Iov 15:32
Securea-l va răpune'nainte de-a-i fi vremea,
  şi tânăra-i mlădiţă putere nu va prinde.
Ps 54
PSALMUL 54
Pentru sfârşit: printre cântările de învăţătură ale lui David.
1Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea,
ruga mea n'o trece cu vederea;
2ia aminte la mine şi mă ascultă.
Mâhnitu-m'am întru tânguirea mea
3şi m'am tulburat de glasul vrăjmaşului
şi de apăsarea păcătosului,
căci ei au abătut fărădelege asupra mea
şi cu mânie m'au duşmănit.
4Inima mea s'a tulburat întru mine
şi frica morţii a căzut asupra mea,
5teamă şi tremur au venit peste mine
şi întuneric m'a acoperit a.
6Şi am zis: “Cine-mi va da aripi ca de porumbel
ca să zbor şi să mă odihnesc?”
7Iată, am fugit departe
şi m'am sălăşluit în pustie.
8L-am aşteptat pe Cel ce mă mântuieşte
de nevolnicie şi vifor.
9Aruncă-i, Doamne, în adâncul mării
şi împarte limbile lor,
că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.
10Ziua şi noaptea se rotesc pe zidurile ei;
în mijlocul ei: fărădelege şi trudă şi nedreptate;
11din uliţele ei n'au plecat camăta şi vicleşugul.
12Că, dacă vrăjmaşul m'ar fi ocărât, aş fi răbdat;
şi dacă cel ce mă urăşte s'ar fi năpustit asupra mea cu gură mare,
m'aş fi ascuns de el.
13Dar tu, omule cu sufletul întocmai ca al meu,
tu, povaţa mea şi apropiatul meu,
14tu, cel ce împreună cu mine te-ai îndulcit din bucatele mele,
cu tine în acelaşi gând am umblat eu în casa lui Dumnezeu;
15moarte să vină peste unii ca aceştia
şi de vii să se pogoare ei în iad,
că vicleşug se află în sălaşele lor, în mijlocul lor.
16Dar eu către Dumnezeu am strigat
şi Domnul m'a auzit.
17Seara şi dimineaţa şi'n amiazăzi voi povesti,
voi vesti şi El va asculta glasul meu.
18Cu pace îmi va mântui El sufletul de cei ce se apropie de mine,
că în multe lucruri erau cu mine b.
19Dumnezeu îi va auzi şi îi va smeri,
El, Cel ce este mai înainte de veci.
Că'n ei nu se află îndreptare,
fiindcă nu s'au temut de Dumnezeu.
20El Şi-a întins mâna să plătească,
ei I-au pângărit făgăduinţa;
21risipiţi au fost de mânia feţei Sale
şi inimile lor mi s'au apropiat c;
buzele li s'au făcut mai moi decât untdelemnul,
dar ele sunt lănci.
22Aruncă-ţi grija spre Domnul, şi El te va hrăni d;
El în veac nu va îngădui ca dreptul să se clatine.
23Dar Tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în groapa stricăciunii;
oamenii sângeroşi şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor,
dar eu, Doamne, voi nădăjdui în Tine.