Ioil 01:06
Că un neam puternic şi nenumărat
se ridică asupra pământului meu;
dinţii lui, ca dinţii leului,
iar măselele lui, ca ale puiului de leu d.
Ioil 2
CAPITOLUL 2
Invazia lăcustelor vesteşte ziua Domnului.
1
Sunaţi cu glas de trâmbiţă'n Sion a,
strigaţi în muntele cel sfânt al Meu,
cutremure-se cei ce'n ţară locuiesc,
că ziua Domnului b e-aproape;
2
aproape-i ziua de'ntuneric şi de ceaţă,
ziua de negură şi nor:
popor puternic, uriaş la număr c,
ca zorile s'o revărsa pe munţi;
ca el un altul n'a mai fost din veac
şi nici că după el o să mai fie
până în anii multor generaţii d.
3
Foc arzător îi merge înainte
şi flacără aprinsă'n urma lui;
în faţa lui, pământul e rai al desfătării,
în urma lui, câmpie pustiită,
şi nimeni nu va fi să-i scape.
4
Le este chipul cum arată caii,
şi precum călăreţii, aşa vor alerga.
5
Ca sunetul de care pe vârfurile munţilor e,
aşa vor face salturi,
ca trosnetul văpăii când pârjoleşte stuful,
ca gloata multă, tare şi gata de război.
6
În faţa lor s'or sfărâma popoare:
fiece chip, un ciob de oală arsă.
7
Ca nişte bravi războinici, aşa vor alerga;
aşa cum fac vitejii se vor urca pe ziduri;
şi fiecare numai în calea lui se mişcă
şi nici că s'o abate din propria-i cărare;
8
nici unul nu se ţine departe de-al său frate f;
îngreuiaţi de arme, cu ele merg'nainte
şi cad când suliţe aruncă,
dar de pierit nu pier.
9
Vor apuca cetatea de deasupra
şi-or alerga pe ziduri
şi s'or sui pe case
şi prin ferestre vor intra ca hoţii;
10
în faţa lor va tremura pământul
şi cerul se va clătina
şi soarele şi luna se vor întuneca
şi-şi vor ascunde stelele lumina g.
11
Iar Domnul glasul Şi-l va ridica
în faţa oştii Sale,
că tabăra Îi este numeroasă,
că tari Îi sunt lucrările cuvintelor,
că mare-i ziua Domnului,
năprasnică'n vedere,
şi cine-i va fi vrednic h?
12
Şi-acum ne zice Domnul,
El, Dumnezeul nostru:
„La Mine vă întoarceţi, cu inimă cu tot,
cu post, cu tânguire şi plângere adâncă,
13
şi inimile sfâşiaţi-vă,
nu hainele!
La Domnul să vă'ntoarceţi,
la Dumnezeul vostru,
că-i milostiv şi îndurat,
şi îndelung e răbdător
şi mult e milostiv
şi-I pare rău de ce e rău:
14
– O, cine ştie [zice El],
de nu se va întoarce,
de nu se va căi
şi binecuvântare va lăsa în urmă-i
şi jertfă şi prinos Îi va aduce
Domnului, Dumnezeului vostru?...“
15
Sunaţi cu glas de trâmbiţă'n Sion,
postiţi un post al sfinţeniei,
vestiţi o prăznuire!;
16
poporul adunaţi-l, sfinţiţi-i adunarea
şi adunaţi-i laolaltă pe bătrâni,
pe pruncii de la ţâţă adunaţi-i!,
să iasă mirele din aşternut
şi din cămara ei, mireasa!
17
Jos, între tindă şi altar,
acolo preoţii vor plânge,
ei, cei ce Domnului slujesc,
şi-acolo vor grăi:
„O, cruţă-l, Doamne, pe poporul Tău
şi nu-Ţi da moştenirea spre ocară
s'o stăpânească cei păgâni,
ca nu cumva să spună'ntre păgâni:
«O, oare unde-i Dumnezeul lor? »“.
18
Iar Domnul Şi-a râvnit pământul
şi Şi-a cruţat poporul i.
19
Şi Domnul a răspuns
şi a grăit către poporul Său:
„Iată că Eu vă voi trimite
şi grâu şi vin şi untdelemn
şi voi veţi fi sătui de ele,
iar Eu mai mult n'am să vă fac
să fiţi voi de ocară printre neamuri.
20
Pe cel din miazănoapte j
îl voi goni de lângă voi;

l-oi alunga'n pământ fără de apă
şi îl voi face să se'nece
cu faţa'n marea cea dintâi,
cu dosu'n marea cea de-apoi k;
ce-i putred i se va'nălţa,
duhoarea i se va'nălţa,
că faptele şi le-a umflat destul l.
21
Pământule, cutează,
te bucură acum, te veseleşte,
că Domnul Şi-a sporit ce va să facă m.
22
Voi, fiare-ale câmpiei, cutezaţi,
c'au încolţit răzoarele pustiei,
că pomul şi-a dat rodul la iveală,
că via şi smochinul şi-au arătat tăria.
23
Şi voi vă bucuraţi, fiii Sionului,
şi veseliţi-vă'ntru Domnul
şi Dumnezeul vostru,
că hrană vă va da întru dreptate
şi ploaie timpurie şi târzie
vă va trimite, cum era'nainte.
24
Va fi pe arii grâul din belşug
şi teascurile-şi vor vărsa preaplinul
de vin şi untdelemn.
25
Şi vă voi da răsplată pentru anii
pe care i-au mâncat lăcustele,
omizile, gândacii şi tăciunele –
puterea Mea cea mare
pe care am trimis-o peste voi n.
26
Şi veţi mânca şi vă veţi sătura
şi numele Domnului îl veţi lăuda,
căci El e Dumnezeul vostru,
Cel ce cu voi a săvârşit minuni;
şi ruşinat nu va mai fi
poporul Meu în veac.
27
Şi veţi cunoaşte că Eu sunt
în mijlocul lui Israel,
Eu, Domnul, Dumnezeul vostru,
şi că un altul decât Mine nu e;
şi ruşinat nu va mai fi
poporul Meu în veac.