Fc 13:15
că tot pământul pe care-l vezi ţi-l voi da, ţie şi seminţiei tale, pentru vecie.
Fc 26
Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
1Şi a fost o foamete în ţară – în afară de foametea cea dintâi, care se întâmplase în zilele lui Avraam – şi Isaac s'a dus în Gherara, la Abimelec, regele Filistenilor.
2Iar Domnul i S'a arătat şi i-a zis: „Să nu te cobori în Egipt, ci locuieşte'n ţara pe care ţi-o voi spune Eu.
3Fă-ţi adăpost a în ţara aceasta, şi Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, că ţie şi urmaşilor tăi vă voi da toate ţinuturile acestea şi-Mi voi plini jurământul cu care M'am jurat lui Avraam, părintele tău.
4Pe urmaşii tăi îi voi face mulţi ca stelele cerului, şi urmaşilor tăi le voi da toate ţinuturile acestea; şi'ntru urmaşii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului,
5pentru că Avraam, părintele tău, a ascultat de cuvântul Meu şi a păzit poruncile Mele, poveţele Mele, rânduielile Mele şi legile Mele!“
6Şi a locuit Isaac în Gherara.
7Dar locuitorii acelui ţinut l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, şi el a zis: „Aceasta-i sora mea!“, căci s'a temut să spună: „E femeia mea“, ca nu cumva oamenii locului să-l omoare din pricina Rebecăi, pentru că era frumoasă la chip.
8Şi a fost că era el acolo de multă vreme, când Abimelec, regele Filistenilor, uitându-se pe fereastră, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa.
9Atunci l-a chemat Abimelec pe Isaac şi i-a zis: „Negreşit, e femeia ta... De ce dar ai zis: Aceasta-i sora mea?“ Şi Isaac a răspuns: „Pentru că mi-am zis: Nu cumva să fiu omorât din pricina ei“.
10I-a zis Abimelec: „De ce ne-ai făcut tu una ca asta? Puţin a lipsit ca vreunul din neamul meu să se fi culcat cu femeia ta, şi mare păcat ţi-ai fi făcut cu noi“.
11Atunci a dat Abimelec poruncă la tot poporul său, zicând: „Tot cel ce se va atinge de omul acesta şi de femeia lui va fi vinovat de moarte“.
12Şi a semănat Isaac în pământul acela, şi'n anul acela a cules însutit. Şi Domnul l-a binecuvântat.
13Şi omul a ajuns bogat şi a tot sporit până ce s'a ridicat foarte sus.
14Avea turme de oi, cirezi de vite şi ogoare multe, iar Filistenii au început să-l invidieze.
15Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avraam, părintele său, Filistenii le-au stricat şi le-au umplut cu pământ.
16Atunci a zis Abimelec către Isaac: „Du-te de aici, că te-ai făcut mult prea puternic pentru noi!“
17Şi s'a dus Isaac de acolo, şi-a pus tabăra în valea Gherara şi a locuit aici.
18Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii lui Avraam, părintele său, şi pe care le astupaseră Filistenii după moartea lui Avraam, părintele său, şi le-a numit cu acelaşi nume cu care le numise Avraam, părintele său.
19Slugile lui Isaac au săpat în valea Gherara şi au aflat izvor de apă vie b.
20Dar păstorii din Gherara se luau la harţă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră!“ [Isaac] a numit acea fântână cu numele de Esec, din pricină că se sfădiseră pentru ea c.
21Ridicându-se apoi de acolo, Isaac a săpat o altă fântână, dar se certau şi pentru aceasta; şi a numit-o cu numele de Sitna d.
22Apoi s'a ridicat şi de aici şi a săpat o altă fântână, pentru care nu s'au mai certat; şi a numit-o cu numele de Rehobot, fiindcă-şi zicea: „Datu-ne-a Domnul acum să fim în largul nostru, iar noi vom spori pe pământ“ e.
23De aici s'a urcat la Beer-Şeba.
24În noaptea aceea i S'a arătat Domnul şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, părintele tău. Nu te teme, căci Eu cu tine sunt; te voi binecuvânta pe tine şi-i voi înmulţi pe urmaşii tăi, de dragul lui Avraam, părintele tău“.
25Acolo a zidit jertfelnic şi a chemat numele Domnului. Acolo şi-a întins el cortul şi acolo au săpat slugile lui Isaac o fântână.
26Şi au venit din Gherara la el Abimelec şi Ahuzat, fratele său de mână f, şi Ficol, căpetenia oştirii sale.
27Isaac le-a zis: „De ce-aţi venit voi la mine, de vreme ce m'aţi urât şi m'aţi alungat de la voi?“
28Iar ei au zis: „Am văzut limpede că Domnul e cu tine şi ne-am zis: Să facem un jurământ între noi şi tine şi să'ncheiem cu tine legământ:
29tu nu ne vei face nici un rău, aşa cum noi nu ne-am atins de tine – şi aşa cum ţi-am făcut ţie numai bine şi te-am lăsat să pleci în pace. Tu eşti acum binecuvântatul Domnului“.
30Atunci el le-a făcut ospăţ, iar ei au mâncat şi au băut.
31Sculându-se apoi a doua zi de dimineaţă, s'au jurat unul altuia. Şi le-a dat drumul Isaac, iar ei s'au dus de la dânsul cu pace.
32Şi a fost că tot în ziua aceea au venit slugile lui Isaac şi i-au adus veste despre fântâna pe care o săpaseră şi au zis: „Am găsit apă!“
33Iar el a numit-o Şibeea g. Iată de ce şi cetatea se cheamă Beer-Şeba h, până'n ziua de astăzi.
34Iar Esau era de patruzeci de ani când şi-a luat două femei: pe Iudit, fata lui Beeri Heteul, şi pe Basemata, fata lui Elon Heteul.
35Dar pentru Isaac şi Rebeca ele erau prilej de amărăciune i.