3Rg 02:35
În locul lui, regele l-a pus peste oştire pe Benaia, fiul lui Iehoiada. Şi regatul avea fericită cârmuire în Ierusalim. Iar în locul lui Abiatar l-a pus regele pe Ţadoc să fie mare preot. h Iar Domnul i-a dat lui Solomon pricepere i şi foarte multă înţelepciune j şi mărinimie k precum nisipul de pe ţărmul mării. Priceperea lui Solomon era cu mult deasupra priceperii tuturor celor din vechime l şi deasupra tuturor înţelepţilor Egiptului m. El a luat-o pe fiica lui Faraon şi a adus-o în cetatea lui David n până ce a terminat de zidit propria sa casă, dar mai întâi casa Domnului o şi zidul dimprejurul Ierusalimului; în şapte ani le-a făcut şi le-a isprăvit. Solomon a avut şaptezeci de mii de salahori şi optzeci de mii de pietrari în munte. El a făcut marea şi postamentele şi spălătoarele cele mari şi stâlpii şi fântâna din curte şi marea de aramă p; el a zidit cetăţuia şi întăriturile ei; el a făcut o deschizătură în zidul lui David, aşa că fiica lui Faraon s'a strămutat din cetatea lui David în propria ei casă, pe care el o zidise pentru ea. Tot atunci a zidit el cetăţuia. Solomon aducea în fiecare an câte trei arderi-de-tot şi jertfe de pace pe altarul pe care el I-l zidise Domnului, şi tămâieri ardea înaintea Domnului. Şi a isprăvit casa. Iată-i pe ispravnicii care cârmuiau lucrările lui Solomon: trei mii şase sute de meşteri peste poporul care lucra. El a zidit Haţorul, Meghiddo, Ghezerul, Bet-Horonul de Sus şi Baalatul; dar numai după ce terminase de zidit casa Domnului şi zidul dimprejurul Ierusalimului; numai după aceea a zidit aceste cetăţi. – La vremea când David încă trăia, el i-a poruncit lui Solomon, zicând: „Iată, îl ai pe Şimei, fiul lui Ghera din seminţia lui Iemeni din Hebron; el m'a blestemat cu greu blestem în ziua'n care eu mă duceam la tabără; el s'a coborât să mă întâmpine la Iordan, iar eu i-am jurat pe Domnul, zicând: El nu va fi ucis de sabie!... Tu însă nu-l vei lăsa ca pe un nevinovat – căci om priceput eşti tu – şi vei şti ce să faci cu el; îi vei coborî la iad cărunteţele pătate de sânge“.
3Rg 4
CAPITOLUL 4
Dregătorii lui Solomon. Slava lui.
1Aşadar, regele Solomon domnea peste Israel.
2Şi iată care erau dregătorii lui: a
Azaria, fiul preotului Ţadoc;
3Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, scribi;
Iosafat, fiul lui Ahilud, cronicar;
4Benaia, fiul lui Iehoiada, căpetenie peste oştire;
Ţadoc şi Abiatar, preoţi;
5Azaria, fiul lui Natan, căpetenie peste ispravnici;
Zabud, fiul lui Natan, preot şi prieten al regelui;
6Ahişar era mai-mare peste casa regelui;
Eliab, fiul lui Saf, era peste moşii,
iar Adoniram, fiul lui Abda, era peste dări.
7Şi mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege şi casa lui; fiecăruia îi venea rândul să aducă alimente o lună pe an.
8Iată numele lor:
Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;
9Ben-Decher, peste Macaţ, peste Şaalebim, peste Bet-Şemeş, peste Elon şi peste Bet-Hanan;
10Ben-Hased, peste Arubot; şi tot sub el mai era şi Soco, ca şi tot ţinutul Hefer;
11Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era soţia lui;
12Baana, fiul lui Ahilud, era peste Tanac, peste Meghiddo şi peste tot ţinutul Bet-Şean, care este aproape de Ţartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola şi chiar până dincolo de Iocmeam;
13Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau şi satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; tot sub el mai era şi ţinutul Argob, care se află în Vasan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi cu zăvoare de aramă;
14Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;
15Ahimaaţ, care o avea de soţie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste ţinutul Neftali;
16Baana, fiul lui Huşai, peste Aşer şi Bealot;
17Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;
18Şimei, fiul lui Ela, peste Veniamin;
19Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste ţara lui Sihon, regele Amoreilor, şi peste a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste ţinuturi.
20Iar [fiii lui] Iuda şi Israel care erau nesfârşit de mulţi la număr, ca nisipul de pe ţărmul mării, mâncau, beau şi se veseleau.