Ios 03:10
Întru aceasta veţi cunoaşte că'ntru voi se află Dumnezeu-Cel-Viu şi că El va nimici de dinaintea voastră pe Canaanean şi pe Heteu şi pe Ferezeu şi pe Heveu şi pe Amoreu şi pe Ghergheseu şi pe Iebuseu.
Fc 15
Legământul lui Dumnezeu cu Avram.
1După aceea fost-a'n vedenie cuvântul Domnului către Avram şi a zis: „Nu te teme, Avrame; Eu sunt scutul tău, iar răsplata ta va fi foarte mare“.
2Iar Avram a răspuns: „Stăpâne Doamne, ce oare-mi vei da? Că iată, eu mă duc fără să am copil, iar Masek, fiul slujnicei mele, Eliezer din Damasc...“ a.
3Şi a zis Avram: „De vreme ce nu mi-ai dat urmaşi, iată că sluga mea mă va moşteni!“
4Şi de'ndată s'a făcut cuvântul Domnului către el şi a zis: „Nu acela te va moşteni, ci acela care va odrăsli din coapsele tale, acela te va moşteni!“
5Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra“; şi i-a zis: „Aşa va fi seminţia ta!“
6Şi Avram I-a crezut lui Dumnezeu şi aceasta i s'a socotit ca dreptate b.
7Şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Care te-a scos pe tine din Urul Caldeilor pentru ca să-ţi dea pământul acesta să-l moşteneşti“.
8Şi a zis [Avram]: „Stăpâne Doamne, din ce voi cunoaşte că-l voi moşteni?“
9Iar [Domnul] i-a zis: „Găteşte-Mi o junincă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!“
10Şi le-a luat [Avram] pe acestea toate, le-a tăiat în două şi a pus jumătăţile una în faţa alteia; dar păsările nu le-a tăiat în două.
11Iar păsările de pradă năvăleau asupra leşurilor, dar Avram le alunga.
12Şi'ntru asfinţitul soarelui a căzut peste Avram un somn greu, şi iată că 'ntuneric şi frică mare l-au cuprins.
13Şi atunci a zis [Domnul] către Avram: „Să ştii bine că urmaşii tăi vor fi străini într'o ţară care nu-i a lor; robiţi vor fi şi apăsaţi timp de patru sute de ani;
14dar pe neamul la care vor robi, Eu îl voi judeca; după aceea ei vor ieşi de acolo, cu avere multă.
15Cât despre tine: te vei petrece'n pace către părinţii tăi şi îngropat vei fi la mândre bătrâneţi.
16Ei însă numai într'al patrulea neam se vor întoarce aici, căci pân'acum păcatele Amoreilor nu şi-au ajuns la vârf“ c.
17Iar după ce a asfinţit soarele şi s'a făcut întuneric, iată cuptor fumegând şi pară de foc au trecut printre bucăţile acelea d.
18În ziua aceea a încheiat Domnul legământ cu Avram, zicând: „Urmaşilor tăi le voi da pământul acesta, de la râul Egiptului până la Râul-cel-Mare, râul Eufratului:
19pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,
20pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi,
21pe Amorei, pe Canaaneeni, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei“.