Ios 13:05
Şi tot ţinutul filistean Ghebla şi tot Libanul spre soare-răsare, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului;
Ps 82
PSALMUL 82
Un psalm-cântare al lui Asaf.
1Dumnezeule, cine va fi asemenea Ţie? a
Să nu taci şi nici să Te domoleşti, Dumnezeule! b
2Că, iată, vrăjmaşii Tăi au fremătat c
şi cei ce Te urăsc şi-au ridicat capul.

3Împotriva poporului Tău au uneltit
şi împotriva sfinţilor Tăi s'au sfătuit. d
4Zis-au: „Veniţi!, să-i nimicim de tot ca neam,
şi numele lui Israel nicicum să mai fie pomenit!“

5Că ei într'un gând s'au sfătuit împotriva lui;
împotriva Ta legământ au făcut
6corturile e Idumeilor şi ale Ismaeliţilor,
ale Moabului şi Agarienilor,
7ale lui Ghebal şi Amon şi Amalec
şi ale străinilor de pe lângă locuitorii Tirului.
8Că până şi Asur a venit împreună cu ei,
ajutor li s'au făcut fiilor lui Lot.

9Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisera
şi ca lui Iabin la pârâul Chişon;
10nimiciţi au fost în Endor,
ca nişte gunoaie f i-au devenit pământului.
11Fă din mai-marii lor ce-ai făcut din Oreb şi din Zeeb
şi din Zebah şi din Ţalmuna, da, pe toţi mai-marii lor
12care ziceau: „Să luăm pentru noi ca moştenire jertfelnicul lui Dumnezeu!

13Dumnezeul meu, fă-i ca pe o roată,
ca pe o trestie în faţa vântului,
14ca pe un foc ce va arde pădurea,
ca pe o văpaie ce va mistui munţii;
15aşa îi vei alunga Tu cu viforul Tău
şi'ntru urgia Ta îi vei umple de groază.

16Umple feţele lor cu ocară
şi vor căuta la numele Tău, Doamne.
17Să se ruşineze şi să se'ngrozească în veacul veacului,
înfruntaţi să fie şi nimiciţi.
18Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul;
numai Tu eşti Cel-Preaînalt peste tot pământul.