Iov 18:05
O, da!, lumina celui nelegiuit se stinge
  şi flacăra din vatră nu-i va mai străluci.
Is 5
Iubitul şi via sa. Blesteme împotriva mai-marilor lui Iuda. Năvala Asirienilor.
1
Cânta-voi acum iubitului Meu
cântarea celui iubit al Meu pentru via Mea a.
Iubitul Meu avea o vie
pe un deal înalt b, în pământ roditor.
2
Cu gard am îngrădit-o,
şanţ am săpat împrejuru-i,
viţă de soi am sădit într'însa,
un turn i-am zidit în mijloc
şi-un loc am săpat pentru teasc;
şi-am aşteptat să facă struguri,
dar ea a făcut scaieţi c.
3
Şi-acum, tu, omule din Iuda
şi voi, cei ce locuiţi în Ierusalim,
judecaţi voi între Mine şi via Mea:
4
Ce să-i mai fac Eu viei Mele
şi încă nu i-am făcut? d
Că'n timp ce aşteptam să facă struguri,
ea a făcut scaieţi...
5
Şi-acum vă voi spune ce-am să fac Eu cu via Mea:
Îi voi lua gardul,
şi ea va fi de jaf;
îi voi surpa zidul,
şi ea va fi gata de călcat în picioare.
6
Şi-Mi voi părăsi via,
şi ea nu va mai fi plivită, nici prăşită
şi scaieţi o vor năpădi ca într'o ţelină
şi norilor le voi porunci ca ploaie peste ea să nu plouă.
7
Căci via Domnului Atotţiitorului e casa lui Israel
şi omul din Iuda e tânăra ei odraslă iubită;
am aşteptat să facă judecată
şi ea nelegiuire a făcut,
şi nu dreptate, ci ţipăt de groază.
8
Vai celor ce casă lângă casă alipesc
şi ţarină lângă ţarină adună,
doar-doar or lua ceva de la vecin!;
oare numai voi veţi locui pământul?
9
Că toate acestea au ajuns în auzul Domnului Atotţiitorului;
că, deşi multe case se vor face,
multe case şi frumoase se vor pustii
şi locuitori într'însele nu vor fi.
10
Că unde ară zece perechi de boi
o baniţă va da pământul,
iar cel ce seamănă şase măsuri, acela va face trei. e
11
Vai celor ce se scoală dimineaţa
şi umblă după băutură tare
şi'ntârzie până seara,
că vinul îi va mistui.
12
Că ei cu chitare, cu alăute,
cu timpane şi fluiere beau vinul,
dar spre lucrurile Domnului nu caută
şi la lucrurile mâinilor Lui nu iau seama.
13
Iată dar de ce poporul Meu a fost dus în robie:
fiindcă ei nu-L cunosc pe Domnul;
şi mulţi au murit din pricina foamei
şi a setei de apă;
14
iată de ce iadul şi-a căscat pofta f
şi gura şi-a deschis-o fără'ncetare
şi'n ea se vor pogorî slăviţii ei şi marii
şi avuţii şi ciumaţii g ei;
15
şi omul va fi umilit
şi bărbatul va fi înjosit
şi ochii cei trufaşi vor fi umiliţi.
16
Dar Domnul Atotţiitorul Se va înălţa întru judecată
şi Dumnezeul cel Sfânt Se va slăvi întru dreptate.
17
Şi cei jefuiţi vor paşte ca taurii,
iar pe locurile pustii ale celor robiţi
vor paşte mieii.
18
Vai celor ce-şi trag după ei păcatele
ca la capătul unei funii lungi
şi fărădelegile
ca la capătul unei curele de jug,
19
lor, celor ce zic: „Ce are de făcut să facă repede,
ca să vedem,
iar sfatul Sfântului lui Israel să vină,
ca să-l cunoaştem!“... h
20
Vai celor ce numesc răul bine
şi binele, rău,
celor ce fac întunericul lumină
şi lumina, întuneric,
celor ce fac amarul dulce
şi dulcele, amar!
21
Vai celor ce'n ochii lor sunt înţelepţi
şi doar în mintea lor cunoscători!
22
Vai celor puternici ai voştri care beau vin
şi celor tari care amestecă băuturi tari,
23
celor ce pentru mită îi dau dreptate nedreptului
şi sugrumă dreptatea celui drept!
24
De aceea: Precum arde trestia'n pară de foc
şi'n flacără se mistuie,
aşa va fi rădăcina lor: ca ţărâna,
şi floarea lor ca pulberea se va înălţa;
că n'au ţinut legea Domnului Atotţiitorului,
ci cuvântul Sfântului lui Israel l-au întărâtat.
25
De aceea cu aprindere S'a mâniat Domnul Sabaot
împotriva poporului Său
şi mâna Şi-a întins-o asupră-le
şi i-a lovit;
şi munţii s'au înfrigurat
şi stârvurile lor s'au făcut ca gunoiul în mijlocul drumului;
cu toate acestea, mânia Lui nu s'a abătut,
ci mâna Sa e încă asupră-le.
26
De aceea: Semn va ridica spre neamurilen cele de departe
şi de la marginea pământului le va şuiera i
şi ele, iată, sprintene, degrabă vor veni.
27
Nu vor flămânzi, nici vor osteni,
nici vor dormita şi nici că vor dormi,
nici că brâiele şi le vor desface de pe coapse,
nici curelele încălţămintelor li se vor rupe;
28
ascuţite le sunt săgeţile,
încordate le sunt arcurile;
copitele cailor lor par ca de cremene,
roţile carelor lor sunt ca un vifor;
29
ele dau năvală ca leii
şi se apropie ca puiul de leu:
el apucă şi răcneşte ca o fiară
şi se aruncă asupră-le
şi nu va fi cine să-i scape;
30
şi'n ziua aceea va răcni pe seama lor
ca mugetul mării învăluită'n valuri,
şi se vor uita'n sus către cer j şi jos către pământ
şi, iată, beznă va fi în strâmtorarea lor.