Ezr 05:05
Dar ochii lui Dumnezeu au fost peste robimea lui Iuda şi nu i-a oprit până ce i s'a dat de veste regelui Darius; atunci, cu privire la aceasta, prin mai-marele peste dări s'a dat
Za 4
CAPITOLUL 4
A cincea vedenie: sfeşnicul şi măslinii.
1Şi s'a întors îngerul care grăia întru mine şi m'a trezit aşa cum se trezeşte omul din somnul său a.
2Şi mi-a zis: Ce vezi? Iar eu am zis: M'am uitat; şi, iată un sfeşnic în întregime de aur, şi o candelă deasupra lui, iar pe el şapte făclii, iar la cele şapte făclii, şapte mucări b.
3Deasupra lui, doi măslini: unul de-a dreapta candelei lui, iar unul de-a stânga.
4Şi, întrebând, am zis către îngerul care grăia întru mine: Ce sunt acestea, Doamne?
5Iar îngerul care grăia întru mine, răspunzând, mi-a grăit, zicând: Nu cunoşti ce sunt acestea? Iar eu am zis: Nu, Doamne.
6Iar el, răspunzând, mi-a grăit, zicând: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel c, zicând: Nu prin putere mare, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Atotţiitorul d.
7Cine eşti tu, muntele cel mare, înaintea lui Zorobabel, ca să cârmuieşti în fericire? Eu voi scoate la iveală Piatra moştenirii: egalitatea harului sunt harurile ei e.
8Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
9„Mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestei Case, şi mâinile lui o vor isprăvi; iar tu vei cunoaşte că Domnul Atotţiitorul m'a trimis la tine.
10Căci cine a dispreţuit zilele cele mici? Şi se vor bucura şi vor vedea piatra de cositor în mâna lui Zorobabel f. Acestea şapte sunt ochii Domnului g, care privesc peste tot pământul.
11Şi, răspunzând, am zis către el: Ce sunt aceşti doi măslini de-a dreapta şi de-a stânga candelei?
12Şi am întrebat a doua oară şi i-am zis: Ce sunt cele două ramuri de măslini din latura celor două ţevi de aur ce se varsă'n mucările de aur şi le ridică?
13Iar el mi-a zis: Nu ştii ce sunt acestea? Eu am zis: Nu, Doamne.
14Şi el mi-a zis: Aceştia sunt cei doi fii ai ungerii care stau lângă Domnul întregului pământ h.