Dn 01:12
Pune-i pe servii tăi la încercare timp de zece zile; să ni se dea din seminţele pământului; din ele să mâncăm, şi să bem apă;
Ap 2
Trimiteri către Bisericile din Efes, Smirna, Pergam şi Tiatira.
1Îngerului a Bisericii din Efes scrie-i: Aşa grăieşte b Cel ce ţine'n dreapta Sa cele şapte stele, Cel ce umblă'n mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
2Îţi ştiu faptele şi osteneala şi răbdarea şi că nu-i poţi suferi pe cei răi şi că i-ai pus la'ncercare pe cei ce-şi spun apostoli şi nu sunt, şi că i-ai aflat mincinoşi,
3şi că ai răbdare şi c'ai îndurat de dragul numelui Meu şi că n'ai obosit.
4Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit iubirea dintâi.
5Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi; dar dacă nu, Eu vin la tine şi voi muta sfeşnicul tău din locul lui..., dacă nu te vei pocăi.
6Dar o ai pe aceasta: că urăşti faptele nicolaiţilor c, pe care şi Eu le urăsc.
7Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitorului d, lui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este'n raiul lui Dumnezeu e.
8Iar îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: Aşa grăieşte Cel-dintâi şi Cel-de-pe-urmă, Cel ce a murit şi a revenit la viaţă:
9Îţi ştiu necazul şi sărăcia (tu însă eşti bogat f) şi defăimarea din partea celor ce-şi spun iudei şi nu sunt g, ci sinagogă a Satanei.
10Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti. Iată, pe unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă, ca să fiţi puşi la'ncercare, şi veţi avea zece zile h de necaz. Fii credincios i pân'la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.
11Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitorul nu va fi vătămat j de moartea cea de-a doua k.
12Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Aşa grăieşte Cel ce are sabia ascuţită'n două tăişuri:
13Ştiu unde locuieşti: acolo unde-i scaunul Satanei l. Şi te ţii de numele Meu, şi credinţa nu Mi-ai tăgăduit-o nici chiar în zilele lui Antipa m, martorul Meu, credinciosul Meu, care-a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
14Dar împotriva ta am câteva lucruri: Ai acolo pe unii care se ţin de învăţătura lui Balaam n, cel care-l învăţa pe Balac să pună piatră de poticnire înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce carne jertfită idolilor şi să se desfrâneze.
15Aşa şi tu, îi ai pe unii care se ţin de învăţătura nicolaiţilor.
16Aşadar, pocăieşte-te; dar dacă nu, Eu vin la tine curând şi Mă voi război împotrivă-le cu sabia gurii Mele.
17Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă o şi-i voi da o pietricică albă p şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie decât cel care-l primeşte q.
18Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Aşa grăieşte Fiul lui Dumnezeu, Cel căruia Îi sunt ochii ca para focului şi picioarele asemenea bronzului:
19Îţi ştiu faptele şi iubirea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea şi că faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi.
20Dar am împotriva ta că o'ngădui pe femeia Izabela r, care-şi spune proorociţă şi-i învaţă şi-i amăgeşte pe robii Mei să se desfrâneze şi să mănânce cărnuri jertfite idolilor.
21Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu vrea să se pocăiască de desfrânarea ei.
22Iată, pe ea o arunc bolnavă'n pat; şi pe cei ce se desfrânează cu ea, în mare necaz, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.
23Şi pe fiii ei s cu moarte-i voi ucide, şi toate Bisericile vor cunoaşte că Eu sunt Cel care cercetez rărunchii şi inimile şi vă voi da vouă, fiecăruia, după faptele voastre.
24Dar v'o spun Eu vouă, celorlalţi din Tiatira câţi nu au învăţătura aceasta, celor ce n'au cunoscut, aşa cum spun ei, adâncurile Satanei t: nu pun peste voi o altă greutate,
25dar ceea ce aveţi, ţineţi cu tărie până ce voi veni.
26Iar biruitorului şi celui ce păzeşte pân'la capăt faptele Mele îi voi da stăpânire peste neamuri u
27şi cu toiag de fier le va păstori şi ca pe vasele de lut le va sfărâma, aşa cum şi Eu am primit putere de la Tatăl Meu;
28şi-i voi da Steaua cea de Dimineaţă v.
29Cel ce are urechi, să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor.