Dt 07:01
Când Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în ţara'n care vei intra s'o moşteneşti şi va şterge de dinaintea feţei tale neamuri mari şi numeroase: Heteii, Ghergheseii, Amoreii, Canaaneenii, Ferezeii, Heveii, Iebuseii – şapte neamuri mai numeroase şi mai puternice decât voi –
Ps 105
PSALMUL 105
Aliluia.
1Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Lui! a
2Cine va spune puternicele fapte ale Domnului,
cine va face ca toate laudele Lui să fie auzite?
3Fericiţi cei ce păzesc judecata
şi fac dreptate fără'ncetare.
4Adu-Ţi aminte de noi, Doamne,
întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău;
cercetează-ne cu mântuirea Ta b,
5pentru ca s'o vedem în bunătăţile aleşilor Tăi,
să ne veselim întru veselia neamului Tău,
să ne lăudăm cu moştenirea Ta.
6Păcătuit-am împreună cu părinţii noştri c,
nelegiuire şi nedreptate am făcut.
7Părinţii noştri în Egipt n'au înţeles minunile Tale,
nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale
şi Te-au amărât când s'au suit la Marea Roşie.
8Iar El i-a mântuit de dragul numelui Său,
să-Şi facă El cunoscută slăvita Sa putere.
9Şi a certat Marea Roşie şi a secat-o
şi prin adâncuri i-a călăuzit ca prin pustie;
10El i-a scăpat din mâna celor ce-i urau
şi din mâna vrăjmaşului i-a izbăvit;
11asupritorii au fost acoperiţi de ape,
că n'a rămas nici unul.
12Iar ei au dat crezare cuvintelor Lui
şi I-au cântat lauda.
13S'au pripit, au uitat de lucrurile Lui,
sfatul nu I l-au aşteptat;
14cu poftă au poftit în pustie
şi'n loc fără de apă L-au pus pe Dumnezeu la'ncercare.
15El le-a plinit cererea
şi saţ a pus în sufletele lor.
16Iar ei l-au mâniat pe Moise'n tabără
şi pe Aaron, sfântul Domnului;
17deschisu-s'a pământul şi l-a înghiţit pe Datan
şi a acoperit adunarea lui Abiron d;
18şi foc s'a aprins în adunarea lor,
văpaie i-a ars pe păcătoşi.
19Iar în Horeb au făcut un viţel
şi s'au închinat la chip cioplit;
20şi slava Lui au schimbat-o
în asemănarea unui viţel ce mănâncă iarbă.
21Şi L-au uitat pe Dumnezeu Care-i scăpase,
Cel ce lucruri mari făcuse în Egipt,
22minunate lucruri în ţara lui Ham,
înfricoşătoare la Marea Roşie.
23Iar El a zis, şi i-ar fi dat pierzării,
dacă Moise, alesul Său,
nu I-ar fi stat cu zdrobire'nainte,
ca să-I întoarcă mânia şi să nu-i nimicească.
24La ţara cea dorită ei se gândeau cu dispreţ,
cuvântului Său nu i-au dat crezare
25şi cârteau în corturile lor
şi de glasul Domnului n'au ascultat.
26El mâna Şi-a ridicat-o împotriva lor,
ca să-i doboare'n pustie,
27seminţia să le-o doboare printre neamuri
şi prin ţinuturi să-i risipească.
28Ei s'au închinat lui Baal-Peor
şi au mâncat jertfele morţilor;
29iar pe El L-au întărâtat cu scornirile lor
şi nimicirea între ei a sporit.
30Atunci a stătut înainte Finees şi a făcut ispăşire
şi plaga a încetat;
31şi i s'a socotit lui ca dreptate
din neam în neam, până'n veac.
32Apoi L-au mâniat la Apa Certării
şi Moise a'ndurat necaz de dragul lor,
33că ei îi amărâseră duhul,
iar el a rostit judecăţi cu buzele sale.
34Ei nu i-au nimicit pe păgânii despre care le vorbise Domnul,
35ci s'au amestecat cu păgânii
şi s'au deprins cu lucrurile lor
36şi au slujit chipurilor lor celor cioplite
şi piatră de poticnire li s'a făcut aceasta;
37pe fiii lor şi pe fiicele lor
le-au jertfit demonilor
38şi sânge nevinovat au vărsat,
sângele fiilor şi fiicelor lor
pe care i-au jertfit chipurilor cioplite ale Canaanului;
şi s'a înecat pământul în sânge de omor
39şi pângărit a fost în faptele lor,
iar ei s'au desfrânat întru scornirile lor e.
40Şi S'a aprins Domnul cu mânie împotriva poporului Său
şi iată că Şi-a urât moştenirea.
41Şi i-a dat pe ei în mâinile păgânilor
şi cei care-i urau le-au devenit stăpâni;
42vrăjmaşii lor i-au asuprit
şi umiliţi erau sub mâinile acestora.
43De multe ori i-a izbăvit,
dar ei L-au amărât cu sfatul lor
şi umiliţi au fost în fărădelegile lor.
44Dar i-a văzut când erau în necaz,
le-a auzit rugăciunea
45şi Şi-a adus aminte de legământul Său
şi I-a părut rău, după mulţimea milei Sale,
46şi a făcut ca ei să afle milă
în ochii tuturor celor ce-i robiseră.
47Mântuieşte-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
şi ne adună de printre neamuri,
ca să putem mărturisi numele Tău cel sfânt
şi să ne fălim întru lauda Ta!
48Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
din veac şi până'n veac!;
şi tot poporul să zică: Amin! Amin!