Am 02:10
Şi Eu v'am scos din ţara Egiptului
şi timp de patruzeci de ani
v'am fost Eu călăuză prin pustie
pentru ca voi să moşteniţi
pământul Amoreilor.
Am 3
CAPITOLUL 3
Alegere şi pedeapsă. Lucrarea lui Dumnezeu. Profeţie asupra Samariei.
1Ascultaţi cuvântul acesta pe care Domnul l-a grăit împotriva voastră, casa lui Israel, şi împotriva întregii familii a pe care Eu am scos'o din ţara Egiptului, zicând:
2
Eu doar pe voi v'am cunoscut din toate familiile pământului;
de aceea Eu pe voi Mă voi răzbuna pentru toate păcatele voastre.
3
Călători-vor oare doi oameni împreună
de nu se vor cunoaşte?
4
Răcni-va oare leul din tufărişul său
de n'ar avea vânat?
Puiul de leu, el oare
şi-ar slobozi el glasul din ascunzişul său
de n'a răpit ceva?
5
Dar pasărea, ea oare
cădea-va la pământ
de n'ar fi păsărar?
Dar laţul, fi-va oare
întins pe jos, degeaba,
de n'ar fi să se prindă
ceva în el?
6
Suna-va trâmbiţa'n cetate
făr'ca poporul să tresară?
fi-va'n cetate suferinţă
pe care n'a lucrat-o Domnul b?
7
Căci Domnul Dumnezeu nimic nu face
de nu-Şi descoperă învăţătura
spre robii Săi, profeţii.
8
Răcnit-a leul: cine nu tresare?
Grăit-a Domnul Dumnezeu:
cine nu va profeţi c?
9
Vestiţi-o'n ţări, printre Asirieni,
şi'n ţările Egiptului, şi ziceţi:
Adunaţi-vă în muntele Samariei
şi vedeţi în mijlocul ei
multe lucruri minunate
şi asuprirea care este'n ea!
10
Ea n'a ştiut ce lucruri
veni-vor împotriva ei,
– zice Domnul –
nici chiar aceia ce-şi adună
comori de nedreptăţi şi jafuri
în ţările lor d.
11
De-aceea zice Domnul Dumnezeu:
O, Tirule, pământul tău
pustiu va fi de juru-ţi împrejur,
tăria ta, culcată la pământ,
ţările tale, jefuite.
12
Aşa grăieşte Domnul:
Aşa precum păstorul scoate
din gura leului două şolduri
sau o bucată de ureche,
tot astfel vor fi scoşi fiii lui Israel
cei ce locuiesc în Samaria
– având în faţă un [alt] neam –
şi în Damasc e.
13
Voi, preoţi, auziţi
şi daţi-i mărturie casei lui Iacob
– zice Domnul Atotţiitorul –;
14
că'n ziua când îl voi pedepsi pe Israel
pentru toate păcatele ce-i stau deasupra
şi când voi pedepsi altarele din Betel f
şi coarnele altarului vor fi zdrobite
şi vor cădea la pământ,
15
atunci voi face una şi voi bate
casa de iarnă g peste cea de vară
şi casa cea de fildeş fi-va nimicită
şi multe alte case – zice Domnul.