Ies 22:28
Pe dregători să nu-i defaimi, pe mai-marii poporului tău să nu-i vorbeşti de rău.
FA 23
Pavel în faţa sinedriului. Uneltirea Iudeilor împotriva lui Pavel. Apostolul e dus la Cezareea.
1Şi Pavel, uitându-se ţintă la sinedriu, a zis: „Bărbaţi fraţi, eu până'n ziua de astăzi am vieţuit înaintea lui Dumnezeu în toată conştiinţa cea bună...“.
2Dar arhiereul Anania a le-a poruncit celor ce şedeau lângă el să-l bată peste gură.
3Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu pe tine, perete văruit b! Tu şezi aici să mă judeci după lege, şi'mpotriva legii porunceşti să mă bată?“
4Iar cei ce stăteau lângă el au zis: „Îl ocărăşti tu pe arhiereul lui Dumnezeu?...“.
5Iar Pavel a zis: „Fraţilor, nu ştiam că este arhiereu; că scris este: Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău“. c
6Dar Pavel, ştiind că o parte sunt saduchei şi cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: „Bărbaţi fraţi! Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea în învierea morţilor sunt eu judecat!“
7Şi când a grăit el acestea, neînţelegere s'a iscat între farisei şi saduchei, şi mulţimea s'a dezbinat;
8căci saducheii spun că nu este înviere, nici înger şi nici duh, dar fariseii le mărturisesc şi pe una, şi pe cealaltă.
9Şi strigăt mare s'a făcut; şi ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau, zicând: „În omul acesta noi nu găsim nici un rău; iar dacă duh sau înger i-a vorbit, să nu ne împotrivim noi lui Dumnezeu!“ d.
10Deci făcându-se mare neînţelegere şi temându-se tribunul ca nu cumva Pavel să fie sfâşiat de ei, le-a poruncit ostaşilor să se coboare şi să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în tabără.
11Iar în noaptea următoare, arătându-i-Se Domnul, i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele!, că precum ai mărturisit despre Mine la Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi la Roma“.
12Iar când s'a făcut ziuă, Iudeii au făcut sfat împotriva lui şi s'au legat cu blestem, zicând că nici nu vor mânca şi nici nu vor bea până nu-l vor ucide pe Pavel.
13Şi cei care făcuseră între ei acest jurământ erau mai mult de patruzeci;
14şi ducându-se ei la arhierei şi la bătrâni, au zis: „Noi ne-am legat cu blestem să nu gustăm nimic până ce nu-l vom ucide pe Pavel;
15aşadar, acum voi împreună cu sinedriul faceţi-i cunoscut tribunului să-l coboare mâine la voi, ca având să cercetaţi mai cu de-amănuntul cele despre el; iar noi suntem gata să-l ucidem înainte ca el să se apropie“.
16Dar fiul surorii lui Pavel, auzind de această uneltire, s'a dus şi a intrat în tabără şi i-a dat de veste lui Pavel.
17Şi Pavel l-a chemat pe unul din sutaşi şi i-a zis: „Du-l pe tânărul acesta la tribun, că are să-i aducă ceva la cunoştinţă“.
18Iar acela l-a luat şi l-a dus la tribun şi a zis: „Chemându-mă pe mine Pavel, cel legat, m'a rugat să-l aduc la tine pe acest tânăr, că are să-ţi spună ceva“.
19Iar tribunul l-a luat de mână, s'a dus cu el deoparte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi aduci la cunoştinţă?“
20Iar el a zis că „s'au înţeles Iudeii să te roage ca mâine să-l cobori pe Pavel la sinedriu, ca având ei să cerceteze mai cu de-amănuntul despre el;
21dar tu să nu te'ncrezi în ei; că dintre ei îl pândesc mai mult de patruzeci de bărbaţi care s'au legat cu blestem să nu mănânce şi nici să nu bea până nu-l vor ucide; şi acum ei sunt gata, aşteptând făgăduinţa ta“.
22Ca urmare, tribunul i-a dat drumul tânărului, poruncindu-i: „Să nu spui la nimeni că mi-ai făcut cunoscute acestea!“
23Şi chemând la el pe doi dintre sutaşi, le-a zis: „De la ceasul al treilea din noapte e ţineţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţaşi, ca să meargă până la Cezareea;
24şi să se aducă şi animale de povară f, ca să-l pună pe Pavel la mijloc şi să-l ducă teafăr la procuratorul Felix“ g.
25Şi a scris o scrisoare având acest cuprins:
26„Claudius Lysias, preaputernicului procurator Felix, salutare!
27Pe acest bărbat, prins de Iudei şi având să fie ucis de ei, aflând eu că e roman, m'am dus cu oaste şi l-am scos.
28Şi vrând să ştiu pricina pentru care îl învinuiesc, l-am coborât la sinedriul lor.
29Şi am aflat că este învinuit pentru întrebări din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrednică de moarte sau de lanţuri.
30Şi dându-mi-se de veste că împotriva acestui bărbat va să fie o cursă din partea Iudeilor, de'ndată l-am trimis la tine, poruncindu-le şi pârâşilor săi să spună înaintea ta cele ce au asupră-i. Fii sănătos!“
31Aşadar, ostaşii l-au luat pe Pavel, aşa cum li se poruncise, şi l-au adus noaptea la Antipatrida.
32Iar a doua zi, lăsându-i pe călăreţi să meargă cu el, s'au întors la tabără.
33Şi dac'au intrat ei în Cezareea, i-au dat procuratorului scrisoarea şi i l-au înfăţişat şi pe Pavel.
34Şi citind procuratorul, l-a întrebat din ce provincie este; şi aflând că este din Cilicia,
35a zis: „Te voi asculta când vor veni şi pârâşii tăi“. Şi a poruncit să fie păzit în pretoriul lui Irod.