Ios 11:12
Şi a luat Iosua toate cetăţile acestor regate, ca şi pe regii lor, pe care i-a trecut prin ascuţişul săbiei şi i-a nimicit, aşa cum poruncise Moise, sluga Domnului.
Nm 33
CAPITOLUL 33
Drumul şi popasurile lui Israel între Egipt şi Iordan. Porunci pentru împărţirea Canaanului.
1Iată acum popasurile fiilor lui Israel, după ce au ieşit ei din ţara Egiptului, împreună cu oştirile lor, sub mâna lui Moise şi Aaron.
2Moise este cel ce, din porunca Domnului, a scris pornirile şi popasurile lor; iar popasurile călătoriei lor sunt acestea:
3În luna întâi, în cea de a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi de Paşti, fiii lui Israel au ieşit, cu mână înaltă a, sub ochii înşişi ai tuturor Egiptenilor,
4în timp ce Egiptenii îi îngropau pe toţi cei ce muriseră dintre ei, pe toţi întâi-născuţii pe care-i lovise Domnul în ţara Egiptului: când şi asupra dumnezeilor lor a făcut Domnul izbândă.
5Şi dacă fiii lui Israel au pornit din Ramses b, au poposit în Sucot.
6Pornind apoi din Sucot, au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiului.
7Din Etam au pornit şi s'au îndreptat spre Pi-Hahirot, care este în faţa Baal-Ţefonului, şi şi-au aşezat tabăra în dreptul Migdolului.
8Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mijlocul mării în pustie şi, mergând cale de trei zile prin pustiul Etam, şi-au aşezat tabăra la Mara.
9Plecând de la Mara, au venit la Elim. În Elim însă erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici şi au tăbărât acolo lângă apă.
10Pornind apoi din Elim, au tăbărât lângă Marea Roşie.
11Au pornit apoi de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustiul Sin.
12Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.
13Pornind din Dofca, au tăbărât la Aluş.
14Pornind din Aluş, şi-au aşezat tabăra la Rafidim; acolo nu avea poporul apă de băut.
15Pornind din Rafidim, au tăbărât în pustiul Sinai.
16Iar după ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.
17Pornind din Chibrot-Hataava, au tăbărât în Haşerot.
18Pornind din Haşerot, au poposit la Ritma.
19Pornind din Ritma, şi-au aşezat tabăra la Rimon-Pereţ.
20Pornind din Rimon-Pereţ, au tăbărât la Libna.
21Pornind din Libna, au tăbărât la Risa.
22Pornind din Risa, şi-au aşezat tabăra la Chehelata.
23Pornind din Chehelata, au tăbărât pe muntele Şafer.
24Pornind de pe muntele Şafer, au poposit în Harada.
25Pornind din Harada, au tăbărât la Machelot.
26Pornind din Machelot, au poposit în Tahat.
27Pornind din Tahat, s'au aşezat cu tabăra în Tarah.
28Pornind din Tarah, au tăbărât în Mitca.
29Pornind din Mitca, au tăbărât la Haşmona.
30Pornind din Haşmona, au poposit la Moserot.
31Pornind din Moserot, şi-au aşezat tabăra la Bene-Iaacan.
32Pornind din Bene-Iaacan, au tăbărât la Hor-Hagghidgad.
33Pornind din Hor-Hagghidgad, au poposit la Iotbata.
34Pornind din Iotbata, au tăbărât la Abrona.
35Pornind din Abrona, şi-au aşezat tabăra la Eţion-Gheber.
36Pornind din Eţion-Gheber, au poposit în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au tăbărât în pustiul Faran, adică la Cadeş,
37iar din Cadeş au purces şi au poposit la muntele Hor, în apropiere de ţara Edomului.
38Aici s'a suit Aaron preotul în muntele Hor, din porunca Domnului, şi a murit acolo, în anul al patruzecilea de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în prima zi a lunii.
39Aaron era de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit în muntele Hor.
40Atunci Canaaneanul, regele Aradului, care locuia în ţara Canaanului c, a auzit despre venirea fiilor lui Israel.
41Aceştia însă, plecând de la muntele Hor, au tăbărât la Ţalmona.
42Pornind din Ţalmona, au poposit la Punon.
43Pornind din Punon, au tăbărât la Obot.
44Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, dincoace de hotarele lui Moab.
45Pornind de la Iie-Abarim, au tăbărât la Dibon-Gad.
46Pornind de la Dibon-Gad, au poposit la Almon-Diblataim.
47Pornind de la Almon-Diblataim, au tăbărât în munţii Abarim, în faţa lui Nebo.
48Pornind de la munţii Abarim, au poposit în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului.
49Şi pornind din şesurile Moabului, şi-au aşezat tabăra la Iordan, între Bet-Ieşimot şi Abel-Şitim, spre apus de Moab.
50Grăit-a Domnul cu Moise în şesurile Moabului, la Iordan, în faţa Ierihonului, zicând:
51„Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Când veţi trece peste Iordan, în ţara Canaanului,
52să-i nimiciţi d din faţa voastră pe toţi locuitorii ţării, şi să le stricaţi toate jertfelnicele, să le nimiciţi toţi idolii cei turnaţi, şi toţi stâlpii lor să-i sfărâmaţi.
53Şi după ce-i veţi nimici pe toţi locuitorii ţării, voi să locuiţi într'însa, căci vouă v'am dat pământul lor ca moştenire.
54Pământul lor îl vei împărţi prin sorţi, după seminţiile voastre: celor mai numeroşi le veţi da o moştenire mai mare, iar celor mai puţin numeroşi le veţi da o moştenire mai mică; fiecăruia unde-i va cădea sorţul, acolo să-i fie partea. După neamurile voastre părinteşti veţi împărţi moşia.
55Dar dacă nu-i veţi nimici din faţa voastră pe locuitorii ţării, atunci cei rămaşi din ei vor fi spini în ochii voştri şi bolduri în coastele voastre, şi vrăjmaşi au să vă fie'n ţara'n care veţi trăi,
56şi ce-aveam Eu de gând să le fac lor, vouă vă voi face“.