3Rg 22:16
Iar regele i-a zis: „De câte ori să te leg eu cu jurământ ca să-mi spui adevărul în numele Domnului?“
Mt 26
Sfat împotriva lui Iisus. Ungerea din Betania. Cina cea de Taină. Rugăciunea din Ghetsimani. Trădarea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. Înfăţişarea înaintea arhiereilor. Lepădarea lui Petru.
1Şi după ce a sfârşit Iisus toate cuvintele acestea, le-a zis ucenicilor Săi:
2„Ştiţi că peste două zile vor fi Paştile şi Fiul Omului Se va da să fie răstignit“.
3Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s'au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa
4şi împreună s'au sfătuit ca prin vicleşug să-L prindă pe Iisus şi să-L omoare.
5Dar ziceau: „Nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor“.
6Şi fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
7a venit la El o femeie având un alabastru cu mir de mare preţ şi l-a turnat pe capul lui Iisus, pe când El şedea la masă.
8Şi văzând ucenicii, au murmurat: „Pentru ce risipa aceasta?,
9că mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor“.
10Dar Iisus, ştiindu-le gândul, le-a zis: „De ce-i faceţi supărare femeii? că bun lucru a făcut ea pentru Mine;
11că pe săraci îi aveţi pururea cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea a.
12Că ea, turnând acest mir pe trupul Meu, spre îngroparea Mea a făcut-o.
13Adevăr vă spun: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei“.
14Atunci unul din cei doisprezece, cel numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei
15le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi, şi eu vi-l voi da în mână?“ Iar ei i-au dat treizeci de arginţi.
16Şi de atunci el căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâna lor.
17Iar în ziua cea dintâi a Azimelor au venit ucenicii la Iisus şi I-au zis: „Unde voieşti să-Ţi pregătim să mănânci Paştile?“
18Iar El le-a zis: „Mergeţi în cetate, la cutare, şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine voi face Paştile, cu ucenicii Mei“.
19Şi ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus şi au pregătit Paştile.
20Iar când s'a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi.
21Şi pe când mâncau, Iisus le-a zis: „Adevăr vă grăiesc că unul dintre voi Mă va vinde“.
22Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: „Doamne, nu cumva sunt eu?...“.
23Iar El, răspunzând, a zis: „Cel care a întins cu Mine în blid, acela Mă va vinde.
24Fiul Omului merge precum este scris despre El. Dar vai acelui om prin care Fiul Omului e vândut; bine-i era aceluia de nu s'ar fi născut“.
25Şi răspunzând Iuda, cel care L-a vândut, I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?...“. Răspunsu-i-a Iisus: „Tu ai zis“.
26Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi le-a dat ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu“.
27Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi,
28că acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi b, carele pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
29Şi vă spun Eu vouă că de acum nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl voi bea cu voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu“.
30Şi după ce au cântat imnuri, au ieşit la Muntele Măslinilor.
31Atunci Iisus le-a zis: „În această noapte, voi toţi vă veţi poticni întru Mine, că scris este: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei.
32Dar după ce voi învia, voi merge mai înaintea voastră în Galileea“.
33Iar Petru, răspunzând, I-a zis: „Dacă toţi se vor poticni întru Tine, eu niciodată nu mă voi poticni“.
34Zisu-i-a Iisus: „Adevăr îţi spun că în această noapte, mai înainte de a cânta cocoşul, tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine“.
35Petru I-a zis: „Chiar de-ar trebui să mor împreună cu Tine, de Tine nu mă voi lepăda“. Şi toţi ucenicii au zis la fel.
36Atunci Iisus a mers împreună cu ei într'un loc numit Ghetsimani şi le-a zis ucenicilor: „Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo ca să Mă rog“.
37Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a prins a se întrista şi a se mâhni.
38Atunci le-a zis: „Întristat de moarte Îmi este sufletul. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine“.
39Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: „Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă pe-alături de Mine paharul acesta!... Dar nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu“.
40Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „Aşa, un ceas n'aţi fost în stare să privegheaţi împreună cu Mine!
41Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Că duhul este osârduitor, dar trupul, neputincios“.
42Ducându-Se iarăşi, a doua oară, S'a rugat, zicând: „Părintele Meu, de nu-i cu putinţă să treacă pe-alături de Mine acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta!“
43Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, că le erau ochii îngreuiaţi.
44Şi lăsându-i, iarăşi S'a dus şi S'a rugat a treia oară, spunând aceleaşi cuvinte.
45Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: „De-acum dormiţi şi odihniţi-vă!... Iată, ceasul s'a apropiat şi Fiul Omului Se va da în mâinile păcătoşilor.
46Sculaţi-vă să mergem; iată, s'a apropiat cel care Mă vinde...“.
47Şi pe când El încă vorbea, iată, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el o gloată mare cu săbii şi cu ciomege, trimişi de arhierei şi de bătrânii poporului.
48Iar trădătorul le dăduse un semn, zicând: „Cel pe care-l voi săruta, acela este; prindeţi-l“.
49Şi venind îndată la Iisus, I-a zis: „Bucură-te, Învăţătorule!“ Şi L-a sărutat.
50Iar Iisus i-a zis: „Prietene, pentru ce ai venit?“ Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins.
51Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, şi-a scos sabia şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea.
52Atunci Iisus i-a zis: „Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
53Sau crezi cumva că nu pot să-L rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
54Dar cum se vor plini Scripturile, că aşa trebuie să fie?“
55În ceasul acela a zis Iisus către gloată: „Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam învăţând în templu şi n'aţi pus mâna pe Mine.
56Dar toate acestea s'au făcut ca să se plinească Scripturile profeţilor“. Atunci toţi ucenicii L-au lăsat şi au fugit.
57Iar cei ce L-au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.
58Iar Petru L-a urmat de departe, până la curtea arhiereului; şi intrând înlăuntru, şedea cu slugile, ca să vadă sfârşitul.
59Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare.
60Şi n'au găsit, deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. Mai pe urmă însă au venit doi
61şi au zis: „Acesta a spus: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l zidesc“.
62Şi ridicându-se arhiereul, I-a zis: „Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva ta?“
63Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: „Juru-te pe Dumnezeu Cel-Viu să ne spui nouă dacă eşti tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu“.
64Iisus i-a răspuns: „Tu ai zis c. Dar vă mai spun Eu vouă: De acum Îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Puterii şi venind pe norii cerului“.
65Atunci arhiereul şi-a sfâşiat veşmintele, zicând: „A spus o blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum i-aţi auzit blasfemia!
66Ce părere aveţi?“ Iar ei, răspunzând, au zis: „Vinovat este de moarte!“
67Atunci L-au scuipat în obraz şi L-au bătut cu pumnii; iar unii Îi dădeau palme,
68zicând: „Profeţeşte-ne, Hristoase, care este cel ce te-a lovit?“...
69Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică s'a apropiat de el, zicând: „Şi tu erai cu Iisus Galileeanul!“
70Dar el s'a lepădat în faţa tuturor, zicând: „Nu ştiu ce spui“.
71Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi le-a spus celor de acolo: „Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul!“
72Şi iarăşi s'a lepădat cu jurământ: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“
73Iar după puţin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, i-au zis lui Petru: „Cu adevărat, şi tu eşti dintre ei, că şi graiul tău te vădeşte“.
74Atunci el a început a se blestema şi a se jura: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“... Şi îndată a cântat cocoşul.
75Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, Care-i spusese: „Mai înainte de a cânta cocoşul, tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine“. Şi ieşind afară, a plâns cu amar.