Ies 03:06
Şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob!“ Iar Moise şi-a întors d faţa, fiindcă se temea să se uite deschis către faţa lui Dumnezeu.
Lc 20
Botezul lui Ioan şi autoritatea lui Iisus. Parabola lucrătorilor nevrednici. Banul cezarului. Despre învierea morţilor. Fiu şi Domn al lui David.
1Şi a fost că într'una din zile, în timp ce El învăţa poporul în templu şi binevestea, au venit arhiereii şi cărturarii împreună cu bătrânii;
2şi, prinzând grai, I-au zis: „Spune-ne, cu ce putere faci tu acestea, sau cine este cel ce ţi-a dat această putere?“
3Iar El, răspunzând, le-a zis: „Vă voi întreba şi Eu pe voi un cuvânt. Spuneţi-Mi:
4Botezul lui Ioan, din cer era, sau de la oameni?“
5Iar ei se socoteau în sine, zicând: „Dacă noi vom zice: Din cer!, el va spune: Atunci, de ce nu i-aţi dat crezare?;
6iar de vom zice: De la oameni!, tot poporul ne va ucide cu pietre, fiindcă este încredinţat că Ioan e profet“.
7Şi au răspuns că nu ştiu de unde era.
8Şi Iisus le-a zis: „Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea!...“.
9Şi a început să-i spună poporului parabola aceasta: „Un om a sădit vie şi a dat-o pe seama lucrătorilor şi a plecat departe pentru multă vreme.
10Şi la vremea cuvenită a trimis la lucrători un slujitor ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, bătându-l, l-au trimis fără nimic.
11Şi a trimis apoi un alt slujitor; dar ei, bătându-l şi pe acela şi batjocorindu-l, l-au trimis fără nimic.
12Şi după aceea l-a trimis pe al treilea; dar ei, rănindu-l şi pe acela, l-au alungat.
13Şi stăpânul viei a zis: Ce voi face? Îl voi trimite pe fiul meu cel iubit; poate că de el se vor ruşina.
14Dar lucrătorii, văzându-l, s'au vorbit între ei, zicând: Acesta este moştenitorul; să-l omorâm, pentru ca a noastră să fie moştenirea...
15Şi, scoţându-l afară din vie, l-au ucis. Aşadar, ce le va face acestora stăpânul viei?:
16Va veni, şi pe acei lucrători îi va pierde, iar via o va da altora“. Iar ei, auzind, au zis: „Doamne-fereşte!“ a
17El însă, privind la ei, a zis: „Aşadar, ce'nseamnă ceea ce e scris: Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului?
18Tot cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel pe care ea va cădea, îl va zdrobi“.
19Şi cărturarii şi arhiereii căutau să pună mâna pe El în chiar ceasul acela, dar se temeau de popor; că înţeleseseră că împotriva lor a spus El această parabolă.
20Şi, pândindu-L, au trimis iscoditori care se prefăceau că sunt drepţi, ca să-L prindă în cuvânt şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi a puterii guvernatorului.
21Şi L-au întrebat, zicând: „Învăţătorule, ştim că drept vorbeşti şi înveţi şi nu cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu.
22Se cuvine să dăm dajdie cezarului, sau nu?“
23Iar El, pricepându-le vicleşugul, le-a zis: „De ce Mă ispitiţi?
24Arătaţi-Mi un dinar! A cui efigie şi a cui inscripţie le are pe el?“ Iar ei au zis: „Ale cezarului“.
25Şi El a zis către ei: „Atunci, daţi-i cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu pe cele ale lui Dumnezeu!“
26Şi nu L-au putut prinde în cuvânt în faţa poporului; şi mirându-se de răspunsul Lui, au tăcut.
27Şi apropiindu-se unii dintre saducheii care spun că nu este înviere, L-au întrebat,
28zicând: „Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă fratele cuiva moare având femeie dar neavând copii, pe femeie s'o ia fratele lui şi să-i ridice urmaş fratelui său.
29Erau dar şapte fraţi. Şi cel dintâi, luându-şi femeie, a murit fără copii;
30şi al doilea;
31a luat-o şi al treilea; şi tot aşa, toţi cei şapte n'au lăsat copii şi au murit.
32La urmă a murit şi femeia.
33Aşadar, la înviere, femeia va fi soţia căruia dintre ei?, că toţi şapte au avut-o de soţie“.
34Şi le-a zis Iisus: „Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită;
35dar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela şi învierea din morţi b nici nu se însoară, nici nu se mărită.
36Că nici să moară nu mai pot, fiindcă sunt la fel cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.
37Iar că morţii învie, a arătat-o şi Moise la rug c când pe Domnul Îl numeşte Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob.
38Or, Dumnezeu nu este al morţilor, ci al viilor; fiindcă toţi trăiesc întru El“.
39Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: „Învăţătorule, bine-ai zis...“,
40că nu mai cutezau să-L întrebe nimic.
41Dar i-a întrebat El: „Cum se spune oare că Hristos este fiul lui David?
42Că însuşi David spune în Cartea Psalmilor: Zis-a Domnul către Domnul meu: Şezi de-a dreapta Mea,
43până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale.
44Aşadar, David Îl numeşte Domn; atunci, cum de este fiul lui?“
45Şi'n timp ce tot poporul Îl asculta, le-a zis ucenicilor:
46„Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe'n haine lungi, care iubesc salutările'n pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi locurile cele dintâi la ospeţe,
47ei, care mănâncă de istov casele văduvelor şi cu făţărnicie se roagă'ndelung; aceştia mai mare osândă-şi vor lua“.