Ies 23:15
Să păziţi sărbătoarea Azimelor: şapte zile veţi mânca azime după cum ţi-am poruncit, la vremea rânduită din luna lui Abib b, căci în acea lună ai ieşit din Egipt. Înaintea Mea să nu te înfăţişezi cu mâna goală.
Sir 35
CAPITOLUL 35
Legea şi jertfele. Dreptatea dumnezeiască.
1
Cel ce păzeşte legea înmulţeşte jertfele,
 cel ce ia aminte la porunci aduce jertfă de mântuire;
2
cel ce mulţumeşte aduce jertfă de făinuţă de grâu,
 iar cel ce face milostenie aduce jertfă de laudă.
3
Plăcut Îi este Domnului cel ce se'ndepărtează de rău:
 jertfă de ispăşire e'ndepărtarea de nedreptate.
4
Nu te arăta'n faţa Domnului cu mâinile goale,
 căci toate acestea sunt roada poruncii.
5
Jertfa omului drept îngraşă jertfelnicul
 şi lina ei mireasmă se duce'n faţa Celui-Preaînalt.
6
Bineplăcută e jertfa omului drept,
 iar amintirea ei nu va fi uitată;
7
cu mărinimie slăveşte-L pe Domnul
 şi nu fi zgârcit cu pârga din mâinile tale.
8
Când dai, să ai faţa voioasă
 şi cu bucurie să sfinţeşti zeciuiala.
9
Dă-I Celui-Preaînalt după cât ţi-a dat
 şi cu mărinimie, după puterile tale;
10
căci Domnul Îşi plăteşte datoria
 şi-ţi va întoarce înşeptit.
11
Nu încerca să-L cumperi prin daruri: nu le va primi;
 nu te sprijini pe o jertfă nedreaptă;
12
căci Domnul e judecător
 şi nu cată la faţa nimănui;
13
nu primeşte de la nimeni în dauna săracului,
 El ascultă cererea celui asuprit,
14
nu dispreţuieşte ruga orfanului,
 şi nici pe văduva care I se plânge.
15
Oare lacrimile văduvei care-i curg pe obraji
 şi strigătul ei nu-l învinovăţesc pe cel ce i le-a făcut să curgă?
16
Bineplăcut e cel ce slujeşte cu toată inima:
 rugăciunea lui ajunge pân'la nori.
17
Rugăciunea smeritului străpunge norii a
 şi până nu răzbeşte nu se va alina
18
şi nu se potoleşte până când Cel-Preaînalt n'o cercetează,
 până când nu-i judecă pe cei drepţi şi le face dreptate.
19
Domnul nu va zăbovi
 şi răbdare nu va avea
20
până când nu va zdrobi rărunchii celor lipsiţi de milă
 şi nu Se va răzbuna pe neamuri b,
21
până când nu va stârpi mulţimea neruşinaţilor
 şi nu va zdrobi sceptrele celor nedrepţi,
22
până când nu-i va da fiecăruia după faptele lui
 şi [va plăti] faptele oamenilor după gândurile lor,
23
până când nu va judeca pricina poporului Său
 şi nu-l va veseli cu mila Sa.
24
Frumoasă e mila la vremea necazului,
 ca norii de ploaie la vreme de secetă.