3Rg 22:19
Miheia însă a zis: „Nu-i aşa! Nu pe mine, ci ascultă cuvântul Domnului! Nu-i aşa! L-am văzut pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, şezând pe tronul Său, şi toată oştirea cerului f stând lângă El, de-a dreapta şi de-a stânga Sa.
Ap 5
Cartea cu şapte peceţi şi Mielul.
1Am văzut apoi în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron o carte scrisă pe dinlăuntru şi pe dos a, pecetluită cu şapte peceţi b.
2Şi-am văzut un înger puternic care striga cu glas mare: „Cine oare este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?“
3Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite'n ea.
4Şi eu mult plângeam că nimeni n'a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite'n ea.
5Şi unul dintre Bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată, Leul din seminţia lui Iuda c, rădăcina lui David, El a biruit să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei“.
6Şi'n mijlocul tronului şi al celor patru Fiinţe şi'n mijlocul Bătrânilor am văzut un Miel, stând ca înjunghiat d; El avea şapte coarne şi şapte ochi e, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise'n tot pământul.
7Şi El a venit şi a luat cartea din dreapta Celui ce şedea pe tron.
8Şi când a luat cartea, cele patru Fiinţe şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni au căzut înaintea Mielului, fiecare având o ţiteră şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.
9Şi cântau o cântare nouă, zicând:
„Vrednic eşti să iei cartea
şi să-i deschizi peceţile,
pentru că Tu ai fost înjunghiat,
şi cu sângele Tău
I-ai răscumpărat lui Dumnezeu
oameni din fiece seminţie şi limbă şi popor şi neam;
10
şi i-ai făcut pe ei
împărăţie şi preoţi Dumnezeului nostru,
şi ei vor domni pe pământ“.
11Şi-am văzut şi-am auzit glas de îngeri mulţi, de jur-împrejurul tronului şi-al Fiinţelor şi-al Bătrânilor; şi numărul lor era miriade de miriade f şi mii de mii g,
12zicând cu glas mare:
„Vrednic este El, Mielul cel înjunghiat,
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea
şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea!“
13Şi toată făptura care este'n cer şi pe pământ şi sub pământ şi'n mare, şi pe toate câte sunt într'însele le-am auzit, zicând:
„Celui ce şade pe tron şi Mielului,
Lor fie-le binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea
în vecii vecilor!“
14Şi cele patru Fiinţe ziceau: „Amin!“ Iar Bătrânii căzură la pământ şi se'nchinară.