Ezr 07:01
După întâmplările acestea, sub domnia lui Artaxerxe, regele Perşilor a, s'a ridicat Ezdra, fiul lui Seraia, fiul Azaria, fiul lui Hilchia,
1Par 5
CAPITOLUL 5
Urmaşii lui Ruben, Gad, Manase şi Levi.
1Fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel (căci el a fost născut întâi, dar pentru că el a întinat patul tatălui său, binecuvântarea [de întâietate] i-a fost dată fiului său Iosif – fiul lui Israel –, aşa că el n'a mai fost socotit ca întâi-născut;
2cu toate că Iuda era cel mai puternic între fraţii săi – şi din el avea să fie un cârmuitor –, întâietatea i-a fost dată lui Iosif).
3Fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel: Enoh, Falu, Heţron şi Carmi.
4Fiii lui Ioil: Şemaia, fiul său; fiul acestuia, Gog; iar al acestuia, Şimei;
5fiul acestuia: Mihea; al acestuia, Reaia; iar al acestuia, Baal;
6fiul acestuia: Beera – pe care Tiglatfalasar, regele Asiriei, l-a dus în robie; el era căpetenia Rubeniţilor.
7Şi fraţii lui, după familiile lor, după spiţa neamului lor: cel mai însemnat, Ioil; apoi, Zaharia
8şi Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioil. El locuia în Aroer, până la Nebo şi Baal-Meon;
9iar spre răsărit se întindea până la marginea pustiului care începe de la râul Eufrat, fiindcă vitele lor erau foarte multe în ţinutul Galaadului.
10În zilele lui Saul au purtat ei război cu localnicii, care au căzut în mâinile lor; şi toţi au locuit în corturile lor, în latura de răsărit a Galaadului.
11Fiii lui Gad trăiau în faţa lor, în ţinutul Vasanului, până la Salca:
12Ioil, întâiul-născut; Şafam, al doilea, apoi Iaenai şi Şafat în Vasan.
13Fraţii lor, după familiile părinţilor lor, erau în număr de şapte: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber;
14ei erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;
15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul familiilor lor.
16Ei trăiau în Galaad, în Vasan şi în satele acestora, în tot ţinutul dimprejurul Şirionului, până la margini.
17Ei au fost cu toţii număraţi în zilele lui Iotam, regele lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, regele lui Israel.
18Fiii lui Ruben, ai lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase aveau războinici, bărbaţi care purtau scut şi sabie, care încordau arcul şi erau deprinşi cu războiul: patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci care ieşeau la luptă.
19Ei au dus război cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab
20şi i-au biruit; Agarenii au fost daţi în mâna lor, ei şi toate corturile lor; fiindcă ei în vremea luptei au strigat spre Dumnezeu şi El i-a ascultat, pentru că ei aveau încredere în El.
21Şi le-au poprit ce mai aveau: cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de asini şi o sută de mii de oameni;
22fiindcă mulţi căzuseră ucişi, de vreme ce războiul fusese al lui Dumnezeu. Şi au trăit în locul acelora până la ducerea în robie.
23Jumătate din seminţia lui Manase au locuit ţinutul de la Vasan până la Baal-Hermon şi Senir şi până la muntele Hermon; şi s'au întins şi în Liban.
24Iată capii lor de familie: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, bărbaţi puternici, bărbaţi vestiţi, căpetenii ale neamurilor lor.
25Dar când ei s'au răzvrătit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi s'au desfrânat după dumnezeii neamurilor din acel ţinut, cele pe care Dumnezeu le izgonise din faţa lor,
26atunci Dumnezeul lui Israel a întărâtat duhul lui Ful, regele Asiriei – adică duhul lui Tiglatfalasar, regele Asiriei –, şi acesta i-a strămutat pe Rubeniţi şi pe Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus în Halach, Habor, Hara şi la râul Gozan, unde sunt până azi.
27Fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
28Fiii lui Cahat: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
29Fiii lui Amram: Aaron, Moise şi Mariam. Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar.
30Lui Eleazar i s'a născut Finees; lui Finees i s'a născut Abişua;
31lui Abişua i s'a născut Buchi, iar lui Buchi i s'a născut Uzi;
32lui Uzi i s'a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s'a născut Meraiot;
33lui Meraiot i s'a născut Amaria, iar lui Amaria i s'a născut Ahitub;
34lui Ahitub i s'a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s'a născut Ahimaaţ;
35lui Ahimaaţ i s'a născut Azaria, iar lui Azaria i s'a născut Iohanan;
36lui Iohanan i s'a născut Azaria; acesta a slujit ca preot la templul pe care Solomon l-a zidit în Ierusalim.
37Lui Azaria i s'a născut Amaria, iar lui Amaria i s'a născut Ahitub;
38lui Ahitub i s'a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s'a născut Şalum;
39lui Şalum i s'a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s'a născut Azaria;
40lui Azaria i s'a născut Seraia, iar lui Seraia i s'a născut Iehosadac.
41Iehosadac a fost dus în robie cu Iuda şi Ierusalimul, sub Nabucodonosor.