Iov 18:06
În felul său de viaţă lumina-i întuneric
  şi candela de veghe deasupra lui se stinge.
Pr 13
CAPITOLUL 13
Alte sfaturi.
1Copilul isteţ e ascultător faţă de tatăl său,
dar cel neascultător se va nimici.
2Omul bun va mânca din roadele dreptăţii,
dar vieţile nelegiuiţilor se vor sfârşi de timpuriu.
3Cel ce-şi păzeşte gura, sufletul şi-l păzeşte;
dar cel care-şi pripeşte buzele, frică-şi va aduce sieşi.
4Cel fără nici o treabă o duce'ntr'o poftă,
dar mâinile celor harnici se află'n luare-aminte.
5Omul drept urăşte vorba nedreaptă,
dar necredinciosul e ruşinat şi n'are încredere.
6Dreptatea îi păzeşte pe cei lipsiţi de răutate,
dar pe cei necredincioşi îi face răi păcatul.
7Sunt unii care, neavând nimic, se îmbogăţesc,
şi sunt alţii care se umilesc în mijlocul multor bogăţii.
8Bogăţia omului e răscumpărarea vieţii lui,
dar săracul nu suferă ameninţarea.
9Drepţii au pururea lumină,
dar lumina necredincioşilor se va stinge.

Sufletele viclene se rătăcesc în păcate,
dar drepţii au îndurare şi miluiesc.
10Omul rău cu sudalmă face răul,
dar cei ce se cunosc pe ei înşişi sunt înţelepţi.
11Averea adunată cu fărădelege se va împuţina,
dar a celui ce o strânge cu bună-credinţă se va înmulţi.

Dreptul se îndură şi împrumută.
12Mai bun este cel ce începe să ajute din inimă
decât cel ce făgăduieşte şi-l face pe altul să spere;
căci dorinţa cea bună e pom al vieţii.
13Cel ce nu-şi ia lucrul în serios, nici el nu va fi luat în serios;
dar cel ce se teme de poruncă e sănătos la suflet.
14Fiului viclean nimic nu-i este bun;
dar servul înţelept va dobândi fapte spornice
şi calea lui se va îndrepta.
15Legea înţeleptului e izvor de viaţă,
dar cel fără minte de laţ va muri.
16Cunoaşterea cea bună dă dar;
a cunoaşte legea e un dar al cugetului bun,
dar căile celor uşuratici tind către pierzanie.
17Tot isteţul lucrează'ntru cunoaştere,
dar cel lipsit de minte îşi întinde sieşi răul.
18Regele nesăbuit va cădea în necaz,
dar solul înţelept îl va izbăvi.
19Învăţătura îndepărtează sărăcia şi ocara,
iar cel ce şi-a însuşit mustrările va fi slăvit.
20Dorinţele credincioşilor îndulcesc sufletul,
dar lucrurile necredincioşilor sunt departe de cunoaştere.
21Cel ce umblă cu înţelepţii înţelept va fi,
dar cel ce umblă cu descreieraţii, aşa va fi cunoscut.
22Pe păcătoşi îi urmăreşte răul,
dar pe cei drepţi îi va ajunge binele.
23Omul bun îşi va lăsa moştenitori pe fiii fiilor,
dar bogăţia necredincioşilor e strânsă pentru cei drepţi.
24Drepţii vor petrece mulţi ani în bogăţie,
dar nedrepţii degrab vor pieri.
25Cel ce cruţă nuiaua îşi urăşte fiul,
dar cel care-l iubeşte îl mustră cu grijă. a
26Omul drept mănâncă şi-şi satură sufletul,
dar sufletele necredincioşilor vor duce lipsă.