Ies 08:28
Zis-a Faraon: „Bine; am să vă las să ieşiţi, ca să-i aduceţi jertfă Domnului, Dumnezeului vostru, în pustie; dar să nu vă'ntindeţi a merge prea departe. Rugaţi-vă dar Domnului pentru mine!“
FA 8
Saul prigoneşte Biserica. Evanghelia este propovăduită în Samaria. Simon Magul. Filip şi famenul etiopian.
1Şi Saul se învoise la uciderea lui. Şi în ziua aceea prigoană mare s'a făcut asupra Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, în afară de apostoli, s'au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei. a
2Iar nişte bărbaţi cucernici l-au îngropat pe Ştefan, şi plângere mare au făcut pentru el.
3Iar Saul pustia b Biserica; intrând prin case şi târând bărbaţi şi femei, îi arunca în temniţă c.
4Dar cei care se împrăştiaseră treceau din loc în loc binevestind cuvântul. d
5Iar Filip e, coborându-se într'o cetate a Samariei, le propovăduia pe Hristos.
6Şi mulţimile într'un cuget luau aminte la cele spuse de Filip, ascultându-l şi văzând semnele pe care le făcea.
7Că din mulţi care aveau duhuri necurate, ele ieşeau strigând cu glas mare, şi mulţi slăbănogi şi şchiopi s'au vindecat.
8Şi bucurie mare s'a făcut în cetatea aceea.
9Dar în cetate era mai dinainte un bărbat cu numele Simon, care vrăjea şi uimea neamul Samariei, zicând că el ar fi cineva mare.
10La acesta luau aminte toţi, de la mic şi pân'la mare, zicând: „El este acea putere a lui Dumnezeu numită Cea-Mare“ f.
11Şi luau aminte la el, fiindcă de multă vreme îi uimise cu vrăjile lui.
12Dar când ei i-au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau.
13Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile mari ce se făceau, era uimit.
14Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan,
15care, coborând, s'au rugat pentru ei ca să primească Duh Sfânt;
16că nu se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele Domnului Iisus g.
17Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duh Sfânt.
18Şi Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,
19zicând: „Daţi-mi şi mie această putere, ca acela pe care eu voi pune mâinile să primească Duh Sfânt“.
20Iar Petru i-a zis: „Piară banii tăi, şi tu împreună cu ei!, pentru că ai socotit că darul lui Dumnezeu se dobândeşte cu bani h;
21în chemarea aceasta tu n'ai parte şi nici moştenire i, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
22Aşadar, pocăieşte-te de această răutate a ta şi roagă-te lui Dumnezeu, doar ţi se va ierta cugetul inimii;
23că'ntru amărăciunea fierii şi'ntru legătura nedreptăţii te văd că eşti!“
24Şi răspunzând Simon, a zis: „Rugaţi-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce aţi zis“.
25Iar ei, după ce au mărturisit şi au grăit cuvântul Domnului, s'au întors la Ierusalim binevestind în multe sate ale Samarinenilor.
26Şi îngerul Domnului a grăit către Filip, zicând: „Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza; ea este pustie“.
27Şi ridicându-se el, a mers. Şi iată, un bărbat din Etiopia, famen j, mare dregător al Candachiei k, regina Etiopienilor, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim să se închine,
28se întorcea acasă; şi şezând în careta sa, îl citea pe profetul Isaia l.
29Iar Duhul i-a zis lui Filip: „Apropie-te şi te alipeşte de careta aceasta“.
30Şi Filip a alergat şi l-a auzit citindu-l pe profetul Isaia şi i-a zis: „Înţelegi tu oare ce citeşti?“
31Iar el a zis: „Cum aş putea-o, dacă nu mă va călăuzi cineva?“ m Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.
32Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: Ca o oaie la'njunghiere S'a adus şi ca un miel fără de glas în faţa celui ce-l tunde, aşa El nu-Şi deschide gura.
33Întru smerenia Lui I s'a răpit dreptatea. Neamul Său cine-l va spune? Că viaţa I se ia de pe pământ. n
34Iar famenul, răspunzând, i-a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine zice profetul acesta?, despre sine, sau despre altcineva?“
35Iar Filip, deschizându-şi gura şi începând de la scriptura aceasta, i L-a binevestit pe Iisus.
36Şi pe când mergeau ei pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: „Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat?“
37Filip a zis: „Dacă tu crezi din toată inima, este cu putinţă“. Şi el, răspunzând, a zis: „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu“.
38Şi a poruncit să stea careta; şi s'au coborât amândoi în apă – şi Filip, şi famenul – şi l-a botezat.
39Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi famenul nu l-a mai văzut. Şi el s'a dus în calea sa, bucurându-se.
40Iar Filip s'a aflat la Azot o şi, mergând, binevestea prin toate cetăţile, până ce a sosit în Cezareea.