3Rg 22:17
Şi a zis Miheia:
„Nu aşa! L-am văzut pe tot Israelul împrăştiat prin munţi
ca o turmă fără păstor.
Şi a zis Domnul: «Nu au domn:
să se întoarcă fiecare cu pace la casa lui!»“
Mt 9
Vindecarea paraliticului din Capernaum. Chemarea lui Matei. Întrebarea despre post. Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea femeii cu scurgere de sânge. Vindecarea a doi orbi şi a unui mut. Secerişul mult, secerători puţini.
1Intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace şi a venit în cetatea Sa a.
2Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule, iertate fie păcatele tale!“
3Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta blasfemiază. b
4Şi Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: „De ce cugetaţi cele rele în inimile voastre?
5Căci ce este mai lesne?: A zice: Iertate fie-ţi păcatele!, sau a zice: Ridică-te şi umblă!?
6Dar ca să ştiţi că putere c are Fiul Omului pe pământ să ierte păcatele, – i-a zis atunci slăbănogului –: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta!“
7Şi ridicându-se, s'a dus la casa sa.
8Iar mulţimile, văzând acestea, s'au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel ce dă oamenilor d o astfel de putere.
9Şi trecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la vamă e, cu numele Matei, şi i-a zis: „Vino după Mine!“ Şi, ridicându-se, a mers după El.
10Şi pe când şedea El la masă în casa acestuia, iată mulţi vameşi şi păcătoşi f au venit şi au şezut la masă împreună cu Iisus şi cu ucenicii Săi.
11Şi văzând fariseii, le-au zis ucenicilor Săi: „De ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?“
12Şi auzind El, le-a grăit: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
13Aşadar, mergeţi şi învăţaţi-vă ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n'am venit să-i chem pe cei drepţi la pocăinţă, ci pe cei păcătoşi“.
14Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: „Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?“
15Şi Iisus le-a zis: „Pot oare nuntaşii să se întristeze câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti g.
16Nimeni nu pune petic de postav nou la o haină veche, căci peticul trage de haină şi se face o ruptură mai rea;
17nici nu pune vin nou în burdufuri vechi, că altfel burdufurile crapă, vinul se varsă şi burdufurile se pierd; ci vinul cel nou se pune în burdufuri noi şi se păstrează amândouă“.
18Pe când le spunea El acestea, iată că un dregător h, venind, I s'a închinat, zicând: „Fiica mea a murit de curând; ci, venind, pune mâna Ta pe dânsa şi va trăi“.
19Atunci Iisus, ridicându-Se, a mers după el împreună cu ucenicii Săi.
20Şi iată, o femeie care de doisprezece ani avea scurgere de sânge, s'a apropiat de El şi, fiind în spatele Lui, s'a atins de poala hainei Sale;
21că zicea în sinea ei: „Doar să mă ating de haina Lui şi mă voi vindeca i“.
22Iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit!“ Şi din ceasul acela femeia s'a tămăduit.
23Şi venind Iisus la casa dregătorului şi văzând pe cântăreţii din flaut şi mulţimea tulburată, a zis:
24„Depărtaţi-vă, căci copila n'a murit, ci doarme“. Dar ei râdeau de El.
25Iar după ce mulţimea a fost scoasă afară, El a intrat, a luat-o pe copilă de mână şi ea s'a ridicat.
26Şi s'a răspândit această veste în tot ţinutul acela.
27Şi plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El şi strigau şi ziceau: „Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!“
28După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: „Credeţi că pot să fac Eu aceasta?“ Ei I-au zis: „Da, Doamne!“
29Atunci S'a atins de ochii lor zicând: „Fie vouă după credinţa voastră!“
30Şi s'au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: „Luaţi seama, să nu ştie nimeni“.
31Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.
32Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
33Şi scoţându-i-se demonul, mutul a vorbit. Iar mulţimile se minunau, zicând: „Aşa ceva niciodată nu s'a arătat în Israel!“
34Dar fariseii ziceau: „Cu domnul demonilor îi scoate pe demoni“.
35Şi Iisus străbătea toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.
36Şi văzând El mulţimile, I S'a făcut milă de ele, că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n'au păstor.
37Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini.
38Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său“.