Fc 16:11
Şi i-a zis îngerul Domnului: „Iată, tu ai zămislit şi vei naşte un fiu şi-i vei pune numele Ismael, pentru că Domnul ţi-a auzit necazul c.
1Par 1
CAPITOLUL 1
Neamul patriarhilor până la Iacob.
1Adam a, Set, Enos;
2Cainan, Maleleil, Iared;
3Enoh, Matusalem, Lameh;
4Noe. Fiii lui Noe: Sem, Ham şi Iafet.
5Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
6Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
7Fiii lui Iavan: Elişa şi Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
8Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
9Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.
10Lui Cuş i s'a născut şi Nimrod; acesta, cel dintâi, a fost un puternic vânător pe pământ.
11Lui Miţraim i s'au născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12Patrusim, Casluhim - din care se trag Filistenii - şi Caftorim.
13Lui Canaan i s'au născut: Sidon, întâiul său născut, şi Heteul,
14Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul,
15Heveul, Archeul, Sineul,
16Arvadeul, Ţemareul şi Hamateul.
17Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.
18Lui Arpaxad i s'a născut Cainan, lui Cainan i s'a născut Şelah, lui Şelah i s'a născut Eber.
19Lui Eber i s'au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui a fost împărţit pământul; iar numele fratelui său era Ioctan.
20Lui Ioctan i s'au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Ierah,
21Hadoram, Uzal, Dicla,
22Ebal, Abimael, Şeba,
23Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.
24Sem: Arpaxad, Cainan, Şelah,
25Eber, Peleg, Reu,
26Serug, Nahor, Terah
27şi Avram, adică Avraam.
28Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael;
29iată-i pe urmaşii lor: Nebaiot, întâiul-născut al lui Ismael; apoi Chedar,Adbeel, Mibsam,
30Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,
31Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
32Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam b: Ea i-a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
34Avraam i-a dat naştere lui Isaac. Fiii lui Isaac: Esau şi Iacob.
35Fiii lui Esau: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.
36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefo, Gatam, Chenaz; iar Timna, ţiitoarea lui Elifaz, l-a născut pe Amalec.
37Fiii lui Raguel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
38Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
39Fiii lui Lotan: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
40Fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.
41Fiii lui Ana: Dişon şi Olibama. Fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
43Aceştia sunt regii lor c: Bela, fiul lui Beor, a cărui cetate se numea Dinhaba.
44Bela a murit; iar în locul lui a devenit rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
45După moartea lui Iobab, în locul său a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor.
46Huşam a murit, iar după el a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care i-a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului; cetatea lui se numea Avit.
47După moartea lui Hadad a domnit Samla, din Masreca.
48După moartea lui Samla, în locul său a domnit Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
49Şaul a murit, iar în locul său a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
50După moartea lui Baal-Hanan, în locul său a domnit Hadad. Cetatea lui se chema Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
51După moartea lui Hadad, în Edom au fost căpetenii: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.