Dn 09:24
Şaptezeci de săptămâni n au fost rânduite
asupra poporului tău şi asupra sfintei cetăţi o
ca să se sfârşească păcatul p
şi să se pecetluiască păcatele q
şi să se şteargă fărădelegile
şi să se cureţe nedreptăţile
şi să se aducă dreptate veşnică r,
să se pecetluiască vedenia şi profetul s
şi să se ungă Sfântul-Sfinţilor ş.
Ef 1
Salutare. Binecuvântări duhovniceşti întru Hristos. Rugăciunea lui Pavel.
1Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii şi credincioşii întru Hristos Iisus care sunt în Efes,
2har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
3Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat întru cele cereşti cu toată binecuvântarea duhovnicească. a
4Într'acest chip ne-a şi ales întru El mai'nainte de întemeierea lumii, pentru ca'ntru iubire să fim în faţa Lui sfinţi şi fără prihană b,
5mai dinainte rânduindu-ne ca, după buna socotinţă a voii Sale, întru El prin Iisus Hristos să ne înfieze
6spre lauda slavei harului Său cu care ne-a dăruit întru Cel-Iubit c.
7Întru Acesta, prin sângele Său, avem noi răscumpărarea şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său
8pe care pentru noi l-a făcut să prisosească întru toată înţelepciunea şi priceperea d.
9El ne-a făcut cunoscută taina voii Sale pe care, potrivit bunăvoinţei Lui, mai dinainte întru Sine o plănuise e
10spre buna rânduială a plinirii vremilor: toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, să fie iarăşi adunate întru Hristos f; în El,
11întru Care şi nouă mai dinainte ni s'a rânduit o moştenire, potrivit cu planul Celui ce pe toate le lucrează după sfatul voii Sale,
12pentru ca noi, cei ce mai dinainte am nădăjduit întru Hristos, să fim spre lauda slavei Sale g.
13Întru El de asemenea şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, şi după ce aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul cel Sfânt al făgăduinţei h
14– arvuna moştenirii noastre –, în vederea răscumpărării celor dobândiţi i, spre lauda slavei Sale j.
15Iată de ce şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de iubirea voastră cea către toţi sfinţii,
16nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele,
17pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duh de înţelepciune şi de descoperire spre cunoaşterea Lui;
18şi să vă lumineze ochii inimii, pentru ca voi să pricepeţi care este nădejdea la care El v'a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui întru cei sfinţi k
19şi cât de covârşitoare este mărimea puterii Sale întru noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui
20pe care El a făcut-o să lucreze în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa întru cele cereşti,
21mai presus decât toată Începătoria şi Stăpânia şi Puterea şi Domnia l şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor,
22şi pe toate I le-a supus sub picioare, şi pe El L-a dat peste toate Cap Bisericii
23care este trupul Său, plinătatea Celui ce pe toate întru toţi le plineşte.