Dt 22:01
Când vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind pe drum, să nu le treci cu vederea, ci întoarce-le din drum şi du-i-le fratelui tău.
Ies 23
Cum se face dreptatea. Despre sărbători. Rânduieli şi porunci pentru intrarea în Canaan.
1Să nu-ţi pleci urechea la zvon deşert; să nu iei partea celui vinovat făcându-te martor mincinos.
2Să nu te iei după cei mai mulţi în a face rău; când eşti martor, să nu te abaţi în partea celor mulţi ca să abaţi judecata;
3nici chiar săracului să nu-i fii părtinitor la judecată.
4De vei întâlni boul duşmanului tău – sau asinul său – rătăcit, să-l întorci şi să i-l duci.
5De vei vedea asinul vrăjmaşului tău căzut sub povară, să nu te faci că nu-l vezi, ci ridică-l împreună cu el.
6Să nu strâmbi judecata săracului când se judecă.
7Fereşte-te de fapta nedreaptă; pe cel nevinovat şi pe cel drept să nu-l ucizi; celui nedrept să nu-i dai dreptate de dragul unor daruri.
8Daruri să nu primeşti, căci darurile orbesc ochii celor ce văd şi strâmbă pricinile cele drepte.
9Pe străin să nu-l apăsaţi, căci voi ştiţi cum e sufletul pribeagului, că şi voi aţi fost pribegi în ţara Egiptului.
10Şase ani să-ţi semeni ţarina şi să-i aduni roadele,
11iar în al şaptelea îi vei da odihnă, lăsând-o nelucrată; din ceea ce a rămas se vor hrăni săracii neamului tău şi vor mânca fiarele câmpului. Tot aşa vei face cu via ta şi cu măslinii tăi.
12Treburile tale să ţi le faci în şase zile, iar în ziua a şaptea te vei odihni, ca să se odihnească şi boul tău şi asinul tău, şi ca să răsufle fiul roabei tale a şi străinul care-i cu tine.
13Pe toate câte vi le-am spus păziţi-le. Numele altor dumnezei să nu le pomeniţi, nici să se audă ele din gura voastră.
14De trei ori în an să-Mi serbaţi:
15Să păziţi sărbătoarea Azimelor: şapte zile veţi mânca azime după cum ţi-am poruncit, la vremea rânduită din luna lui Abib b, căci în acea lună ai ieşit din Egipt. Înaintea Mea să nu te înfăţişezi cu mâna goală.
16Vei păzi sărbătoarea Secerişului, a celor dintâi roade din cele ce vei semăna în ţarina ta; apoi sărbătoarea Culesului, toamna c, când îţi aduni munca de pe câmp.
17De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească se vor înfăţişa înaintea Domnului, Dumnezeului tău,
18fiindcă atunci când pe păgâni îi voi alunga de la faţa ta şi-ţi voi lărgi hotarele, nimeni nu-ţi va râvni pământul d; sânge din jertfa Mea să nu jertfeşti pe ceva dospit, şi nici grăsimea sărbătorii Mele să nu rămână până dimineaţa.
19Pârga celor dintâi roade ale ţarinii tale s'o aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău. Miel să nu fierbi în laptele mamei lui!
20Iată, Eu îl trimit pe îngerul Meu înaintea feţei tale, ca să te păzească pe cale, să te ducă'n ţara pe care ţi-am gătit-o.
21Ia aminte asupră-ţi şi ascultă de el şi să nu-i fii necredincios; că nu te va cruţa, fiindcă numele Meu este deasupră-i.
22Dacă'ntr'adevăr Îmi vei asculta glasul şi vei face toate câte vă voi porunci şi vei păzi legământul Meu, Îmi veţi fi popor ales dintre toate neamurile, că al Meu este'ntreg pământul; iar voi Îmi veţi fi preoţie împărătească şi neam sfânt. Iată cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel: Dacă'ntr'adevăr Îmi veţi asculta glasul şi veţi face tot ceea ce-ţi voi spune e, voi fi duşmanul duşmanilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.
23Căci îngerul Meu, povăţuitorul tău, va merge cu tine şi te va duce la Amorei şi la Hetei şi la Ferezei şi la Canaaneeni şi la Gherghesei şi la Hevei şi la Iebusei şi Eu îi voi stârpi.
24Nu te vei închina dumnezeilor lor şi nici le vei sluji, nici vei face după faptele lor, ci'ntru totul le vei dărâma capiştile şi'ntru totul le vei zdrobi stâlpii f.
25Să slujeşti Domnului Dumnezeului tău, şi Eu îţi voi binecuvânta pâinea şi vinul şi apa şi voi îndepărta slăbiciunea din mijlocul vostru.
26Nimic neroditor sau sterp nu va fi pe pământul tău; numărul zilelor tale Eu îl voi plini.
27Frica o voi trimite să meargă'nainte-ţi, groază voi pune'n toate neamurile asupra cărora vei merge, pe toţi potrivnicii tăi îi voi pune pe fugă.
28Viespi voi trimite să meargă'nainte-ţi, [cu ele] îi voi alunga pe Amorei şi pe Hevei şi pe Iebusei şi pe Canaaneeni şi pe Hetei de la tine.
29Dar nu-i voi alunga într'un singur an, ca nu cumva pământul să devină pustiu şi fiarele pământului să se înmulţească asupră-ţi;
30ci-i voi alunga de la tine pe'ncetul cu'ncetul, până ce tu te vei înmulţi şi vei lua'n moştenire pământul.
31Întinde-voi hotarele tale de la Marea Roşie până la Marea Filistenilor g şi de la pustie h până la Râul cel Mare al Eufratului şi da-voi în mâinile voastre pe cei ce locuiesc în ţară şi-i voi alunga de la tine.
32Să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor.
33Să nu locuiască ei în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti împotrivă-Mi; că de vei sluji dumnezeilor lor, aceştia îţi vor fi ţie capcană“.