Iov 18:19
Necunoscut el fi-va întru poporul său,
  nemântuită casa'ntru cele de sub cer,
  şi alţii locui-vor în tot ce-a fost al său.
Ps 108
PSALMUL 108
Pentru sfârşit a; un psalm al lui David.
1Dumnezeule, lauda mea să n'o ţii sub tăcere,
2că gura păcătosului şi gura vicleanului s'au deschis împotrivă-mi;
cu limbă vicleană au grăit împotrivă-mi
3şi cu vorbe de ură m'au împresurat
şi fără pricină s'au războit cu mine;
4în loc să mă iubească mă cleveteau,
iar eu mă rugam;
5în locul binelui m'au răsplătit cu rău
şi cu ură, în locul iubirii mele.
6Pune peste el un păcătos deasupră-i,
şi diavolul să stea de-a dreapta lui;
7când e judecat, să iasă osândit,
iar rugăciunea lui prefacă-se'n păcat.
8Puţine să-i fie zilele,
iar dregătoria b lui s'o ia altul;
9copiii să-i ajungă orfani
şi femeia lui, văduvă;
10copiii lui să rătăcească fără nici un adăpost şi să cerşească,
alungaţi din vatra caselor lor.
11Cămătarul să-i scotocească prin tot ce are,
străinii să-i jefuiască ostenelile;
12să nu aibă cine să-l ocrotească
şi nici să-i miluiască pe copiii lui rămaşi fără tată;
13copiii lui să fie daţi pierzării,
iar numele său într'un singur neam c să se stingă;
14fie fărădelegea părinţilor lui pomenită'n faţa Domnului,
iar păcatul maicii lui să nu se stingă.
15Fie ei de-a pururi înaintea Domnului
şi piară-le amintirea de pe pământ,
16că nu şi-au amintit să facă milă
şi l-au asuprit pe cel sărac şi pe cel sărman
şi pe cel cu inima umilă, ca să-l poată ucide.
17Că a iubit blestemul, şi va veni asupră-i;
şi n'a vrut binecuvântarea, şi va fugi de la el.
18Cu blestemul s'a îmbrăcat precum cu o haină,
ca apa i-a intrat în măruntaie
şi ca uleiul, în oase;
19fie-i ca o haină cu care se îmbracă
şi ca un brâu cu care pururea se încinge.
20Aceasta-i ceea ce face Domnul cu cei ce mă defaimă
şi cu cei ce vorbesc de rău împotriva sufletului meu.
21Dar Tu, Doamne, Doamne, de dragul numelui Tău fă milă cu mine,
că bună e mila Ta.
22Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman sunt eu
şi inima în lăuntrul meu s'a tulburat.
23Ca o umbră când se'nclină mă petrec,
ca lăcustele mă scutur;
24genunchii mei au slăbit de post,
carnea mi s'a ponosit de dorul uleiului.
25Iar eu le-am devenit lor ocară,
m'au văzut, şi capetele şi le-au clătinat.
26Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu,
mântuieşte-mă după mila Ta
27şi să cunoască ei că aceasta-i mâna Ta
şi că Tu, Doamne, ai făcut-o.
28Ei vor blestema, Tu vei binecuvânta;
să se ruşineze cei ce se ridică împotrivă-mi,
iar robul Tău să se veselească.
29Cei ce mă clevetesc îmbrace-se cu ocară
şi'n ruşinarea lor ca într'un ţol să se'nvelească.
30Cu gura mea Îl voi mărturisi foarte pe Domnul
şi'n mijlocul multora Îl voi lăuda,
31că El a stat de-a dreapta săracului
ca să-mi mântuiască sufletul de cei ce mă prigonesc.