Dn 09:24
Şaptezeci de săptămâni n au fost rânduite
asupra poporului tău şi asupra sfintei cetăţi o
ca să se sfârşească păcatul p
şi să se pecetluiască păcatele q
şi să se şteargă fărădelegile
şi să se cureţe nedreptăţile
şi să se aducă dreptate veşnică r,
să se pecetluiască vedenia şi profetul s
şi să se ungă Sfântul-Sfinţilor ş.
Mc 1
Ioan Botezătorul şi predica sa. Botezul lui Iisus. Ispitirea în pustie. Începutul predicii lui Iisus în Galileea. Chemarea primilor apostoli. Primele vindecări în Galileea. Vindecarea soacrei lui Petru şi alte tămăduiri. Curăţirea unui lepros.
1Începutul Evangheliei a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
2După cum este scris în profetul Isaia: Iată, Eu îl trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care-Ţi va pregăti calea;
3glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi-I cărările,
4Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.
5Şi ieşeau spre el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
6Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, cu cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.
7Şi propovăduia, zicând: „Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.
8Eu v'am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt“.
9Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S'a botezat în Iordan de către Ioan.
10Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogorându-Se peste El.
11Şi glas s'a făcut din ceruri: „Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit“.
12Şi îndată Duhul L-a scos în pustie.
13Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Şi era împreună cu fiarele, şi îngerii Îi slujeau.
14După ce Ioan a fost întemniţat, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu
15şi zicând: „Plinitu-s'a vremea b şi împărăţia lui Dumnezeu s'a apropiat. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“
16Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncându-şi mrejele în mare, că erau pescari.
17Şi le-a zis Iisus: „Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni!“
18Şi lăsându-şi de'ndată mrejele, au mers după El.
19Şi mergând puţin mai departe, i-a văzut pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele acestuia, care erau şi ei în corabie, dregându-şi mrejele.
20Şi i-a chemat îndată. Iar ei, lăsându-l pe tatăl lor Zevedeu în corabie împreună cu lucrătorii, s'au dus după El.
21Şi au venit în Capernaum. Şi îndată intrând El sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.
22Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, că El îi învăţa ca Unul Care are putere c, iar nu în felul cărturarilor.
23Şi era atunci în sinagoga lor un om cu duh necurat d care striga tare,
24zicând: „Ce ai cu noi e, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu“.
25Şi Iisus l-a certat, zicând: „Taci şi ieşi din el!“
26Şi, scuturându-l duhul cel necurat şi strigând cu glas mare, a ieşit din el.
27Şi toţi s'au înspăimântat, încât se întrebau între ei, zicând: „Ce este aceasta?: Învăţătură nouă şi cu putere; că El şi duhurilor necurate le porunceşte, şi ele i se supun“.
28Şi îndată s'a răspândit vestea despre El pretutindeni, în tot ţinutul Galileii.
29Şi după ce au ieşit din sinagogă, au venit în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacob şi cu Ioan.
30Iar soacra lui Simon zăcea aprinsă de friguri; şi îndată I-au vorbit despre ea.
31Şi apropiindu-Se, a ridicat-o apucând-o de mână. Şi au lăsat-o frigurile şi ea Îi slujea.
32Iar când s'a făcut seară şi soarele apusese, au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii,
33şi toată cetatea era adunată la uşă.
34Şi i-a tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite boli, şi demoni mulţi a scos. Şi pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei ştiau că El este Hristos f.
35Şi a doua zi, sculându-Se foarte de noapte, a ieşit şi S'a dus într'un loc pustiu şi Se ruga acolo.
36Iar Simon şi cei ce erau cu el s'au dus după Dânsul.
37Şi, aflându-L, I-au zis: „Toţi Te caută g“.
38Iar El le-a zis: „Să mergem în altă parte, prin cetăţile şi satele învecinate, ca să propovăduiesc şi acolo, că pentru aceasta am venit“.
39Şi a propovăduit în sinagogile lor, în toată Galileea, scoţându-i pe demoni.
40Şi a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind şi zicând: „Dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti“.
41Şi făcându-I-Se milă, Şi-a întins mâna şi S'a atins de el şi i-a zis: „Vreau, curăţeşte-te!“
42Şi îndată s'a depărtat lepra de pe el şi s'a curăţit.
43Şi dându-i poruncă aspră, îndată l-a scos afară
44şi i-a zis: „Ia seama, să nu spui nimănui nimic, ci mergi de te arată preotului, iar pentru curăţirea ta să duci cele rânduite de Moise, să le fie lor mărturie“.
45Dar el, ieşind, a început să spună multe'n gura mare şi să răspândească vorba, aşa încât Iisus nu mai putea să intre pe faţă în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii; şi veneau la El de pretutindeni.