Ios 09:17
Şi au pornit fiii lui Israel şi au venit la cetăţile lor; iar cetăţile lor erau Gabaonul, Chefira, Beerot şi cetatea Iearim.
Ios 18
CAPITOLUL 18
Moştenirea seminţiei lui Veniamin.
1Atunci s'a strâns toată obştea fiilor lui Israel în Şilo a; şi acolo şi-au întins cortul mărturiei b; şi ţara le era supusă.
2Dintre fiii lui Israel mai rămăseseră şapte seminţii care nu-şi primiseră moştenire.
3Iar Iosua le-a zis fiilor lui Israel: „Până când vă veţi codi să moşteniţi pământul pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul nostru?
4Alegeţi dintre voi câte trei oameni din fiecare seminţie; ei să se ridice şi să străbată ţara şi apoi o vor descrie în faţa mea, ca s'o pot împărţi aşa cum se cuvine“.
5Şi au venit la el; iar el le-a împărţit şapte părţi, [zicândî: „Iuda să le fie hotarul de miazăzi, iar fiii lui Iosif să le fie hotarul de miazănoapte;
6aşadar, voi veţi împărţi pământul în şapte părţi şi veţi veni apoi aici la mine, iar eu vă voi trage sorţi în faţa Domnului, Dumnezeului nostru.
7Căci fiii lui Levi nu au parte între voi, de vreme ce partea lor este însăşi preoţia Domnului; cât despre Gad şi Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase, ei şi-au primit moştenirea dincolo de Iordan, spre răsărit, aceea pe care le-a dat-o Moise, sluga Domnului“.
8Şi sculându-se bărbaţii aceia, s'au dus; iar Iosua le-a poruncit bărbaţilor ce se duceau să străbată ţara, zicând: „Mergeţi şi cercetaţi pământul; străbateţi-l, apoi veniţi la mine, pentru ca aici, în Şilo, să vă trag sorţi în faţa Domnului“.
9Iar bărbaţii aceia s'au dus şi au străbătut pământul; şi l-au văzut şi l-au descris într'o carte după cetăţile lui c, şi l-au împărţit în şapte părţi şi s'au întors la Iosua în tabără, la Şilo.
10Iar Iosua a aruncat sorţi în Şilo, în faţa Domnului; şi acolo le-a împărţit Iosua fiilor lui Israel moştenire, în faţa Domnului.
11Cel dintâi a ieşit sorţul seminţiei lui Veniamin, după familiile ei: hotarele moşiei lor au ieşit între fiii lui Iuda şi fiii lui Iosif.
12Hotarul lor de miazănoapte începe de la Iordan, urcă spre miazănoapte pe lângă Ierihon, urcă prin munte spre apus şi se termină în pustiul Bet-Aven;
13de acolo merge hotarul spre Luz, prin spatele Luzului, – acesta fiind Betelul; apoi coboară hotarul spre Atarot-Adar, merge spre muntele dinspre miazăzi de Bet-Horonul de jos,
14trece şi se îndreaptă spre partea dinspre mare, pe la miazăzi, de la muntele din faţa Bet-Horonului până unde se termină, la Chiriat-Baal, adică Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda; aceasta este partea dinspre apus.
15Iar partea de miazăzi: de la Chiriat-Baal merge hotarul spre mare, până la izvorul apei Neftoah;
16apoi se coboară prin faţa pădurii lui Hinom, care se află pe partea de miazănoapte faţă de Emec Refaim, se coboară din nou prin miazăzi faţă de Iebus şi merge spre En-Roghel;
17înaintează apoi spre En-Şemeş şi înaintează spre Ghelilot, care este în faţa urcuşului spre Adumim, şi se coboară spre piatra lui Bohan, a fiilor lui Ruben;
18apoi trece pe la miazănoapte de Harabah şi se coboară la hotarul mării Araba;
19de acolo trece pe lângă Bet-Hogla, pe la miazănoapte, şi se termină în cornul de miazănoapte al Mării Sărate, la vărsarea Iordanului. Acesta e hotarul de miazăzi.
20Iar hotarul de răsărit este Iordanul. Aceasta este moştenirea fiilor lui Veniamin, acestea sunt hotarele lor, de jur-împrejur, după familiile lor.
21Iar cetăţile fiilor lui Veniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, şi Emec-Cheţiţ;
22Bet-Harabah, Ţemaraim şi Betel;
23Avim, Para şi Ofra;
24Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba: douăsprezece cetăţi, cu satele lor;
25Gabaon, Rama şi Beerot;
26Miţpa, Chefira şi Moţa;
27Rechem, Irpeel şi Tareala;
28Ţela, Elef şi Iebus (adică Ierusalimul): paisprezece cetăţi, cu satele lor. Aceasta este moştenirea fiilor lui Veniamin, după familiile lor.