Ies 19:06
Îmi veţi fi preoţie împărătească d şi neam sfânt!... Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel“.
Ap 20
Mia şi miile de ani. Înfrângerea Satanei. Judecata la marele tron alb.
1Şi-am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia adâncului a şi un lanţ mare în mâna lui.
2Şi l-a prins pe Balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pe o mie de ani b.
3Şi l-a aruncat în adânc; şi pe acesta l-a închis şi l-a pecetluit deasupră-i, pentru ca el să nu mai amăgească popoarele, până ce miile de ani se vor sfârşi. După aceea el trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
4Şi-am văzut tronuri; şi ei c s'au aşezat pe ele; şi li s'a dat lor putere să judece; şi-am văzut sufletele celor descăpăţânaţi din pricina mărturiei lui Iisus şi din pricina cuvântului lui Dumnezeu şi care nu i s'au închinat Fiarei şi nici chipului ei şi semnul ei nu l-au primit pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
5Ceilalţi morţi nu învie până ce nu se vor sfârşi miile de ani. Aceasta este învierea cea dintâi.
6Fericit şi sfânt cel ce are parte de învierea cea dintâi! Peste aceştia moartea cea de-a doua nu are putere, ci ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi-ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El de-a lungul miilor de ani.
7Şi când se vor sfârşi miile de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui.
8Şi va ieşi să amăgească neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog d, şi să le adune la război; iar numărul lor este ca nisipul mării...
9Şi s'au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită e. Dar foc s'a coborât din cer şi i-a mistuit.
10Şi diavolul care-i amăgise a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este Fiara şi Profetul Mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor f.
11Şi-am văzut un mare tron alb, şi pe Cel ce şedea pe el, de dinaintea feţei Căruia pământul şi cerul au fugit g, şi loc pentru ele nu s'a mai aflat.
12Şi i-am văzut pe cei morţi, pe cei mari şi pe cei mici h, stând înaintea tronului; şi cărţile au fost deschise i; şi altă carte a fost deschisă, care este aceea a vieţii j. Şi morţii au fost judecaţi din cele scrise'n cărţi, potrivit cu faptele lor.
13Şi marea i-a dat pe morţii cei din ea, şi Moartea şi Iadul i-au dat pe morţii pe care-i aveau; şi au fost judecaţi, fiecare, după faptele lor.
14Apoi Moartea şi Iadul k au fost aruncate'n iezerul de foc. Aceasta e moartea cea de-a doua l: iezerul de foc.
15Şi dacă cineva n'a fost găsit scris în cartea vieţii, aruncat a fost în iezerul de foc.