Ios 09:01
Iar când au auzit regii Amoniţilor, cei de dincolo de Iordan, cei ce se aflau la munte şi'n câmpie şi pe ţărmul mării celei mari şi cei ce erau lângă Antiliban şi Heteii şi Canaaneenii şi Ferezeii şi Heveii şi Amoreii şi Ghergheseii şi Iebuseii,
Ios 3
CAPITOLUL 3
Trecerea Iordanului.
1Şi sculându-se Iosua dis-de-dimineaţă, a plecat din Şitim. Şi au venit până la Iordan a şi au poposit acolo mai înainte de a trece.
2Şi a fost că după trei zile au trecut scribii prin tabără
3şi i-au poruncit poporului, zicând: „Când veţi vedea chivotul b legământului Domnului, Dumnezeului vostru, şi pe preoţii voştri şi pe leviţi purtându-l, să vă ridicaţi din locurile voastre şi să mergeţi după ei.
4Dar între voi şi el să fie o depărtare: voi să fiţi cam la două mii de coţi c; să nu vă apropiaţi de el, pentru ca să ştiţi calea pe care veţi merge, fiindcă voi niciodată n'aţi mai umblat pe calea aceasta“.
5Iar Iosua i-a zis poporului: „Pentru mâine să fiţi curaţi, căci mâine va face Domnul minuni între voi“.
6Iar preoţilor le-a zis Iosua: „Ridicaţi chivotul legământului Domnului şi mergeţi înaintea poporului!“ Şi ridicând preoţii chivotul legământului Domnului, mergeau înaintea poporului.
7Şi a zis Domnul către Iosua: „În ziua aceasta voi începe a te înălţa pe tine în faţa tuturor fiilor lui Israel, ca să cunoască ei că aşa cum am fost cu Moise, tot astfel voi fi şi cu tine.
8Şi acum, porunceşte-le preoţilor care poartă chivotul legământului, zicându-le: De cum veţi intra pe o parte a apei Iordanului, staţi în Iordan!“
9Şi a zis către fiii lui Israel: „Apropiaţi-vă aici şi auziţi cuvântul Domnului, Dumnezeului vostru!
10Întru aceasta veţi cunoaşte că'ntru voi se află Dumnezeu-Cel-Viu şi că El va nimici de dinaintea voastră pe Canaanean şi pe Heteu şi pe Ferezeu şi pe Heveu şi pe Amoreu şi pe Ghergheseu şi pe Iebuseu.
11Iată, chivotul legământului Domnului-a-tot-pământul va trece Iordanul înaintea voastră.
12Alegeţi dintre fiii lui Israel doisprezece bărbaţi: câte unul din fiecare seminţie.
13Şi va fi că de îndată ce picioarele preoţilor care poartă chivotul legământului Domnului-a-tot-pământul se vor opri în apa Iordanului, apa Iordanului de sub ele se va duce la vale, iar apa care vine la vale se va opri“.
14Şi poporul s'a ridicat din corturi ca să treacă Iordanul, iar preoţii au ridicat chivotul legământului Domnului înaintea poporului.
15Şi când preoţii care purtau chivotul legământului Domnului au intrat în Iordan şi când picioarele preoţilor care purtau chivotul legământului Domnului se afundau într'o parte a apei Iordanului (Iordanul se umfla acum în toată matca lui, ca în zilele secerişului de grâne),
16atunci apele care veneau din sus s'au oprit; un cheag se oprise foarte departe, până spre ţinutul Chiriat-Iearim; iar cele de din vale s'au scurs în marea Araba – Marea Sărată – până ce s'au dus de tot; iar poporul stătea faţă'n în faţă cu Ierihonul d.
17Iar preoţii care purtau chivotul legământului Domnului au stătut pe uscat în mijlocul Iordanului; şi toţi fiii lui Israel treceau pe uscat, până ce întregul popor, pân' la cel din urmă, a trecut Iordanul.