3Rg 05:01
Solomon domnea peste toate regatele, de la Râu şi până la ţara Filistenilor şi până la hotarele Egiptului. Acestea îi aduceau daruri şi i-au slujit lui Solomon în toate zilele vieţii lui.
Sir 47
CAPITOLUL 47
Lauda părinţilor: Natan, David, Solomon, Roboam, Ieroboam.
1
După el s'a ridicat Natan
 ca să profeţească în zilele lui David.

2
Aşa cum se pune deoparte grăsimea din jertfa de pace, a
 tot astfel a fost cu David, fiul lui Iesei.
3
Cu leii se juca precum cu iezii,
 cu urşii, precum cu mieii.
4
În tinereţe, nu a ucis el oare un uriaş
 şi a şters ruşinarea poporului
 când şi-a ridicat mâna cu o piatră de praştie
 şi a doborât trufia lui Goliat?
5
Că L-a rugat pe Domnul-Cel-Preaînalt,
 Cel ce a dat dreptei sale putere
 să nimicească un războinic de frunte,
 să înalţe puterea poporului său.
6
Şi s'a adus laudă pentru „zece mii“ b;
 lăudat a fost pentru binecuvântările Domnului,
 dându-i-se o diademă de slavă.
7
Că şi-a prăpădit vrăjmaşii de primprejur
 şi i-a nimicit pe Filisteni, potrivnicii săi,
 puterea le-a sfărâmat-o până'n ziua de azi.
8
În tot ceea ce a făcut, I-a adus laudă
 Sfântului-Celui-Preaînalt, prin cuvinte de slavă;
 din toată inima lui a cântat cântări
 şi L-a iubit pe Cel ce l-a făcut.
9
A rânduit cântăreţi înaintea jertfelnicului:
 din sunetele lor se îndulcea cântarea;
10
sărbătorilor le-a dat bună-cuviinţă
 praznicelor, desăvârşită strălucire,
 pentru ca'n ele să fie lăudat numele cel sfânt al Domnului
 şi pentru ca, încă din zori, să răsune locaşul.
11
Domnul i-a ridicat păcatele
 şi i-a înălţat pe veci puterea,
 i-a dat făgăduinţă regească,
 tron de slavă în Israel.
12
După el s'a ridicat un fiu plin de ştiinţă,
 care, datorită lui, a trăit în largul său.
13
Solomon a domnit în vreme de pace
 şi Dumnezeu i-a dat linişte de primprejur
 ca să poată înălţa o casă numelui Său
 şi să gătească, pentru vecie, un templu c.
14
Cât erai tu de înţelept în tinereţile tale,
 plin de pricepere ca un fluviu!
15
Sufletul tău a acoperit pământul
 şi tu l-ai umplut de parabole cu subînţelesuri;
16
numele tău a ajuns până departe, la insule,
 şi iubit ai fost întru pacea ta.
17
Pentru cânturile, proverbele şi zicalele tale,
 pentru tâlcuirile tale, ţările te-au ţinut în mare cinstire.
18
În numele Domnului Dumnezeu,
 al Celui numit Dumnezeul lui Israel,
 ai adunat aurul cum ai aduna cositor
 şi ai îngrămădit argintul cum ai face-o cu plumbul.
19
Trupul ţi l-ai plecat spre femei,
 stăpânit ai fost de simţurile tale; d
20
cinstea ţi-ai dat-o pe ruşine
 şi ţi-ai pângărit neamul,
 mânie aducând asupra copiilor tăi
 şi, prin nebunia ta, răscoala lor;
21
aşa s'a împărţit regatul în două
 şi din Efraim a ieşit un regat răzvrătit.
22
Domnul însă nu-Şi va dezice mila,
 nu va şterge nimic din cuvintele Sale,
 nu va nimici odraslele alesului Său
 şi nu va stârpi neamul celui pe care-l iubeşte.
 Lui Iacob i-a dat o rămăşiţă,
 lui David, o rădăcină ieşită din el. e

23
Apoi Solomon s'a odihnit laolaltă cu părinţii săi,
 lăsând după el, din chiar sămânţa lui,
 – nebunia poporului – un descreierat,
 pe Roboam, cel ce prin sfatul său şi-a'ndepărtat poporul,
24
până ce s'a ridicat Ieroboam, fiul lui Nabat,
 care l-a făcut pe Israel să păcătuiască,
 iar lui Efraim i-a deschis calea păcatului.
 Păcatele lor s'au înmulţit atât de mult,
 încât i-au izgonit din propria lor ţară;
25
s'au dat în vânt după tot ce era rău
 până ce peste ei a venit pedeapsa.