Iov 07:10
la casa lui, acolo, nicicând se va întoarce,
  şi dacă da, nici vatra, nu, nu-l va mai cunoaşte.
Ps 102
PSALMUL 102
Al lui David.
1Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,
şi toate cele dinlăuntrul meu a
[să binecuvinteze] numele cel sfânt al Lui.
2Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,
şi nu uita toate răsplătirile Lui b;
3pe Cel ce Se milostiveşte c de toate fărădelegile tale,
pe Cel ce vindecă toate bolile tale d,
4pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta,
pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări e,
5pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
6Cel ce face milostenie, Domnul,
şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
7Cunoscute i-a făcut căile Sale lui Moise,
fiilor lui Israel voile Sale.
8Îndurat şi milostiv este Domnul,
îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9Nu până în sfârşit Se va iuţi,
nici în veac Se va mânia.
10Nu după păcatele noastre S'a purtat cu noi,
nici după fărădelegile noastre ne-a răsplătit,
11ci după cât e cerul de'nalt de la pământ,
într'atât Şi-a întărit Domnul mila spre cei ce se tem de El;
12pe cât de departe sunt răsăriturile de apusuri,
într'atât a'ndepărtat El de la noi fărădelegile noastre;
13în ce chip îi miluieşte tatăl pe fii,
aşa i-a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14că El ne-a cunoscut alcătuirea f,
adusu-Şi-a aminte că ţărână suntem.

15Omul: ca iarba sunt zilele lui;
ca floarea câmpului, aşa va înflori;
16că adiere a trecut prin el, şi el nu va mai fi,
şi nici locul nu i se va mai cunoaşte g.
17Dar mila Domnului e din veac în veac spre cei ce se tem de El,
18şi dreptatea Lui peste fiii fiilor,
spre cei care-I păzesc legământul
şi-şi aduc aminte să-I plinească poruncile h.

19Domnul în cer Şi-a pregătit tronul,
iar împărăţia Lui pe toţi îi stăpâneşte.
20Binecuvântaţi pe Domnul, voi, toţi îngerii Lui,
cei puternici în tărie, care-I pliniţi cuvântul
şi auziţi glasul cuvintelor Lui;
21binecuvântaţi pe Domnul, voi, toate puterile Lui,
slujitorii Lui care faceţi voia Lui i;
22binecuvântaţi pe Domnul, voi, toate lucrurile Lui,
în tot locul stăpânirii Lui;
binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul!