2Rg 06:21
Iar David a zis către Micol: „Eu voi juca în faţa Domnului. Binecuvântat este Domnul, Cel ce m'a ales, peste capul tatălui tău şi peste capul casei acestuia, să facă din mine cârmuitor peste poporul Său, peste Israel! Şi voi juca şi voi sălta în faţa Domnului,
2Rg 5
CAPITOLUL 5
David rege peste tot Israelul. Casa şi fiii lui David în Ierusalim. Două biruinţe asupra Filistenilor.
1Toate seminţiile lui Israel au venit atunci la David în Hebron şi i-au zis: „Iată, noi suntem oasele tale şi carnea ta a.
2Încă din vremea când Saul domnea peste noi, tu erai călăuza lui Israel. Atunci a zis Domnul către tine: «Tu îl vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi cârmuitorul poporului Meu Israel»“.
3Toţi bătrânii lui Israel au venit la rege în Hebron. Şi acolo, în Hebron, regele David a făcut cu ei legământ înaintea Domnului. Şi l-au uns pe David rege peste tot Israelul b.
4David era un fecior de treizeci de ani când a început să domnească, şi a domnit patruzeci de ani.
5Şapte ani şi şase luni domnise în Hebron peste Iuda, iar treizeci şi trei de ani a domnit în Ierusalim peste întregul Israel şi Iuda.
6David şi toţi oamenii lui s'au dus la Ierusalim, la Iebuseii care locuiau ţinutul c; dar i s'a spus lui David: „Tu nu vei intra aici!“, căci îi stăteau împotrivă orbii şi şchiopii care ziceau: „David nu va intra aici!“
7Atunci David a luat fortăreaţa Sionului; aceasta este cetatea lui David d.
8Şi a zis David în ziua aceea: „Tot cel ce-i loveşte pe Iebusei să-i treacă prin ascuţişul săbiei: şi pe şchiopi, şi pe orbi, şi pe cei ce urăsc sufletul lui David“. De aceea se zice: „Orbii şi şchiopii nu vor intra în casa Domnului“ e.
9David s'a aşezat în fortăreaţă, iar aceasta s'a numit cetatea lui David; cetatea în sine a zidit-o de jur-împrejur; [acolo şi-a zidit] şi casa lui.
10Aşa că David propăşea, devenind tot mai mare, iar Domnul Atotţiitorul era cu el.
11Atunci Hiram, regele Tirului, i-a trimis lui David soli şi lemn de cedru şi dulgheri şi meşteri ziditori în piatră, iar aceştia i-au zidit lui David o casă.
12Şi David a cunoscut că Domnul îl rânduise rege peste Israel şi că regatul său s'a ridicat de dragul poporului Său Israel.
13David şi-a mai luat femei şi ţiitoare, din Ierusalim, după ce a venit din Hebron; şi i s'au mai născut lui David fii şi fiice.
14Iată numele celor ce i s'au născut în Ierusalim: Şamua şi Şobab, Natan şi Solomon;
15Ibhar şi Elişua, Nefeg şi Iafia;
16Elişama, Eliada şi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.
17Şi dacă au auzit Filistenii că David fusese uns rege peste Israel, toţi Filistenii s'au ridicat să-l caute pe David. Iar David, dacă a auzit, s'a închis în fortăreaţă.
18Filistenii au venit şi s'au adunat în valea Refaimiţilor f.
19Atunci David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?“ Iar Domnul a zis către David: „Ridică-te, căci negreşit îi voi da pe Filisteni în mâinile tale“.
20David s'a lăsat de deasupra Rupturilor g, şi acolo i-a lovit pe Filisteni. Şi a zis David: „Domnul i-a rupt pe duşmanii Filisteni de dinaintea mea aşa cum rup apele“. De aceea s'a numit locul acela Rupturile-de-Sus.
21Acolo şi-au lăsat [Filistenii] idolii, iar David şi oamenii săi i-au ridicat. h
22Filistenii însă s'au ridicat din nou şi s'au adunat în valea Refaimiţilor.
23Iar David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Mă voi ridica împotriva Filistenilor? îi vei da în mâinile mele?“ Dar Domnul i-a zis: „Nu te vei ridica să-i întâmpini; ocoleşte-i prin spate şi-i vei întâlni aproape de locul Plângerii.
24Şi fi-va că atunci când vei auzi freamătul crengilor din pădurea Plângerii, tu te vei năpusti asupra lor, fiindcă atunci îţi va ieşi Domnul înainte să-i prăpădească'n luptă pe Filisteni“.
25Iar David a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul şi i-a lovit pe Filisteni de la Gabaon până la Ghezer.