Ios 08:33
Şi tot Israelul, cu bătrânii lor, cu judecătorii şi grămăticii lor, cu toţi băştinaşii şi veneticii lor, mergeau pe aproape, de-o parte şi de alta în preajma chivotului, iar preoţii şi leviţii purtau chivotul legământului Domnului; jumătate din ei erau aproape de muntele Garizim şi jumătate erau aproape de muntele Ebal, aşa cum poruncise Moise, sluga Domnului, spre a-l binecuvânta mai întâi pe poporul lui Israel.
Dt 11
CAPITOLUL 11
Îndemnuri la paza poruncilor Domnului.
1Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi'n toate zilele să păzeşti ceea ce ţi-a spus El să păzeşti, hotărârile Lui şi judecăţile Lui.
2Voi cunoaşteţi astăzi (căci nu [e vorba] de copiii voştri, care nu cunosc pentru că n'au văzut) a, voi cunoaşteţi certarea Domnului, Dumnezeului tău, slava Lui, mâna cea tare şi braţul cel înalt,
3precum şi semnele Lui şi minunile pe care le-a făcut în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, regele Egiptului, şi asupra ţării lui întregi,
4ce a făcut El cu oastea Egiptenilor, cu carele lor şi călărimea lor, cum a învăluit peste ei apele Mării Roşii atunci când alergau în urmărirea voastră, şi cum i-a nimicit Domnul Dumnezeu până'n ziua de astăzi;
5ce a făcut El pentru voi în pustie până la sosirea voastră în locul acesta;
6ce a făcut El cu Datan şi Abiron, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când pământul şi-a deschis gura şi i-a'nghiţit în mijlocul a tot Israelul, pe ei, familiile lor, corturile lor şi toată fiinţa ce se ţinea de ei,
7căci ochii voştri sunt cei ce au văzut toate lucrurile Domnului cele mari pe care El le-a făcut astăzi întru voi.
8Să păziţi toate poruncile Lui pe care vi le poruncesc eu astăzi, ca să fiţi vii şi să vă înmulţiţi şi să intraţi şi să moşteniţi pământul spre care veţi trece Iordanul, acolo! b, să-l moşteniţi,
9ca să dăinuiţi îndelung în ţara pe care Domnul li S'a jurat părinţilor voştri să le-o dea, lor şi urmaşilor lor de după ei, ţara'n care curge lapte şi miere.
10Căci pământul la care mergi tu ca să-l stăpâneşti nu este ca pământul Egiptului din care aţi ieşit, acolo unde, după ce semănai sămânţa, îl adăpai cu picioarele c, ca pe o grădină de legume;
11ci pământul la care mergi tu să-l moşteneşti e pământ cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului,
12un pământ asupra căruia Domnul, Dumnezeul tău, veghează pururea; ochii Domnului, Dumnezeului tău, sunt asupră-i de la'nceputul anului pân'la sfârşitul anului.
13Şi va fi că dacă veţi asculta cu luare-aminte toate poruncile pe care ţi le poruncesc eu astăzi: să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să-I slujeşti din toată inima şi din tot sufletul tău,
14El îi va da pământului tău ploaie la vreme, timpurie şi târzie, şi tu îţi vei aduna grâul şi vinul şi untdelemnul tău,
15şi'n ţarinile tale va da iarbă pentru animalele tale. Dar dacă vei mânca şi te vei sătura,
16ia aminte la tine însuţi ca nu cumva să te-apuce mărinimia d, să călcaţi pe-alături, să slujiţi pe la dumnezei străini şi să vă închinaţi lor,
17să-L aprindeţi pe Domnul asupră-vă cu mânie şi să vă'nchidă cerul ca să nu fie ploaie, şi pământul să nu-şi dea roadele, iar voi să pieriţi degrab de pe pământul cel bun pe care vi l-a dat vouă Domnul.
18Puneţi dar aceste cuvinte în inima voastră şi'n sufletul vostru; legaţi-le ca semn la mână şi neclintite să le aveţi înaintea ochilor e.
19Daţi-le ca învăţătură fiilor voştri; vorbeşte-le de ele când şezi acasă, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli.
20Să le scrieţi pe uşorii caselor voastre şi pe porţile voastre,
21pentru ca zilele voastre şi zilele copiilor voştri în ţara pe care Domnul li S'a jurat părinţilor voştri că le-o va da să sporească precum zilele cerului deasupra pământului.
22Şi va fi că dacă'ntru auz veţi auzi toate poruncile acestea pe care vă poruncesc eu astăzi să le pliniţi: să-L iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui şi să vă lipiţi de El,
23atunci Domnul va alunga toate popoarele acestea de la faţa voastră şi veţi stăpâni popoare mai mari şi mai puternice decât voi.
24Tot locul pe care va călca talpa piciorului vostru, al vostru va fi: de la pustie şi de la Liban, de la râul cel mare, râul Eufratului, şi pân' la marea cea dinspre apus vor fi hotarele voastre.
25Nimeni nu va putea să vă stea'mpotrivă; frica de voi şi tremurul de voi le va pune Domnul, Dumnezeul vostru, pe faţa'ntregului ţinut pe care veţi călca, aşa cum El, Domnul, v'a grăit.
26Iată, eu vă pun astăzi înainte binecuvântare şi blestem:
27Binecuvântare, dacă veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le poruncesc eu astăzi;
28blestem, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le poruncesc eu astăzi, ci vă veţi abate de la calea pe care v'o poruncesc eu astăzi şi veţi merge să slujiţi la dumnezei străini, pe care nu-i ştiţi f.
29Când Domnul, Dumnezeul tău, te va duce în ţara spre care te îndrepţi ca s'o iei în stăpânire, binecuvântarea o vei pune în muntele Garizim şi blestemul în muntele Ebal g.
30(Iată, nu sunt aceştia dincolo de Iordan, înapoia drumului dinspre soare-apune, în ţara Canaaneenilor care locuiesc la apus de Ghilgal, aproape de stejarul Mamvri h?).
31Şi pentru că voi treceţi Iordanul spre a intra să moşteniţi ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v'o dă ca moştenire veşnică, s'o stăpâniţi şi să trăiţi într'însa,
32daţi-vă silinţa să pliniţi toate poruncile Lui şi toate hotărârile acestea pe care vi le pun eu astăzi înainte.