Ezr 10:33
din fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;
3Ezr 9
CAPITOLUL 9
Alte porunci. Ezdra citeşte legea Domnului în faţa poporului.
1Apoi Ezdra, ridicându-se din curtea templului Domnului, s'a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib,
2şi a rămas acolo fără să guste pâine şi fără să bea apă, ci plângând pentru marile fărădelegi ale mulţimii.
3Şi s'a făcut strigare în toată Iudeea şi în Ierusalim către toată robimea, să se adune în Ierusalim.
4Iar cei ce nu se vor înfăţişa în două sau trei zile, după judecata bătrânilor întâistătători, acelora li se vor ucide animalele, iar ei înşişi vor fi îndepărtaţi din obştea celor ce au fost în robie.
5Şi în trei zile, anume în douăzeci ale lunii a noua, toţi cei din tribul lui Iuda şi al lui Veniamin s'au adunat în Ierusalim.
6Şi toată mulţimea s'a aşezat laolaltă în curtea templului Domnului, tremurând, că era iarnă.
7Atunci Ezdra s'a ridicat şi le-a zis: „Voi aţi călcat legea prin aceea că v'aţi căsătorit cu femei de alt neam, ca să sporiţi păcatele lui Israel.
8Acum însă mărturisiţi-vă şi daţi-I slavă Domnului, Dumnezeului părinţilor noştri,
9şi faceţi voia Lui şi despărţiţi-vă de păgânii ţării şi de femeile străine!“
10Şi'ntregul popor a strigat şi a zis cu glas mare: „Aşa vom face!
11Dar mulţimea e mare şi-i vreme de iarnă şi nu putem sta sub cerul liber, iar treaba aceasta nu-i de o zi sau două, căci mult ne este păcatul în această privinţă;
12aşadar, să stea fruntaşii mulţimii, iar toţi cei din locuinţele noastre câţi au femei de alt neam să vină la vremea hotărâtă
13împreună cu bătrânii şi cu judecătorii din fiecare loc, până ce vom îndepărta de la noi mânia Domnului pornită asupră-ne din această pricină“.
14Atunci Ionatan, fiul lui Azael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva, au luat această treabă asupra lor; iar Meşulam şi Levi şi Şabetai îi ajutau;
15astfel au împlinit porunca cei ce fuseseră în robie.
16Iar preotul Ezdra şi-a ales capi de familie, fiecare pe nume; şi în prima zi a lunii a zecea au şezut împreună să cerceteze lucrarea.
17Şi până în prima zi a lunii întâi au dus la bun sfârşit cercetarea privitoare la bărbaţii care îşi luaseră femei din alt neam.
18Dintre preoţii care se adunaseră s'au găsit unii care aveau femei din alt neam:
19Din fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac şi din fraţii lui: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia;
20aceştia au dat încredinţare că-şi vor izgoni femeile, iar pentru vina lor vor jertfi berbeci spre curăţire.
21Din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia; din ai lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Azaria;
22din ai lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Ochidilos şi Saltas.
23Dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia – zis Chelita –, Petahia, Iuda şi Ionas.
24Dintre sfinţiţii cântăreţi: Eliaşib şi Zacur.
25Dintre portari: Şalum, Telem şi Urie.
26Dintre Israeliţi, din fiii lui Fares: Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia şi Benaia;
27din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Elias;
28din fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza;
29din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai şi Atlai;
30din fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Asael şi Ieremot;
31din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase;
32din fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon, Maluc şi Şemmaria;
33din fiii lui Haşum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;
34din fiii lui Bani: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, Vania, Meremot, Eliaşib, Matania, Matenai, Iaasai, Binui, Şimei, Şelemia, Natan şi Adaia;
35din fiii lui Zacai: Şaşai, Şarai, Azareel, Şelemia, Amaria şi Iosif;
36din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil şi Vaneas. Toţi aceştia îşi luaseră femei de alt neam; şi le-au izgonit împreună cu copiii lor.
37Preoţii şi leviţii şi cei ce erau din Israel au locuit în Ierusalim şi la ţară. Iar în prima zi a lunii a şaptea, când fiii lui Israel erau aşezaţi în locuinţele lor,
38întreaga mulţime s'a adunat ca un singur om pe locul dinspre poarta de răsărit a templului
39şi i-au cerut lui Ezdra, preotul şi cititorul, să aducă legea lui Moise, cea care fusese dată de către Domnul, Dumnezeul lui Israel.
40Aşa că arhiereul Ezdra a adus legea la toată mulţimea, de la bărbat până la femeie, precum şi la toţi preoţii, ca să audă legea în prima zi a lunii a şaptea.
41Şi acolo, în curtea cea largă de dinaintea sfântului pridvor, a citit din zori pân'la amiază în faţa bărbaţilor şi a femeilor; şi toată mulţimea asculta legea cu luare-aminte.
42Ezdra, preotul şi cititorul legii, a stat pe amvonul de lemn făcut anume pentru aceasta.
43Iar lângă el, de-a dreapta, au stat Matatia, Sema, Anania, Azaria, Urie, Iezechia şi Baalsam,
44iar de-a stânga, Pedaia, Misael, Malchia, Haşum, Haşbadana şi Zaharia.
45Atunci Ezdra a luat cartea în faţa mulţimii, de vreme ce el şedea pe locul întâi, cu mare cinstire, înaintea tuturor.
46Şi când a deschis legea, toţi au stat în picioare; iar Ezdra L-a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul Cel-Preaînalt, pe Dumnezeul Sabaot, Atoţtiitorul,
47iar mulţimea a răspuns: „Amin!“ Şi, ridicându-şi mâinile, au căzut cu faţa la pământ şi I s'au închinat Domnului.
48De asemenea, Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan şi Pelaia, precum şi leviţii, învăţau legea Domnului, tâlcuind citirea.
49Apoi Ataratis a zis către Ezdra, arhiereul şi cititorul, şi către leviţii care învăţau mulţimea:
50„Sfântă Îi este Domnului ziua aceasta (căci toţi plângeau ascultând legea);
51aşadar, mergeţi, mâncaţi bucate grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi daruri la cei lipsiţi,
52că sfântă Îi este Domnului ziua aceasta; şi nu vă întristaţi, căci Domnul vă va aduce mărire“.
53Iar leviţii aduceau toate acestea la cunoştinţa poporului, zicând: „Sfântă Îi este Domnului ziua aceasta; nu vă întristaţi!“
54Şi s'au dus cu toţii să mănânce şi să bea şi să se veselească şi să dea daruri celor lipsiţi,
55căci pricepuseră cuvintele în care fuseseră învăţaţi şi pentru care se adunaseră.