Ios 15:02
Hotarul lor de miazăzi merge până la partea Mării Sărate, de unde începe pintenul ce se lasă spre miazăzi;
Nm 34
CAPITOLUL 34
Hotarele ţării Canaanului; cei ce o vor împărţi.
1Grăit-a Domnul către Moise, zicând:
2„Porunceşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Iată, veţi intra în ţara Canaan; aceasta va fi moştenirea voastră; iată ţara Canaanului după hotarele ei:
3Latura de la miazăzi o veţi avea începând de la pustiul Sin, care se învecinează cu Edomul. Hotarul de miazăzi îl veţi avea începând cu coasta dinspre răsărit a Mării Sărate:
4hotarul se va îndrepta spre miazăzi, către înălţimea Acravimului, va trece prin Sin şi se va întinde până la miazăzi de Cadeş-Barnea, apoi va merge către Haţar-Adar, trecând la Aţmon.
5De la Aţmon, hotarul se va îndrepta spre Râul Egiptului a şi se va pogorî până la mare.
6Iar hotar dinspre apus vă va fi Marea cea Mare b. Acesta va fi hotarul vostru dinspre asfinţit.
7Iar spre miazănoapte, hotarul vostru să-l trageţi de la Marea cea Mare până la muntele Hor;
8de la muntele Hor să-l trageţi spre Hamat, şi hotarul va atinge Ţedadul.
9De acolo va merge hotarul către Ţifron şi va atinge Haţar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de miazănoapte.
10Iar hotarul dinspre răsărit să vi-l trageţi de la Haţar-Enan către Şefam;
11de la Şefam hotarul se va pogorî spre Ribla, pe la răsărit de Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineret c, pe partea de răsărit.
12De aici hotarul se va pogorî pe Iordan şi se va sfârşi la Marea Sărată d. Aceasta va fi ţara voastră, după hotarele ei de jur-împrejur“.
13Atunci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel şi a zis: „Iată ţara pe care voi o veţi moşteni prin sorţi, aceea pe care Domnul a poruncit să li se dea la nouă seminţii şi la jumătate din seminţia lui Manase.
14Căci seminţia fiilor lui Ruben şi seminţia fiilor lui Gad, după casele lor părinteşti, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit partea lor.
15Două seminţii întregi şi o jumătate de seminţie şi-au primit partea dincolo de Iordan e, la răsărit de Ierihon, spre soare-răsare“.
16Grăit-a Domnul cu Moise, zicând:
17„Iată numele bărbaţilor care vă vor împărţi pământul ca moştenire: Eleazar preotul şi Iosua, fiul lui Navi.
18Veţi mai lua şi câte o căpetenie de fiecare seminţie, să vă împartă pământul ca moşie.
19Numele acestor bărbaţi sunt: Caleb, fiul lui Iefone, pentru seminţia lui Iuda;
20Samuel, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Simeon;
21Elidad, fiul lui Chislon, pentru seminţia lui Veniamin;
22căpetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru seminţia fiilor lui Dan;
23căpetenia Haniel, fiul lui Efod, pentru seminţia fiilor lui Manase;
24căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan, pentru seminţia fiilor lui Efraim;
25căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac, pentru seminţia fiilor lui Zabulon;
26căpetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru seminţia fiilor lui Isahar;
27căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi, pentru seminţia fiilor lui Aşer;
28căpetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Neftali“.
29Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit Domnul să le împartă fiilor lui Israel ţara Canaanului.