3Rg 22:03
Iar regele lui Israel a zis către servii săi: „Ştiţi voi oare că Ramotul Galaadului este al nostru, iar noi de atâta vreme tăcem şi ne lenevim să-l scoatem din mâna regelui Siriei?“ b
3Rg 4
CAPITOLUL 4
Dregătorii lui Solomon. Slava lui.
1Aşadar, regele Solomon domnea peste Israel.
2Şi iată care erau dregătorii lui: a
Azaria, fiul preotului Ţadoc;
3Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, scribi;
Iosafat, fiul lui Ahilud, cronicar;
4Benaia, fiul lui Iehoiada, căpetenie peste oştire;
Ţadoc şi Abiatar, preoţi;
5Azaria, fiul lui Natan, căpetenie peste ispravnici;
Zabud, fiul lui Natan, preot şi prieten al regelui;
6Ahişar era mai-mare peste casa regelui;
Eliab, fiul lui Saf, era peste moşii,
iar Adoniram, fiul lui Abda, era peste dări.
7Şi mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege şi casa lui; fiecăruia îi venea rândul să aducă alimente o lună pe an.
8Iată numele lor:
Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;
9Ben-Decher, peste Macaţ, peste Şaalebim, peste Bet-Şemeş, peste Elon şi peste Bet-Hanan;
10Ben-Hased, peste Arubot; şi tot sub el mai era şi Soco, ca şi tot ţinutul Hefer;
11Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era soţia lui;
12Baana, fiul lui Ahilud, era peste Tanac, peste Meghiddo şi peste tot ţinutul Bet-Şean, care este aproape de Ţartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola şi chiar până dincolo de Iocmeam;
13Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau şi satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; tot sub el mai era şi ţinutul Argob, care se află în Vasan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi cu zăvoare de aramă;
14Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;
15Ahimaaţ, care o avea de soţie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste ţinutul Neftali;
16Baana, fiul lui Huşai, peste Aşer şi Bealot;
17Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;
18Şimei, fiul lui Ela, peste Veniamin;
19Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste ţara lui Sihon, regele Amoreilor, şi peste a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste ţinuturi.
20Iar [fiii lui] Iuda şi Israel care erau nesfârşit de mulţi la număr, ca nisipul de pe ţărmul mării, mâncau, beau şi se veseleau.