Cant 04:15
Tu-mi eşti izvorâtoare de grădini,
fântână-mi eşti de apă vie
ce curge, şipotindă, din Liban.
In 7
Necredinţă şi viclenie la rudele lui Iisus. Iisus la sărbătoarea Corturilor. Este Acesta Hristosul? Despre sâmbătă. Încercarea de a-L aresta pe Iisus. Duhul Sfânt, râuri de apă vie. Iisus, piatră de scandal în popor.
1Şi, după aceasta, Iisus umbla prin Galileea; că nu voia să umble prin Iudeea, deoarece Iudeii căutau să-L omoare.
2Dar sărbătoarea Iudeilor era aproape, aceea a Corturilor a.
3Atunci fraţii Săi b I-au zis: „Pleacă de aici şi du-te în Iudeea, pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care le faci;
4că nimeni nu poate face ceva într'ascuns, ci caută a se face cunoscut; dacă faci acestea, arată-te lumii...“.
5Pentru că nici fraţii Săi nu credeau într'Însul.
6Deci le-a zis Iisus: „Vremea Mea încă nu a sosit; dar vremea voastră întotdeauna-i gata.
7Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele.
8Voi duceţi-vă la sărbătoare; Eu nu Mă duc la praznicul acesta, căci vremea Mea încă nu s'a'mplinit“.
9Acestea spunându-le, a rămas în Galileea.
10Dar după ce fraţii Săi s'au dus la sărbătoare, atunci s'a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam într'ascuns. c
11În timpul sărbătorii, Iudeii Îl căutau şi ziceau: „Unde este acela?...“.
12Şi multă şuşotire era pe seama Lui prin mulţime. Unii ziceau: „E bun!“; iar alţii ziceau: „Nu e, ci amăgeşte mulţimea!...“.
13Totuşi, nimeni nu vorbea despre El pe faţă, de frica Iudeilor.
14Iar la jumătatea sărbătorii, Iisus S'a suit în templu şi învăţa.
15Şi Iudeii se mirau, zicând: „Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?“
16Atunci Iisus le-a răspuns, zicând: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M'a trimis.
17De voieşte cineva să-I facă voia, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă ea este de la Dumnezeu sau dacă Eu de la Mine Însumi grăiesc.
18Cel care grăieşte de la sine îşi caută propria lui slavă; dar Cel Care caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi nedreptate într'Însul nu se află.
19Oare nu Moise v'a dat legea? Şi nimeni dintre voi nu ţine legea. De ce căutaţi să Mă ucideţi?...“.
20Şi mulţimea a răspuns: „Ai demon. Cine caută să te ucidă?...“.
21Iisus le-a răspuns, zicând: „Un lucru am făcut d şi toţi vă miraţi.
22De aceea v'a dat vouă Moise tăierea'mprejur – nu că e de la Moise, ci de la părinţi – şi-i faceţi omului tăierea'mprejur sâmbăta.
23Dacă sâmbăta primeşte omul tăierea'mprejur, ca să nu se strice legea lui Moise, pe Mine vă mâniaţi pentru că sâmbăta am făcut sănătos un om întreg? e
24Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecată dreaptă judecaţi!“
25Deci ziceau unii dintre Ierusalimiteni: „Oare nu Acesta este Cel pe Care ei caută să-L ucidă?
26Şi iată că vorbeşte pe faţă, iar ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta este Hristos?;
27numai că pe el îl ştim de unde este; dar Hristosul, când va veni, nimeni nu ştie de unde e“.
28Atunci a strigat Iisus în templu, învăţând şi zicând: „Voi, voi Mă ştiţi pe Mine!... şi ştiţi de unde sunt?... Ei bine, Eu nu de la Mine am venit, dar adevărat este Cel ce M'a trimis, pe Care voi nu-L ştiţi;
29Eu, Eu Îl ştiu, căci de la El sunt, şi El M'a trimis!“
30Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n'a pus mâna pe El, pentru că ceasul Său încă nu venise.
31Din mulţime mulţi au crezut într'Însul şi ziceau: „Oare Hristosul, când va veni, face-va El minuni mai multe decât a făcut Acesta?“
32Au auzit fariseii că mulţimea şuşotea acestea despre El; şi arhiereii şi fariseii au trimis slujitori ca să-L prindă.
33Dar Iisus le-a zis: „Pentru puţin timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel ce M'a trimis.
34Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde sunt Eu, voi nu puteţi veni“.
35Deci ziceau Iudeii între ei: „Unde are să se ducă acesta ca să nu-l găsim? Nu cumva are să meargă la cei împrăştiaţi printre Elini f şi să-i înveţe pe Elini?
36Ce înseamnă acest cuvânt pe care l-a spus: Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi; şi: Unde sunt eu, voi nu puteţi veni?...“.
37Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea!
38Cel ce crede în Mine – precum a zis Scriptura – râuri de apă vie vor curge din inima lui“ g.
39Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred într'Însul. Că Duhul încă nu era dat, pentru că Iisus încă nu Se preamărise.
40Deci mulţi din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: „Într'adevăr, Acesta este Profetul!“
41Iar alţii ziceau: „Acesta este Hristosul!“ Iar alţii ziceau: „Oare din Galileea va să vină Hristos?;
42n'a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din oraşul Betleem h, unde a fost David?...“.
43Şi dezbinare s'a făcut în mulţime din pricina Lui.
44Iar unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n'a pus mâinile pe El.
45Deci slujitorii au venit la arhierei şi la farisei; şi aceia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?“
46Slujitorii au răspuns: „Niciodată n'a vorbit un om aşa cum vorbeşte omul acesta“.
47Şi le-au răspuns fariseii: „Nu cumva şi voi aţi fost amăgiţi?;
48e cineva dintre căpetenii care să fi crezut în el? sau dintre farisei?...
49Dar această mulţime care nu cunoaşte legea, blestemată este!...“.
50A zis către ei Nicodim, unul dintre ei, cel ce mai'nainte venise noaptea la El:
51„Oare legea noastră îl osândeşte pe om fără ca mai întâi să-l asculte şi să cunoască ce a făcut?“
52Ei au răspuns, zicând: „Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu se ridică profet...“.
53Şi s'a dus fiecare la casa lui.