Dt 09:13
Şi mi-a grăit Domnul: De mai multe ori ţi-am grăit şi am zis: Am văzut poporul acesta, şi iată că-i popor tare la cerbice.
Is 48
Darul lui Dumnezeu asupra lui Israel.
1
Auziţi aceste cuvinte, voi, casa lui Iacob,
voi, cei ce sunteţi chemaţi cu numele lui Israel
şi vă trageţi din Iuda,
voi, cei ce vă juraţi pe numele Domnului, Dumnezeului lui Israel,
dar fără adevăr şi fără dreptate îl pomeniţi în treacăt;
2
voi, cei ce vă bizuiţi pe numele sfintei cetăţi
şi vă sprijiniţi pe Dumnezeul lui Israel
– Domnul Atotţiitorul Îi este numele –.
3
Pe cele ce-au fost, iată, vi le-am spus
şi din gura Mea au ieşit
şi auzite s'au făcut;
repede am lucrat, şi ele au venit.
4
Ştiu că eşti îndărătnic,
că gâtul ţi-i vână de fier
şi de aramă fruntea.
5
Eu lucrurile ţi le-am vestit demult,
mai înainte ca ele să-ţi fi venit;
auzite ţi le-am făcut,
ca nu cumva tu să spui: „Idolii mei mi le-au făcut!“,
şi să nu zici: „Chipurile mele cioplite şi turnate,
ele mi-au dat porunci a“.
6
Pe toate acestea voi le-aţi auzit,
dar de cunoscut n'aţi cunoscut;
chiar şi acum auzite ţi le-am făcut
pe cele noi, pe cele ce de-acum înainte au să fie,
şi n'ai zis:
7
„Acum s'au petrecut, iar nu mai'nainte!“;
şi nu în zilele de demult ai auzit de ele,
ca nu cumva să zici: „Da, le ştiu!“
8
Nici n'ai ştiut, nici n'ai înţeles,
nici de la'nceput ţi-am deschis Eu urechile,
fiindcă am ştiut că tu cu mare viclenie te vei purta
şi că „nelegiuit încă din pântece“ te vei chema.
9
De dragul numelui Meu îţi voi arăta mânia Mea
şi'n faţa ta voi aduce faptele Mele cele slăvite,
pentru ca nu pe de-a'ntregul să te nimicesc.
10
Iată, te-am vândut, dar nu pentru argint;
te-am scăpat însă din cuptorul sărăciei.
11
De dragul Meu voi face aceasta pentru tine,
fiindcă numele Meu e pângărit;
slava Mea Eu altuia nu o voi da.
12
Ascultă-Mă, Iacobe,
şi tu, Israele, cel pe care-l chem:
Eu sunt Cel-Dintâi şi Eu sunt în veci,
13
şi mâna Mea a întemeiat pământul
şi dreapta Mea a întărit cerul:
Eu îi voi chema, iar ei vor sta împreună.
14
Şi toţi se vor aduna şi vor auzi;
cine le-a spus lor acestea?
Din dragoste pentru tine ţi-am făcut voia asupra Babilonului,
să nimicesc anume sămânţa Caldeilor.
15
Eu am vorbit, Eu am chemat,
Eu l-am adus, şi calea lui am îndreptat-o. b
16
Apropiaţi-vă de mine
şi ascultaţi cuvintele acestea:
De la'nceput eu n'am vorbit în taină,
şi nici în vreun loc ascuns de pe pământ;
când s'a petrecut, eu acolo eram.
Şi acum, Domnul m'a trimis,
precum şi Duhul Său. c
17
Aşa zice Domnul, Cel ce te-a izbăvit,
Sfântul lui Israel:
– Eu sunt Dumnezeul tău,
Cel ce ţi-am arătat cum să afli calea
pe care să umbli.
18
Şi dacă tu ai fi ascultat de poruncile Mele,
atunci pacea ta ţi-ar fi fost ca un râu
şi dreptatea ta precum un val al mării.
19
Şi sămânţa ta ca nisipul s'ar fi înmulţit
şi odrasla pântecelui tău precum pulberea pământului;
dar nici acum de tot nu te vei stinge,
nici va pieri numele tău de dinaintea Mea.
20
Ieşiţi din Babilon,
voi, cei ce fugiţi de la Caldei,
glas de veselie daţi de veste
şi faceţi ca aceasta să se audă;
vestiţi-o pân' la marginile pământului
şi ziceţi: „Domnul l-a izbăvit pe robul Său Iacob!“
21
Şi de vor înseta,
El în pustie îi va duce,
apă din stâncă le va scoate,
stânca o va despica
şi apa va curge
şi poporul Meu va bea.
22
Necredincioşii n'au parte de bucurie,
zice Domnul.