Ies 22:22
Cu nici o văduvă şi cu nici un sărac să nu vă purtaţi rău;
Za 7
CAPITOLUL 7
Despre post. Întoarcerea în trecut.
1Şi a fost că în cel de al patrulea an al regelui Darius fost-a cuvântul Domnului către Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, adică Chislev a.
2Iar Şareţer şi Arbeseer regele şi oamenii săi au trimis la Betel să-L îmbuneze pe Domnul b,
3zicând către preoţii ce se aflau în casa Domnului Atotţiitorului şi către profeţi, în acest chip: „Prinosul cel sfinţit a intrat aici în luna a cincea, aşa cum deja a făcut vreme de mulţi ani c“.
4Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
5„Grăieşte către tot poporul ţării şi către preoţi, zicând: Cu toate că aţi postit sau aţi plâns în cea de a cincea sau în cea de a şaptea lună d (da, iată că sunt şaptezeci de ani e!), oare pentru Mine aţi postit?
6Şi dacă voi mâncaţi şi beţi, oare nu pentru voi mâncaţi şi beţi f?
7Oare nu acestea sunt cuvintele pe care Domnul le-a grăit prin profeţii de mai înainte, când Ierusalimul era locuit şi îndestulat, ca şi cetăţile lui de primprejur şi muntele, când şi Câmpia g era locuită?“.
8Şi a fost cuvântul Domnului către Zaharia, zicând:
9„Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Judecaţi cu judecată dreaptă şi faceţi milă şi îndurare, fiecare cu fratele său!
10Şi n'o asupriţi pe văduvă sau pe cel orfan sau pe cel străin sau pe cel sărac; şi nimeni dintre voi să nu-şi amintească'ntru inima sa de răutatea fratelui său!
11Dar ei n'au vrut să ia aminte şi au întors spatele cu îndărătnicie şi şi-au îngreuiat urechile, ca să nu audă.
12Şi inima şi-au făcut-o neascultătoare, ca să nu audă legea Mea şi cuvintele pe care Domnul Atotţiitorul le-a trimis, întru Duhul Său, prin profeţii de mai înainte; aşa că mare mânie s'a făcut de la Domnul Atotţiitorul.
13Şi va fi că aşa cum El a vorbit fără ca ei să asculte, tot astfel ei vor striga fără ca Eu să-i aud, zice Domnul Atotţiitorul.
14Şi-i voi lepăda printre toate neamurile, pe care ei nu le-au cunoscut, şi ţara se va pustii în urma lor, fiindcă nimeni nu va fi s'o străbată şi să se întoarcă; da, din ţara cea aleasă au făcut un pustiu“.