Fc 15:05
Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra“; şi i-a zis: „Aşa va fi seminţia ta!“
Sir 44
CAPITOLUL 44
Lauda părinţilor: Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacob.
1
Să-i lăudăm pe oamenii de seamă,
 pe părinţii noştri, după neamul lor.
2
Multă mărire a făcut Domnul,
 din veacuri vechi Îi este măreţia.
3
Pe-atunci erau stăpâni în regatele lor,
 oameni vestiţi prin putere,
 sfetnici prin iscusinţa minţii,
 purtători de profeţìi,
4
cârmaci ai poporului prin sfaturile lor,
 prin priceperea de a învăţa poporul,
 prin înţeleptele rostiri din ceea ce învăţaseră;
5
unii izvodeau cântări armonioase,
 alţii scriau istorisiri în versuri;
6
erau bogaţi, înzestraţi cu putere,
 trăind cu pace în locuinţele lor.
7
Toţi s'au preamărit în generaţiile lor,
 mândrie au fost în zilele lor.
8
Unii din ei au lăsat un nume
 pe care-l amintim în laudele noastre;
9
din alţii însă n'a mai rămas nici o amintire:
 pierit-au ca şi cum n'ar fi fost,
sunt şi acum ca şi cum n'ar fi fost,
 şi tot aşa, după ei, copiii lor.
10
Iată însă şi oameni de bine,
 ale căror fapte de dreptate n'au fost date uitării.
11
Bogată moştenire îşi află în urmaşi:
 mlădiţele care-au crescut din ei.
12
Urmaşii lor sunt fii ai legământului,
 copiii lor, asemenea cu ei.
13
Urmaşii lor rămân pentru vecie,
 iar slava lor nicicând nu se va şterge.
14
Trupurile lor cu pace au fost îngropate,
 iar numele lor e viu din neam în neam.
15
Popoarele le povestesc înţelepciunea,
 lauda lor se'nalţă'n adunări.

16
Enoh i-a plăcut Domnului şi a fost strămutat,
 pildă, pentru generaţii, de pas înnoitor. a

17
Noe s'a aflat desăvârşit şi drept;
 la vremea mâniei a devenit împăcare:
 prin el a rămas pe pământ o rămăşiţă b
 atunci când s'a petrecut potopul.
18
Legăminte veşnice s'au rânduit cu el,
 aşa ca nici un trup să nu mai fie nimicit de un potop.

19
Avraam e marele părinte al multor neamuri;
 nu s'a aflat un altul să-i semene în slavă:
20
A păzit legea Celui-Preaînalt,
 a făcut cu El un legământ,
 în trupul său şi-a scris el legământul c
 şi credincios s'a arătat în încercare.
21
Iar Dumnezeu l-a'ncredinţat prin jurământ
 că în urmaşii lui se vor binecuvânta neamurile,
 că-l va înmulţi ca pulberea pământului,
 că pe urmaşii lui îi va înălţa cum sunt stelele
 şi le va da ca moştenire
 din mare pân' la mare
 şi de la Râu pân' la marginile pământului. d

22
Aceeaşi încredinţare i-a dat-o lui Isaac,
 de dragul lui Avraam, părintele său.

23
Binecuvântarea tuturor oamenilor, precum şi legământul
 le-a odihnit pe capul lui Iacob;
 l-a întărit în binecuvântări
 şi lui i-a dat moştenirea;
 şi i-a osebit părţile
 şi le-a împărţit celor douăsprezece triburi.