Is 21:03
De aceea mi s'au umplut şalele de slăbiciune
şi dureri m'au cuprins ca ale celei ce naşte;
nedreptate am făcut ca să nu pot auzi,
m'am grăbit ca să nu pot vedea.
Ps 47
PSALMUL 47
Psalm, cântare pentru fiii lui Core; pentru cea de a doua zi a săptămânii *.
1Mare este Domnul şi lăudat foarte
în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Său cel sfânt,
2întru bucuria bine înrădăcinată a întregului pământ.
Munţii Sionului pe clinurile de miazănoapte,
cetatea Împăratului celui mare.
3Dumnezeu în turnurile ei Se cunoaşte, atunci când o apără.
4Iată, regii pământului a s'au adunat,
venit-au toţi împreună.
5Dac'au văzut-o astfel, s'au mirat,
s'au tulburat, s'au zdruncinat,
6cutremur i-a cuprins;
erau în chinuri, ca acelea ale femeii care naşte.
7Prin vânt năprasnic vei sfărâma Tu corăbiile Tarsului.
8Precum am auzit, aşa am şi văzut
în cetatea Domnului puterilor,
în cetatea Dumnezeului nostru;
Dumnezeu a întemeiat-o pentru vecie.
9Gândit-am, Dumnezeule, la mila Ta
în mijlocul locaşului b Tău.
10După numele Tău, Dumnezeule,
aşa e şi lauda Ta peste marginile pământului;
dreapta Ta e plină de dreptate.
11Să se veselească muntele Sionului,
fiicele Iudeii să se bucure
de dragul judecăţilor Tale, Doamne.
12Înconjuraţi Sionul şi-l cuprindeţi,
spuneţi-i povestea în turnurile lui.
13Puneţi-vă inimile în puterea lui
şi socotiţi-i turnurile,
ca să puteţi povesti neamului de după voi.
14Că Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru,
în veac şi în veacul veacului c;
El ne va păstori pe noi în veci.