Ios 10:13
Şi soarele şi luna s'au oprit pe loc până când Domnul S'a răzbunat pe vrăjmaşii lor. b Şi s'a oprit soarele în mijlocul cerului; şi nu s'a mişcat spre asfinţit până la sfârşitul unei zile. c
Is 28
Împotriva lui Efraim. Profeţii mincinoşi. Şubrezenia unor legăminte. Parabola lucrătorului.
1
Vai de cununa trufiei! vai simbriaşilor lui Efraim a!
vai de floarea care a căzut din slava de pe vârful muntelui mănos! b
vai celor ce se îmbată fără vin c!
2
Iată, tare şi grea este mânia Domnului d,
ca grindina ce cade acolo unde nu-i nici un adăpost,
cea care cade năprasnic,
ca un şuvoi mare de apă ce duce la vale pământul,
aşa le va face odihnă mâinilor Sale.
3
Cununa trufiei, simbriaşii lui Efraim,
va fi călcată'n picioare.
4
Şi floarea cea veştedă a slăvitei nădejdi
de pe vârful muntelui celui înalt
va fi ca o smochină pârguită:
cel ce o vede va pofti s'o înghită
mai înainte de a fi pus mâna pe ea.
5
În ziua aceea Domnul Atotţiitorul
va fi cununa nădejdii, cea împletită cu slavă,
a poporului meu celui rămas.
6
Ei vor fi lăsaţi în duhul judecăţii pentru judecată e
şi pentru tăria celor ce împiedică omorul.
7
Că aceştia f prin vin au căzut în greşale,
prin băutură tare g s'au rătăcit;
prin băutură tare şi-au ieşit din minţi preotul şi profetul,
de pofta de vin sunt ei înghiţiţi,
de beţie tare s'au clătinat pe picioare, şi-au pierdut cărarea;
aceasta-i vedenia lor. h
8
Blestemul va mânca sfatul acesta,
că acesta-i legat de lăcomie:
9
„Cui i-am vestit noi lucruri rele? şi cui i-am adus o veste?:
celor înţărcaţi, celor smulşi de la sân“.
10
Aşteaptă necaz peste necaz, nădejde peste nădejde,
încă puţin şi încă puţin,
11
din pricina vorbelor obraznice ale buzelor,
prin mijlocirea unui alt fel de a vorbi;
căci ei îi vor vorbi acestui popor, zicându-i:
12
– Aceasta-i odihna celui flămând şi aceasta-i nenorocirea;
dar ei nu vor să audă.
13
De aceea rostirea lui Dumnezeu le va fi
necaz peste necaz, nădejde peste nădejde,
încă puţin şi încă puţin,
pentru ca ei să meargă şi să cadă înapoi;
şi vor fi zdrobiţi şi vor fi în primejdie şi vor fi prinşi.
14
De aceea, ascultaţi cuvântul Domnului, voi, bărbaţi necăjiţi,
şi voi, mai-marii poporului din Ierusalim.
15
De vreme ce voi aţi zis: „Făcut-am un legământ cu iadul
şi o înţelegere cu moartea:
furtună năprasnică de va trece, ea nu va veni peste noi;
din minciună ne-am făcut nădejde
şi de minciună vom fi ocrotiţi“,
16
de aceea, aşa zice Domnul:
– Iată, Eu voi pune în temeliile Sionului
o piatră de mare preţ, anume aleasă,
o piatră pentru capul unghiului,
o piatră nestemată pentru temeliile lui;
şi cel ce va crede în El nu se va ruşina. i
17
Şi voi face ca judecata să fie spre nădejde,
iar mila Mea va fi pentru cumpenele drepte;
iar voi, cei ce zadarnic nădăjduiţi în minciună,
cum că furtuna nicicum nu va da peste voi
18
decât dacă vi s'ar strica legământul cu moartea
şi dacă nădejdea voastră în iad n'ar mai sta în picioare,
ei bine, dacă furtună năprasnică va veni peste voi,
de ea veţi fi culcaţi la pământ;
19
ori de câte ori va trece, vă va lua la vale;
dimineaţă de dimineaţă ea va trece ziua,
iar noaptea fi-va nădejde rea.
Învăţaţi-vă să auziţi,
20
voi, cei necăjiţi; noi nu putem să ne batem,
noi înşine suntem prea slabi pentru a ne aduna.
21
Că în muntele necredincioşilor Se va ridica Domnul,
şi în Valea Gabaonului va fi;
lucrurile Sale Şi le va face cu mânie,
chiar un lucru plin de amărăciune,
şi mânia Lui va lucra neobişnuit,
şi amărăciunea Lui neobişnuită va fi.
22
De aceea, nu vă veseliţi,
şi nici legăturile voastre să nu se facă puternice,
căci am auzit de lucruri isprăvite şi retezate de Domnul Atotţiitorul,
pe care El le va face pe'ntregul pământ.
23
Luaţi seama şi ascultaţi glasul Meu,
luaţi aminte şi auziţi cuvintele Mele:
24
Oare toată ziua va ara cel ce ară?
sau nu-şi va pregăti sămânţa mai înainte de a-şi lucra pământul?
25
Oare, atunci când îl mărunţeşte,
nu va semăna puţin mac sau chimen,
iar după aceea va semăna grâu şi orz şi mei şi hrişcă în hotarele tale?
26
Astfel vei fi tu certat de judecata lui Dumnezeu şi te vei veseli.
27
Că nu cu greutate se curăţă macul,
nici cu roată de car se bate chimenul,
ci macul se scutură cu băţul,
iar chimenul se mănâncă cu pâine.
28
Că nu pe totdeauna Mă voi mânia Eu pe voi,
nici că glasul mâniei Mele vă va strivi.
29
De la Domnul Atotţiitorul au ieşit aceste semne;
sfătuiţi-vă, înălţaţi deşartă mângâiere! j