Fc 12:03
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi'ntru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului“.
FA 3
Petru vindecă un olog la poarta templului şi propovăduieşte Evanghelia în pridvorul lui Solomon.
1Iar Petru şi Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea.
2Şi era un bărbat, olog din pântecele mamei sale, pe care-l aduceau şi-l puneau în fiecare zi la poarta templului zisă Cea Frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu.
3Acesta, văzându-i pe Petru şi pe Ioan că aveau să intre în templu, le-a cerut milostenie.
4Iar Petru, cătând spre el împreună cu Ioan, a zis: „Uită-te la noi!“
5Iar el îi privea cu luare-aminte, aşteptând să primească ceva de la ei.
6Iar Petru a zis: „Argint şi aur nu am; dar ce am, aceea îţi dau: În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, ridică-te şi umblă!“ a
7Şi apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat; şi îndată tălpile şi gleznele lui s'au întărit.
8Şi sărind, a stat în picioare şi umbla; şi a intrat cu ei în templu, umblând şi sărind şi lăudând pe Dumnezeu.
9Şi tot poporul l-a văzut umblând şi lăudând pe Dumnezeu;
10şi-l cunoşteau că el era cel ce şedea pentru milostenie la Poarta Frumoasă a templului, şi s'au umplut de spaimă şi de mirare pentru ceea ce i se întâmplase.
11Şi ţinându-se el de Petru şi de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al lui Solomon.
12Iar Petru, văzând aceasta, i-a răspuns poporului: b „Bărbaţi israeliţi, de ce vă minunaţi de lucrul acesta?, sau de ce ne aţintiţi cu privirea, ca şi cum noi cu a noastră putere sau cucernicie l-am fi făcut pe acesta să umble?
13Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri L-a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe Care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze.
14Dar voi v'aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş,
15iar pe Începătorul vieţii L-aţi omorât, pe Care însă Dumnezeu L-a înviat din morţi şi ai Cărui martori suntem noi.
16Şi prin credinţa în numele Lui, însuşi numele Lui l-a întărit pe acesta pe care-l vedeţi şi-l ştiţi; şi credinţa în El i-a dat lui această întregire, în faţa voastră, a tuturor. c
17Şi acum, fraţilor, ştiu că voi din neştiinţă aţi făptuit d, ca şi mai-marii voştri.
18Dar Dumnezeu astfel a plinit cele ce mai'nainte vestise prin gura tuturor profeţilor, că Hristosul Său va să pătimească.
19Aşadar, pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele,
20ca să vină de la faţa Domnului vremi de uşurare şi să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Hristos Iisus,
21pe Care cerul trebuie să-L primească până la vremile reaşezării tuturor celor despre care a grăit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi profeţi din veac.
22Pentru că Moise a zis către părinţi: Prooroc ca mine vă va ridica Domnul, Dumnezeul vostru, dintre fraţii voştri; pe El să-L ascultaţi în toate câte vă va grăi.
23Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi nimicit din popor.
24Şi toţi profeţii, de la Samuel şi urmaşii săi câţi au grăit, zilele acestea le-au vestit.
25Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri când i-a zis lui Avraam: Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului.
26Dumnezeu, înviindu-L pe Fiul Său, întâi la voi L-a trimis, să vă binecuvinteze, pentru ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale“.