunt urechile lor
şi nu-s în stare să audă;
iată, cuvântul Domnului li s'a făcut spre ocară,
ei nicicum nu vor vrea să-l asculte.
11
„Iar Eu Mi-am plinit mânia,
dar am ţinut-o înlăuntru
şi nu i-am nimicit de tot;
peste copiii din uliţe o voi revărsa
şi peste adunarea tinerilor laolaltă;
că bărbat şi femeie laolaltă vor fi luaţi,
bătrânul cu cel sătul de zile. e
12
Şi casele lor se vor întoarce la alţii,
laolaltă cu ţarinile şi femeile lor;
că mâna Mi-o voi întinde f peste cei ce locuiesc pământul acesta,
zice Domnul.
13
Fiindcă toţi au săvârşit fărădelege,
de la cel mai mic al lor pân' la cel mai mare;
de la preot pân' la profetul mincinos,
toţi au săvârşit lucrările minciunii.
14
Ei s'au făcut că vindecă frântura g poporului Meu,
zicând: «Pace, pace!» Dar unde este pacea?
15
S'au ruşinat fiindcă s'au poticnit;
dar nu s'au ruşinat ca aceia care într'adevăr se ruşinează,
nici necinstea nu şi-au cunoscut-o;
de aceea căderea lor, atunci când cad, e'ntreagă,
iar la vremea cercetării vor pieri, zice Domnul.
16
Acestea zice Domnul:
Staţi la drumuri şi vedeţi
şi întrebaţi de vechile cărări ale Domnului
şi vedeţi care e calea cea bună
şi mergeţi pe ea
şi veţi afla curăţie h sufletelor voastre.
Dar ei au zis: «Nu ne vom duce!».
17
Pus-am peste voi străjeri: „Ascultaţi glasul trîmbiţei!“
Dar ei au zis: «Nu vom asculta!»
18
Iată de ce neamurile au auzit
şi cei ce le pasc turmele.
19
Ascultă, pământule:
Iată, asupra acestui popor Eu voi aduce rele
– roada răzvrătirii lor –,
pentru că ei n'au luat aminte la cuvintele Mele,
iar Legea Mea au lepădat-o.
20
De ce-Mi aduceţi voi tămâie din Saba
şi scorţişoară din ţară de departe?
Că arderile-de-tot ale voastre nu sunt primite,
iar jertfele voastre nu M'au îndulcit.
21
De aceea zice Domnul:
Iată, asupra acestui popor Eu voi aduce boală
şi vor boli părinţii împreună cu copiii;
vecinul şi prietenul său vor pieri.
22
Acestea zice Domnul:
Iată, vine un popor de la miazănoapte
şi neamuri se vor ridica i de la marginile pământului.
23
Arc şi suliţe vor ţine;
sunt cruzi, milă nu vor avea;
glasul lor e ca marea ce aduce valuri;
ca nişte flăcări pe cai şi'n care de luptă,
aşa se vor rândui pentru război
împotriva ta, fiica Sionului.
24
Zvoana lor am auzit-o;
mâinile ne-au slăbit,
de chin am fost cuprinşi,
un chin ca al femeii ce naşte.
25
Să nu ieşiţi la câmp afară
şi nici pe drumuri să umblaţi,
că sabia duşmanului pândeşte primprejur.
26
Tu, fiica poporului Meu,
încinge-te cu sac şi presară-te cu cenuşă;
jeleşte-ţi iubitul, plânge-ţi de milă,
că fără veste veni-va chinul peste voi!
27
Dascăl de'ncercare j te-am pus Eu pe tine
între popoare de'ncercat,
iar tu Mă vei cunoaşte când Eu le voi cerca purtarea k.
28
Neascultători sunt toţi în umbletul lor încâlcit;
aramă sau fier, toţi sunt stricaţi.
29
Foalele de la foc s'au oprit,
plumbul s'a mistuit,
zadarnic bate argintarul argintul,
răutăţile lor nu s'au topit; l
30
«argint-lepădătură» m să-i numiţi,
fiindcă Domnul i-a lepădat“.