Is 19:19
În ziua aceea Îi va fi Domnului un jertfelnic în ţara Egiptenilor, şi Domnului un stâlp la hotarul ei.
Ies 24
Moise se suie a doua oară în muntele Sinai.
1Iar lui Moise i-a zis: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab, Abiud a, precum şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel: ei de departe I se vor închina Domnului.
2Numai Moise singur se va apropia de Dumnezeu, dar ei nu se vor apropia, iar poporul nu se va sui împreună cu ei“.
3A venit Moise şi a adus la cunoştinţa poporului toate cuvintele lui Dumnezeu şi toate rânduielile. Iar poporul întreg a răspuns într'un glas: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!“
4Iar Moise a scris toate cuvintele Domnului b. Şi sculându-se Moise dis-de-dimineaţă, a zidit jertfelnic sub munte, cu doisprezece stâlpi pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
5Şi i-a trimis pe tinerii fiilor lui Israel să aducă arderi-de-tot şi să-I jertfească Domnului Dumnezeu viţei ca jertfă de mântuire.
6Şi luând Moise jumătate din sânge, l-a turnat într'un vas, iar cealaltă jumătate de sânge a vărsat-o peste jertfelnic.
7Apoi a luat cartea Legământului şi a citit-o în auzul poporului; iar ei au zis: „Toate câte a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta!“
8Şi luând Moise sângele, a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, potrivit tuturor acestor cuvinte“ c.
9Şi s'au suit Moise şi Aaron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel
10şi au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel d: sub picioarele Lui era ca un aşternut din lespezi de safir, tot atât de curat precum adâncul cerului.
11Iar dintre aleşii lui Israel nu a pierit nici unul; au fost văzuţi la locul lui Dumnezeu şi au mâncat şi au băut e.
12Şi a zis Domnul către Moise: „Suie-te la Mine în munte şi stai acolo, că am să-ţi dau tablele de piatră: legea şi poruncile pe care Eu le-am scris ca să le pun lor f lege“.
13Şi sculându-se Moise împreună cu Iosua, apropiatul său, s'au suit în muntele lui Dumnezeu,
14iar bătrânilor le-a zis: „Aşteptaţi aici în linişte până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron şi Or sunt cu voi; dacă are cineva ceva de judecat, să vină la ei“.
15S'au suit deci Moise şi Iosua în munte; şi norul a acoperit muntele.
16Şi slava lui Dumnezeu s'a pogorât pe muntele Sinai, pe care norul l-a acoperit timp de şase zile. Iar în cea de a şaptea zi l-a chemat Domnul pe Moise, din mijlocul norului.
17Dar chipul slavei Domnului era în ochii fiilor lui Israel ca un foc arzând pe vârful muntelui.
18Şi a intrat Moise în mijlocul norului şi s'a suit în munte; şi a stat acolo, în munte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.