Is 03:16
Acestea zice Domnul:
Pentru că fiicele Sionului s'au semeţit
şi merg cu gâtul ţeapăn şi cu ochii sticlind,
pentru că atunci când păşesc cu picioarele
mătură pământul cu poala şi-l fac să duduie sub tălpi,
1Tim 2
Învăţături despre credinţă.
1Aşadar, înainte de toate vă îndemn să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,
2pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită, întru toată cuvioşia şi bunăcuviinţa;
3că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4Cel ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.
5Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Iisus,
6Cel ce S'a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi – mărturia, la vremea ei a.
7Spre aceasta am fost eu pus propovăduitor şi apostol – spun întru Hristos adevărul, nu mint –, învăţător neamurilor întru credinţă şi adevăr.
8Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără mânie şi fără şovăire.
9Tot aşa şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială şi cuminţenie să se împodobească: nu cu împletituri de păr şi cu aur sau cu mărgăritare sau cu vestminte scumpe,
10ci cu fapte bune, aşa cum li se cuvine unor femei care fac mărturie de evlavie.
11Femeia să asculte învăţătura'n linişte, cu toată supunerea.
12Eu nu-i îngădui femeii nici să înveţe pe altul, nici să aibă stăpânire asupra bărbatului, ci să stea'n linişte.
13Fiindcă Adam a fost zidit întâi, apoi Eva;
14şi Adam n'a fost amăgit; dar femeia, fiind amăgită, s'a făcut călcătoare de poruncă.
15Ea însă se va mântui prin naştere de copii, dacă cu simplitate b rămâne'n credinţă, în iubire şi'n sfinţenie.