Ios 17:04
Acestea au venit în faţa lui Eleazar preotul şi în faţa lui Iosua şi în faţa dregătorilor şi au zis: „Prin mâna lui Moise, Dumnezeu a poruncit să ni se dea o moştenire în mijlocul fraţilor noştri“. Şi li s'a dat moştenire, după porunca Domnului, între fraţii tatălui lor.
Nm 27
CAPITOLUL 27
Fiicele lui Salfaad. Legea asupra dreptului de moştenire al fiicelor. Iosua ca succesor al lui Moise.
1Atunci au venit fetele lui Salfaad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, din neamul lui Manase, fiul lui Iosif (iată şi numele lor: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa).
2Şi stând ele înaintea lui Moise, a lui Eleazar preotul, înaintea căpeteniilor şi înaintea întregii adunări, la uşa cortului mărturiei, au zis:
3„Tatăl nostru a murit în pustie; el n'a făcut parte din adunătura celor ce s'au ridicat împotriva Domnului, adică adunătura lui Core, ci a murit din pricina propriilor sale păcate, iar feciori nu i s'au născut.
4Aşadar, pentru ca numele tatălui nostru să nu piară din neamul său pentru aceea că nu are fii, daţi-ne şi nouă moşie între fraţii tatălui nostru!“
5Moise însă a adus pricina lor înaintea Domnului;
6iar Domnul a grăit către Moise, zicând:
7„Drept au grăit fetele lui Salfaad: dă-le să aibă moştenire între fraţii tatălui lor: fă-le ca parte moşia tatălui lor.
8Iar fiilor lui Israel să le grăieşti aşa: De va muri cineva fără să aibă feciori, moşia lui i-o veţi da fiicei sale.
9Iar de nu are nici fiică, moşia lui să i-o daţi fratelui său.
10Iar dacă nu va avea nici fraţi, moşia o veţi da fratelui tatălui său.
11Iar dacă tatăl său nu are fraţi, moşia o veţi da rudeniei celei mai apropiate din neamul lui, ca să moştenească cele ce sunt ale lui. Aceasta va fi pentru fiii lui Israel o rânduială de drept: aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise a“.
12Apoi a zis Domnul către Moise: „Suie-te pe muntele de dincolo (acela-i muntele Nebo) b, şi priveşte ţara Canaanului pe care Eu le-o dau fiilor lui Israel ca moştenire.
13Iar după ce o vei vedea, te vei adăuga şi tu la poporul tău, aşa cum s'a adăugat Aaron, fratele tău, pe muntele Hor,
14pentru că v'aţi împotrivit poruncii Mele în pustia Sin la vremea'ntărâtării obşteşti asupra sfinţeniei Mele: nu aţi făcut în aşa fel, încât sfinţenia Mea să se arate sub ochii lor prin ape c (adică la apele Meriba d de la Cadeş, în pustia Sin)“.
15Zis-a Moise către Domnul:
16„Domnul, Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, să rânduiască peste obştea aceasta un om
17care'n fruntea ei să iasă şi'n fruntea ei să intre, care să-i ducă şi să-i aducă, pentru ca să nu rămână obştea Domnului ca nişte oi fără păstor“.
18Iar Domnul a zis către Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Navi, om cu duh într'însul, pune-ţi mâinile peste el
19şi du-l în faţa lui Eleazar preotul; şi'n faţa întregii adunări îi vei da porunci şi'n faţa lor vei da porunci asupră-i;
20şi dă-i ceva din măreţia ta, pentru ca'n felul acesta fiii lui Israel să asculte de el.
21El va sta în faţa lui Eleazar preotul, pe care'n faţa Domnului îl va întreba despre rostirea prin Urim e: prin rostirea acestuia va ieşi şi prin rostirea acestuia va intra, el şi'mpreună cu el toţi fiii lui Israel: toată obştea“.
22Şi a făcut Moise aşa cum i-a poruncit Domnul Dumnezeu: l-a luat pe Iosua şi l-a pus în faţa lui Eleazar preotul şi'n faţa întregii adunări.
23Şi-a pus mâinile peste el şi l-a rânduit aşa cum Domnul poruncise prin Moise.